נוהל הפסקת לימודים

מכינה למחול תשע"ט

הפסקת לימודים לסטודנטים חיצוניים

  • ביטול לימודים עד לתאריך 20.08.18 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכ"ל והמקדמה.
  • ביטול לימודים בין התאריכים 21.8.18 ל- 30.9.18 תזכה את הנרשם בשכר לימוד בלבד וללא המקדמה
תאריך ביטול גובה החיוב  
31.10.18-01.10.18 28% של שכ"ל
30.11.18-01.11.18 42% של שכ"ל
31.12.18-01.12.18 57% של שכ"ל
31.01.19-01.01.19 71% של שכ"ל
28.02.19-01.02.19 85% של שכ"ל
01.03.19  ועד סיום הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות

הפסקת לימודים לסטודנטים פנימיים

  • ביטול לימודים עד לתאריך 20.8.18 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכ"ל והמקדמה.
  • ביטול לימודים בין התאריכים 21.8.18 ל- 31.8.18 לא תוחזר מקדמה.
תאריך ביטול גובה החיוב  
30.09.18-01.09.18 33% של שכ"ל
31.10.18-01.10.18 66% של שכ"ל
01.11.18 ועד סיום הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות

מכינה למשחק תשע"ט

הפסקת לימודים תעשה במחלקת מנהל לומדים באמצעות הודעה בכתב בלבד.

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים יחויב לשלם את מלא שכר הלימוד.
ניתן להודיע בפקס שמספרו 03-6901273

מייל של מנהל לומדים: MinhalLom.Skb@smkb.ac.il
חובה לוודא בטלפון מס'  03-6902332 שההודעה הגיע.

תאריך פתיחת המכינה הקובע הינו 1.11.18

אין החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לקורסים שמבוטלים ע"י המכללה.

בטול לימודים   חיוב שכ"ל  חיוב אגרות
עד ל- 23.10.18 החזר מלוא התשלום ששולם  
24.10.18-30.11.18 לא תוחזר המקדמה  
01.12.18- 31.12.18 33%  
01.01.19 -31.01.19 50%  
01.02.19 -28.02.19 66%  
01.03.19 -31.03.19 83%  
01.04.19 ועד סיום הלימודים מלוא שכ"ל  מלוא אגרות