תשלום שכר לימוד

שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

זמני מענה Whatsapp
ימים א'-ה' 08:30-15:30

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון/וואצאפ: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.

להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשפ"א  קראו בעיון את ההוראות ונהגו על פיהן בקפדנות.

פרוט והנחיות לאופני התשלום לתואר שני

 

גובה שכר לימוד

שכר הלימוד מורכב משכר לימוד בסיסי ומתשלומים נלווים (אגרות), בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.
לכל תשלומי שכר הלימוד יתווספו הפרשי הצמדה (פרט לאגרות).
מודגש בזאת כי סדרי התשלום חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על-ידי גורם חוץ.

שכר הלימוד כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה וכל שינוי שיחול במהלך השנה בשכר הלימוד או בתשלומים הנלווים יחול על הסטודנט.

* שכר לימוד מלא לשנת תשפ"א הינו בסך 13,780 ₪ צמוד למדד 7/2020.

בכל מקרה לא יפחת שכר הלימוד מתחת למדד הבסיס.

סטודנט לתואר מוסמך בחינוך  M.Ed או מוסמך בהוראה (.M.TEACH)

תואר מוסמך - טיפול באמצעות אמנויות (M.A.A.T)

אורך הלימודים שנתיים. עלות שכ"ל למסלול 200%. בכל שנה יעמוד שכר הלימוד על 100% ללא קשר למס השעות ילמד הסטודנט באותה השנה.

 • הארכת משך התכנית לשנה נוספת- ישלם לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש בתוספת תקורה של 1,300 ₪ (התקורה תחל מהשנה השנייה לגרירה) ועד לתקרה של 75% משכ”ל שנתי בעבור כל שנה נוספת.
 • סטודנט הזכאי לפטורים בשל הכרה בלימודים קודמים, יחויב בתשלום מלא של שכ"ל 200% .
 • סטודנט במסלול M.Ed הזקוק להשלמות קורסים בלימודי .B.Ed, יחויב ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש בנוסף לשכ"ל בגין תואר M.Ed
 • סטודנט הלומד בתכנית אוריינות חזותית מחויב עבור סדנאות יצירה  סמינרים חוגיים בעלות של 600 ₪ לכל שנה  בנוסף לשכר הלימוד
 • קורסים חוזרים – סטודנט .M.Ed יחויב בתשלום עבור קורס חוזר לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ סכום של 600 ₪ לש"ש. 
 • תשלום קנס בגין גרירת הגשת עבודת גמר במסלול העיוני יעמוד על 1,200 ₪.
 • שינוי בהיקף השעות המחייב הורדה בשכ"ל ייעשה עד שבועיים מיום תחילת הסמסטר בלבד. לאחר תאריך  זה לא  ייעשו שינויים, ואם ייעשו שינויים, לא יהיה כל שינוי בשכ"ל.
 • שינוי בהיקף שעות הלימוד המחייב הגדלה של שעות הלימוד, יחייב בתוספת שכ"ל בהתאם

3 ח' - מסלול תזה
משך הלימודים שנתיים, עלות שכ"ל למסלול 200%, (19 ש"ש+ תיזה)

משך הלימודים שנתיים, עלות שכ"ל למסלול 200%, (19 ש"ש+תיזה).
הארכת משך התוכנית לשנה נוספת תחייב את הסטודנט לשלם לפי שעות הלימוד ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש בתוספת תקורה של 1,300 ₪ התקורה תחל מהשנה השנייה לגרירה ועד לתקרה של 75% משכ”ל שנתי בעבור כל שנה נוספת. 
זמן נדרש להגשת תזה - שנה מסיום הלימודים ללא תשלום נוסף, חריגה מעבר לכך תחייב את הסטודנט בקנס בגובה 1300 ₪ ובכל שנת גרירה נוספת.בוגרי תכנית .M.Ed שסיימו בעבר  בסמ"ק המבקשים להשלים תיזה ידרשו לתשלום 6,000 ₪(סכום קבוע) +עלות ש"ש (לפי 3-5 ש"ש-בתעריף  600 ₪ לש"ש) 

תואר מוסמך - טיפול באמצעות אמנויות (M.A.A.T)-שנת סטאז'

-מחיר לשנה 14,000 ₪ בתוספת תשלום ביטוח תאונות אישיות.

- תשלום בעת גרירת הלימודים בשנת הכשרה מעשית מתקדמת (סטאז') :

* השלמת שעות ההתנסות + הדרכה אישית + קורס במכללה - שכ"ל 50%
* השלמת שעות ההתנסות + הדרכה אישית (ללא קורס במכללה) - שכ"ל 25%

סטודנט לתואר ראשון העומד לקראת סיום לימודיו(שנה רביעית) הלומד קורסים בתואר שני במקביל לשנה רביעית ישלם ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש בגין הקורסים שלומד באותה שנה, שכ"ל שיגבה בגין כל התכנית יעמוד על 200% בסיום לימודיו לתואר שני.

ט'- סטודנטים חיצוניים 
סטודנט הלומד מספר קורסים במסגרת קורסים (לא בתוכנית מלאה) הנלמדים בתואר שני, קורסים אלו ישולמו לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש ,  ללא תקרה.

לתחילת העמוד

איחור בהסדרי שכר לימוד  

 • סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם עד לתאריך 1.1.21, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה של המכללה לכל סעד אחר, ובלא שיהא בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים. חזרה ללימודים/הסדרת תשלום באיחור, אם תתאפשר, לאחר כיסוי החוב, תהיה כרוכה בתשלום דמי טיפול  בסך 200 ש"ח.

* חובות בגין אי החזרת ספרים לספריה, לא יאפשרו כניסה לבחינות.

 • לסטודנט שלא יסדיר תשלומיו ,ייחסמו שרותי האינטרנט.

 * לידיעתך: בכל 15 בחודש תוצמד היתרה למדד. גובה שכר הלימוד יחושב ויעודכן ביום התשלום.

 • באחריות הסטודנט לבדוק מדי תקופה את מצב החשבון באינטרנט  על מנת לוודא שאין לו חובות נוספים בשכר לימוד.

לתחילת העמוד


תשלומים נלווים (אגרות)

א. ביטוח תאונות אישיות            - 40   ש"ח (חובה)
ב.  שמירה מוסדית                   - 425  ש"ח (חובה) 
ג. דמי רווחה ואגודת סטודנטים - 375  ש"ח (ראה סעיף ג)
ד. תשלום לארגון הסטודנטים הארצי – 10 ₪ (חובה)

חיוב האגרות לגבי סטודנטים המשלמים לפי שעות יעשה על פי שעות הלימוד השבועיות הקובעות את גובה שכר הלימוד, בהתאם לטבלא הבאה (למעט ביטוח תאונות אישיות אגרת סטודנטים ארצית ואגרת אומנות אשר ישולמו במלואן):

שעות שבועיות שנתיות           אחוז תשלום אגרות
משעה  1-4      
משעה 5-6
משעה 7-12
משעה 13 ואילך
בטוח תאונות אישיות בלבד
33%
66%
100%

א. אגרת ביטוח תאונות אישיות
אגרת ביטוח תאונות אישיות נגבית מכל הסטודנטים הרשומים במכללה.
תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה
ב. שמירה מוסדית
התשלום נקבע על ידי משרד החינוך וחל  על כל הסטודנטים.
ג. דמי רווחה
דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב במהלך החודש הראשון של שנת הלימודים ועד למועד זה בלבד. הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום יבוצע על ידי המכללה
ד. תשלום לארגון הסטודנטים הארצי
המל"ג קבע תשלום חובה לארגון הסטודנטים הארצי היציג .
כל סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה, חייב לשלם לארגון הסטודנטים הארצי היציג סך של 10 שקלים חדשים לשנה, החל משנת תשע"ט.
סכום זה יגבה ישירות דרך שכר הלימוד והוא מועבר לארגון הסטודנטים הארצי היציג.


עדכון לגבי סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב'

דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון מפתיחת סמסטר ב'  ועד למועד זה בלבד.

הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום / קיזוז מיתרת חוב של הסטודנט יבוצע על ידי המכללה.

לתחילת העמוד
 

מקדמה על חשבון שכר לימוד

כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות

יש לפנות לפורטל הסטודנטים ,ללשונית דף חשבון ולהסדיר התשלום.

כמו כן, ניתן למלא טופס ולשלם באמצעות כרטיס אשראי ולהעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
או באמצעות המחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או תשלום במזומן.

סטודנט המעוניין לשלם את המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה לפורטל הסטודנטים ללשונית דף חשבון ותחת כותרת הסדרים ימלא את הפרטים.

 או לחילופין ישלח מייל למדור שכ"ל  scharlimud_skb@smkb.ac.il  עם שם ,ת.ז. ויתרת הפיקדון המדויק וישלח אליו שובר לתשלום בדואר לכתובת המעודכנת במכללה.
(בעת התשלום יש לצרף אישור קבלה ללימודים)

לתשומת ליבך,
לסטודנט שבשנה שעברה שילם בהוראת קבע
המקדמה תגבה באופן אוטומטי מחשבון הוראת הקבע

לתחילת העמוד

 

תשלום שכ"ל בהוראת קבע בבנק (ללא צורך לגשת לבנק)

הוראת הקבע תחוייב ב-7 תשלומים צמודי מדד החל מ- 16.10.20 בתאריך ה-16 לכל חודש.
סטודנטים לסמסטר ב' - הוראת הקבע תחוייב בין התאריכים 16.3.21-16.7.21 בחמישה תשלומים.

ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף
עליך להכנס להרשאות והוראות קבע, הקמת הרשאה לחיוב חשבון ,

על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 2121
שם מוסד: סמינר הקיבוצים
אסמכתא/מס מזהה: מספר ת.ז. של הסטודנט בלבד (ולא של המשלם)
יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך להכנס לפורטל הסטודנטים בלשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, עליך לסמן את שורת שכר הלימוד, עליך ללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.

לחילופין, ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע (לטופס הרשאה)
יש לשלוח אלינו את ההרשאה למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס של מדור שכר לימוד 03-6903168

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

לתחילת העמוד 


תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי (אינו תופס מסגרת)

יש לפנות לפורטל הסטודנטים , ללשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, לסמן את שורת שכר הלימוד וללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.
ניתן לשלם ב- 1-7  תשלומים צמודי מדד, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש אפריל

לידיעתך, הוראת קבע באשראי היא רב שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לממשיכים ללמוד בשנים הבאות.

לתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים ,ללשונית דף חשבון תחת כותרת תשלום אחד באשראי ולהמשיך על פי ההנחיות.
כמו כן, ניתן למלא טופס של כרטיס אשראי ולשלם באמצעות כרטיס אשראי את הטופס יש להעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס 03-6903168

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1% הסכום ייגבה במעמד החיוב

המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע בנקאית ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול.

להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע באתר.

לתחילת העמוד 

 

תשלום ע"י פקדון חיילים משוחררים

אם הינך נמנה על הזכאים על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ויש לזכותך בבנק פיקדון לצורך תשלום שכר לימוד, עליך לנקוט בצעדים הבאים:

1. יש לשלוח מייל למדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il בצרוף שם, מס' ת"ז ואת יתרת הסכום העדכנית העומדת לרשותך בפיקדון נכון להיום ולציין איזה סכום הינך מעוניין לממש מכספי הפיקדון.

2. שובר ישלח אלייך למייל האישי.

3. לתשלום השובר יש להיכנס לאתר האגף והקרן לחיילים משוחררים (מצורף לינק בשובר) לאזור האישי ולפעול בהתאם להנחיות.

 • יש לבחור בשובר ידני
 • אין צורך לעדכן את מדור שכר לימוד בגין התשלום, הסכום יועבר לחשבון המכללה ישירות.

לתחילת העמוד 
 

תשלום ע"י גופים מממנים

תשלום שכר לימוד על ידי  ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים:
בעת מימון ע"י המוסד לביטוח לאומי יש להגיש למדור שכר לימוד טופס התחייבות מבטוח לאומי.
סטודנטים הממומנים ע"י מינהל הסטודנטים ,יטפלו בהתחייבות ישירות מול מינהל הסטודנטים.
מנהל הסטודנטים יעדכן את המכללה.
את התשלומים הנלווים יש לשלם ישירות למכללה.

יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.

לתחילת העמוד 

 

תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות

יש להדפיס את טופס ההרשאה של הקרן אליה את/ה שייכ/ת.

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - ארגון המורים (קרן השתלמות)

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - הסתדרות המורים (קרן השתלמות)

לתשומת ליבך, קוד מוסד הלימודים שיש למלא בטופס הרשאה הוא בהתאם למסלול הלימודים אליו אתה רשום:

לימודי תואר ראשון ולימודי הסבה – קוד מוסד 2161

למודי תואר שני – קוד מוסד 2162

לימודי תעודה – קוד מוסד 2160

סטודנט ששייך לארגון המורים בלבד ולומד קורס מקוון ימלא קוד 2163 בגין הקורס המקוון

סטודנט ששייך לארגון המורים בלבד ולומד בקורס רגיל ובנוסף קורס מקוון – ימלא 2 קודים בהתאם לסוג הלימודים (על הקורס המקוון ימלא - 2163, על הקורסים הרגילים – 2161 , 2610 , 2162)

את הטופס המקורי יש למלא, לחתום ולשלוח למחלקת חשבות במכללה - מדור שכר לימוד, בדואר : סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 ת"א.

על הסטודנטים  לשלם את התשלומים הנלווים, את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למייל של מדור שכ"ל   Scharlimud_skb@smkb.ac.il, או לברר במצב החשבון של הסטודנט בפורטל הסטודנטים.

לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.


לתחילת העמוד

 

תשלום שכר לימוד מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש .

הנחה בסך 2.5% תינתן למשלמים מראש עד לתאריך 16.9.20

מועד התשלום מהווה תאריך הסדרת התשלום  לשם פתיחת שיבוץ מערכת

ההנחה ניתנת רק לסטודנטים בתכניות מתוקצבות

את הסכום המדויק ניתן לראות במצב החשבון האישי המופיע בפורטל הסטודנטים או לקבל ע"י פנייה למדור שכר לימוד  למייל : Scharlimud_skb@smkb.ac.il

כמו כן, ניתן לשלם באמצעות המחאה במשלוח בדואר לפקודת " סמינר הקיבוצים" (יש לרשום על ההמחאה "למוטב בלבד" ) או במזומן, או כרטיס אשראי

יש לצרף לתשלום שם ומספר ת.ז. של הסטודנט.


לתחילת העמוד 

 

כתב התחייבות

לחצו כאן להורדת כתב התחייבות - תשפ"אהנחות/מלגות

קבלת הנחה/ מלגה או החזר כספי מותנה בביצוע הסדר תשלומים מלא.

מלגה/הנחה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על התשלומים הייחודיים או אגרות.

סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה מסיבה כלשהי והיה זכאי להפחתה בשכ"ל, הנחה או מלגה - תתבטל לגביו המלגה, הנחה או הפחתה  שעמדה לרשותו.

לא תינתן הנחה/ מלגה על הנחה/ מלגה שכבר ניתנה , ותינתן הגבוהה מביניהם.

סטודנטים שהיקף לימודיהם ירד - ההנחה, מלגה, הפחתה תותאם להיקף החדש.

תלמידים בני משפחה - אחים ו/או בעל ואישה הלומדים במכללה {במסלולים המתוקצבים בלבד} יזכו להנחה של - 10% (סטודנטים לתואר ראשון) 7.5% (סטודנטים במסלול הסבה ולתואר שני)

{יש לפנות למחלקת גביית שכ"ל בצירוף מכתב בקשה +תצלום ת.ז.}.

 לקבלת אינפורמציה לגבי מלגות ו/או הלוואות, יש לפנות למזכירות דיקנית הסטודנטים.

לתחילת העמוד

 

בטוח תאונות אישיות

לגבי כל הסטודנטים במכללה, המכללה  מבוטחת בביטוח צד ג על כל פעילות הסטודנטים במסגרת המכללה .
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לכל הסטודנטים הלומדים לתואר, לסטודנטים בביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים" (הכוונה לסטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע) וזאת לפי החלטת הנהלת בית הספר להשתלמויות. תקופת הביטוח הינה לשנה אקדמית מלאה.
ביטוח זה מכסה נזקים מתאונות אישיות בגין תאונה שאירעה במסגרת הלימודים בלבד. הפרמיה לתשלום היא בסך 40 ש"ח לשנה ותשולם בנוסף  לגביית שכר הלימוד.
פרמיית ביטוח זו מקנה לסטודנטים ביטוח תאונות אישיות במסגרת כל פעילותם במכללה, בדרך אליה או ממנה ומטעמה.

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה לדיקאנט הסטודנטים עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי סמנכ"ל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
את הפוליסה בשלמותה אפשר לראות בקישור בהמשך.
אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות לסמנכ"ל הכספים.
אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם על ידי הסטודנט, והוא יקבל את כספו חזרה מהביטוח.

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

לתחילת העמוד 
 

כניסה לבחינות

סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.

לתחילת העמוד 
 

קבלות על תשלום שכר לימוד

אישורים שונים
אישור שכר לימוד ומצב חשבון נמצאים לנוחותך בפורטל הסטודנטים

אישור שכר לימוד
אישור על גובה שכר לימוד ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

קבלות על תשלום שכר לימוד

המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע ניתן לקבל יום לאחר התשלום במדור שכר לימוד.
אנא שימרו על הקבלות.

לתחילת העמוד