נוהל הפסקת לימודים

תשפ"א

אין בשום מקרה החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לתוכניות וקורסים שיבוטלו על ידי המכללה.

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות באמצעות הודעה בכתב בלבד על-ידי הסטודנט למינהל לומדים.
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכ"ל.
ההודעה תישלח בדואר רשום או תימסר אישית למדור רישום במינהל לומדים.
למען הסר ספק, כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל, ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.

ניתן לשלוח הודעה על הפסקת לימודים לפקס:03-6901273 מינהל לומדים.
מייל של מינהל לומדים:
MinhalLom.Skb@smkb.ac.il
חובה לודא בטלפון מס'  03-6902332 שההודעה הגיע.

על הסטודנט לעדכן באופן שוטף את מינהל לומדים על שינוי כתובות.
(סטודנטים שלא יעדכנו את כתובתם יחויבו בדמי איתור כתובת)

כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום על ידי הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים.

הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים או ביטול קבלה ללימודים בכתב, ייחשב כסטודנט, ויחויב בשכר לימוד מלא והאגרות, גם אם אינו מופיע ללימודים.

* סטודנטים המפסיקים לימודיהם במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלו הפחתה, הנחה או מלגה, תתבטל אותה הפחתה, הנחה או מלגה.
סטודנט שהיקף לימודיו ירד - ההנחה/המלגה תותאם להיקף החדש.

במקרה של ביטול קבלה ללימודים או הפסקת לימודים, יחויב שכר הלימוד כדלקמן:

*החישוב נעשה על פי מועד ההודעה בכתב

פתיחת שנת הלימודים 01.11.20

נוהל הפסקת לימודים בית הספר למשחק שנה א':

ביטול/הפסקת לימודים  חיוב הסטודנט גובה חיוב האגרות
עד 30/11/20 3000 0
01/12/20-31/12/20 33% 33%
01/01/21-31/01/21 44% 44%
01/02/21-28/02/21 55% 55%
01/03/21-31/03/21 66% 66%
01/04/21-ואילך 100% 100%

 

נוהל הפסקת לימודים עיצוב במה ואוצרות:

פתיחת שנת הלימודים 1.11.20

ביטול/הפסקת לימודים  חיוב הסטודנט גובה חיוב האגרות
עד 18/10/20 0 0
19/10/20-01/11/20 750 0
02/11/20-22/11/20 1500 0
23/11/20-30/11/20 22% 22%
01/12/20-31/12/20 33% 33%
01/01/21-31/01/21 44% 44%
01/02/21-28/02/21 55% 55%
01/03/21-31/03/21 66% 66%
01/04/21 ואילך 100% 100%

 

תש"פ

אין בשום מקרה החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לתוכניות וקורסים שיבוטלו על ידי המכללה.

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות באמצעות הודעה בכתב בלבד על-ידי הסטודנט למינהל לומדים.
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכ"ל.
ההודעה תישלח בדואר רשום או תימסר אישית למדור רישום במינהל לומדים.
למען הסר ספק, כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל, ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.

ניתן לשלוח הודעה על הפסקת לימודים לפקס:03-6901273 מינהל לומדים.
מייל של מינהל לומדים:
MinhalLom.Skb@smkb.ac.il
חובה לודא בטלפון מס'  03-6902332 שההודעה הגיע.

על הסטודנט לעדכן באופן שוטף את מינהל לומדים על שינוי כתובות.
(סטודנטים שלא יעדכנו את כתובתם יחויבו בדמי איתור כתובת)

כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום על ידי הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים.

הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים או ביטול קבלה ללימודים בכתב, ייחשב כסטודנט, ויחויב בשכר לימוד מלא והאגרות, גם אם אינו מופיע ללימודים.

* סטודנטים המפסיקים לימודיהם במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלו הפחתה, הנחה או מלגה, תתבטל אותה הפחתה, הנחה או מלגה.
סטודנט שהיקף לימודיו ירד - ההנחה/המלגה תותאם להיקף החדש.

במקרה של ביטול קבלה ללימודים או הפסקת לימודים, יחויב שכר הלימוד כדלקמן:

*החישוב נעשה על פי מועד ההודעה בכתב

פתיחת שנת הלימודים 29.10.19

נוהל הפסקת לימודים בית הספר למשחק:

ביטול/הפסקת לימודים  חיוב הסטודנט גובה חיוב האגרות
עד 30/11/19 3000 0
01/12/19-31/12/19 33% 33%
01/01/20-31/01/20 44% 44%
01/02/20-28/02/20 55% 55%
01/03/20-31/03/20 66% 66%
01/04/20 ואילך 100% 100%


נוהל הפסקת לימודים עיצוב במה ואוצרות:

פתיחת שנת הלימודים 29.10.19

ביטול/הפסקת לימודים  חיוב הסטודנט גובה חיוב האגרות
עד 15/10/19 0 0
16/10/19-29/10/19 750 0
30/10/19-11/11/19 1500 0
12/11/19-30/11/19 22% 22%
1/12/19-31/12/19 33% 33%
1/1/20-31/1/20 44% 44%
1/2/20-28/2/20 55% 55%
1/3/20-31/3/20 66% 66%
01/4/20 ואילך 100% 100%

 

תשע"ט

אין בשום מקרה החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לתוכניות וקורסים שיבוטלו על ידי המכללה.

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות באמצעות הודעה בכתב בלבד על-ידי הסטודנט למינהל לומדים.
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכ"ל.
ההודעה תישלח בדואר רשום או תימסר אישית למדור רישום במינהל לומדים.
למען הסר ספק, כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל, ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.

ניתן לשלוח הודעה על הפסקת לימודים לפקס:03-6901273 מינהל לומדים.
מייל של מינהל לומדים: MinhalLom.Skb@smkb.ac.il
חובה לודא בטלפון מס'  03-6902332 שההודעה הגיע.

על הסטודנט לעדכן באופן שוטף את מינהל לומדים על שינוי כתובות.
(סטודנטים שלא יעדכנו את כתובתם יחויבו בדמי איתור כתובת)

כל ההחזרים המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד מיום פירעון התשלום על ידי הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים.

הערה: סטודנט, שלא יודיע על הפסקת לימודים או ביטול קבלה ללימודים בכתב, ייחשב כסטודנט, ויחויב בשכר לימוד מלא והאגרות, גם אם אינו מופיע ללימודים.

* סטודנטים המפסיקים לימודיהם במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלו הפחתה, הנחה או מלגה, תתבטל אותה הפחתה, הנחה או מלגה.
סטודנט שהיקף לימודיו ירד - ההנחה/המלגה תותאם להיקף החדש.

במקרה של ביטול קבלה ללימודים או הפסקת לימודים, יחויב שכר הלימוד כדלקמן:

נוהל הפסקת לימודים לסטודנטים המתחילים בסמסטר א'
*החישוב נעשה על פי מועד ההודעה בכתב

פתיחת שנת הלימודים 14.10.18

ביטול/הפסקת לימודים  חיוב הסטודנט גובה חיוב האגרות
עד 30/09/18 0 0
01/10/18-14/10/18 750 0
15/10/18-30/10/18 11% 11%
01/11/18-30/11/18 22% 22%
1/12/18-31/12/18 33% 33%
1/1/19-31/1/19 44% 44%
1/2/19-28/2/19 55% 55%
1/3/19-31/3/19 66% 66%
01/4/19-ואילך 100% 100%


נוהל הפסקת לימודים לסטודנטים המתחילים בסמסטר ב'

*החישוב נעשה על פי מועד ההודעה בכתב

פתיחת הסמסטר 14.02.19

ביטול/הפסקת לימודים שיעור החיוב  חיוב האגרות
עד  31.01.19 0 פטור
1.02.19-14.02.19 750 פטור
15.02.19-28.02.19 1500 0
01.03.19-31.03.19 40% 40%
01.04.19-30.04.19 60% 60%
01.05.19-31.05.19 80% 80%
01.06.19 ועד בכלל שכ"ל מלא 100%