System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentModel]
תואר שני בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית