תשלום שכר לימוד

שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

זמני מענה Whatsapp
ימים א'-ה' 08:30-15:30

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון/וואצאפ: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.


להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשפ"א. קראו בעיון את ההוראות ונהגו על פיהן בקפדנות.

פרוט והנחיות לאופני התשלום לתואר ראשון

 

גובה שכר לימוד

מידע כללי
להלן מידע על סדרי-תשלום ותקנות שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021).
הינך מתבקש לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם בקפדנות. ניסיון העבר מלמד, כי לסטודנטים שלא הכירו את הסדרים והתקנות, ולא פעלו לפיהם, נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הסדרים והתקנות ובנושאי שכר הלימוד המתפרסמים באתר, בלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר. יש להקפיד ולהתעדכן באמצעות לוח המודעות האלקטרוני ו/או בעמדות המידע ובאמצעות אתר האינטרנט של המכללה.

כדי למנוע המתנה מיותרת, אפשר להסדיר את תשלום שכר הלימוד באמצעות הדואר, או באמצעות התיבה הנמצאת ליד מדור שכר לימוד. (מדור שכ"ל נמצא בבניין השתלמויות, קומת קרקע בצד העורפי).

מדור שכר לימוד יקבל סטודנטים רק לצורך בירורים בעניינים שלא פורטו או שלא הוסברו בחוברת זו.

סטודנטים חדשים , יטפלו בהסדרי התשלום מיד עם קבלתם ללימודים.

תלמידי המכללה הממשיכים בשנים ב'-ג'-ד' יסדירו את שכ"ל עד 15.7.20.

שיבוץ מערכת שעות לסטודנטים לא תיעשה ללא הצגת אישור על תשלום המקדמה.

שנת הלימודים תשפ"א תיפתח ב-25 לאוקטובר 2020.

על פעילויות מקדימות לפני פתיחת שנת הלימודים תישלחנה הודעות אישיות.

בכל מקרה, אשר לתוכנית הלימודים המחייב הוא ידיעון הלימודים.

 • כל האמור באתר, מתייחס לשני המינים גם יחד.

אנו מאחלים לך הצלחה מלאה בלימודיך!
יעקב יקותיאל - חשבות /מדור גביית שכר לימוד

שכר לימוד

נהלים בנושא שכר לימוד

 • שכר הלימוד מורכב משכר לימוד בסיסי ומתשלומים נלווים (אגרות), בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.
 • לכל תשלומי שכר הלימוד יתווספו הפרשי הצמדה (פרט לאגרות).
 • הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעור שכר הלימוד, תנאי התשלום ומועדיו, בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה. בשינויים, כאמור, יחויבו כל הסטודנטים במכללה.
 • פירוט שכר לימוד:
  שכר הלימוד כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה וכל שינוי שיחול במהלך השנה בשכר הלימוד או בתשלומים הנלווים יחול על הסטודנט.

  שכר לימוד מלא לשנת תשפ"א  הינו  10,198 ₪ נכון למדד 7/2020
 • מודגש בזאת כי סדרי התשלום חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על-ידי גורם חוץ.

מסלולי לימוד:

1. מסלול לתואר ראשון  B.Ed
א. סטודנטים בתוכנית מלאה ארבע שנתית

בשנת תשפ"א ישלם שכר לימוד מלא (100%) בכל אחת מ-4 שנות הלימוד, לפי שכר הלימוד שייקבע בכל אחת משנות הלימוד ובסה”כ 400% שכר לימוד. בכל מקרה מחיר מינימלי לתואר הוא 400% שכר לימוד.

ב. סטודנט שהפסיק את לימודיו וחזר להשלים חובות
ישלם דמי חידוש רישום (ע"פ דמי הרשמה הנהוגים) והשלמה ל-400% שכר לימוד במידה ולא חרג מטווח של 4 שנות לימוד כולל.

ג. חזרה על קורס במהלך 4 שנים
ישלם לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ סכום של 600 ₪ לש"ש. יחל על סטודנטים שהחלו בשנת תש"ף ואילך בלבד. בשנת תשפ"א ייגבו 75% מהסכום. בשנת תשפ"א ייגבו  75% מהסכום. בשנת תשפ"ב ואילך ייגבו 100% מהסכום.

ד. סטודנט שלימודיו נמשכו למעלה מ-4 שנים
ישלם לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש ,בתוספת תקורה של   1,000 ₪ (התקורה תחל החל מהשנה השנייה לגרירה) ועד לתקרה של 75% משכ”ל שנתי בעבור כל שנה נוספת. 

 • עזרה ראשונה - יש אפשרות לסטודנט ללמוד קורס עזרה ראשונה במכון פרטי מוכר ולהציג תעודה.
  עלות קורס עזרה ראשונה 300 ש"ח.
  יש להודיע על ביטול עד שבוע לפני תאריך הבחינה, הודעה לאחר תאריך זה יגרור חיוב בסך 100 ₪.סטודנט הגורר לימודים יחויב ב300 ₪ בגין קורס ע"ר.

ה. סטודנטים בתכנית מצטיינים (משה”ח)
סטודנטים הלומדים בתכנית מצטייני משה"ח (רג"ב) בכל המחלקות לתואר .B.Ed יחויבו בתשלום שכ"ל 300% שכר לימוד – עליו יקבלו מלגה מלאה. מעבר ל-3 שנים ישלם לפי שעות הלימוד  בפועל ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש ,בתוספת תקורה של 1,000 ₪ (התקורה  תחל החל מהשנה השנייה לגרירה) ועד לתקרה של 75% משכ”ל שנתי בעבור כל שנה נוספת. גרירת לימודים מאילוצי מכללה לא יחויבו.

ו. סטודנטים בתכנית מצטיינים (מכללה) (המצטרפים לתכנית המצטיינים בשנה ב’)
*החל משנה"ל תשע"ו תקופת לימודיהם של מצטייני מכללה תימשך 4 שנים, ככל התלמידים הסדירים. בכל השנים שבהן הם משתתפים בתכנית המצטיינים (ב', ג' ו-ד') חייבים בשכ"ל מלא (400%) וזכאים למלגה מטעם המכללה ע"ס 2,500 ₪ בכל שנה.
גרירה מעבר ל-4 שנים:
ישלם לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש ,בתוספת תקורה של  1,000 ₪ (התקורה  תחל החל מהשנה השנייה לגרירה) ועד לתקרה של 75% משכ”ל שנתי בעבור כל שנה נוספת.

ז. משלמי תואר ראשון לבעלי תעודת הוראה
סטודנטים המשלימים לתואר .B.ed ותעודת הוראה  ישלמו 200% שכר לימוד לתואר ראשון, עד שנתיים לימודים. על כל שנה נוספת ישלם לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש ,בתוספת תקורה של   1,000 ₪ (התקורה  תחל החל מהשנה השנייה לגרירה)  ועד לתקרה של 75% משכ”ל שנתי בעבור כל שנה נוספת. חיוב קורס חוזר כמו לתלמיד b.e.d .

ח. סטודנטים בתוכנית הסבת שחקנים להוראה ומורים בפועל למחול
סטודנטים המשלימים לתואר .B.ed ותעודת הוראה  ישלמו 200% שכר לימוד לתואר ראשון, עד שנתיים לימודים. על כל שנה נוספת ישלם לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש ,בתוספת תקורה של   1,000 ₪ (התקורה  תחל החל מהשנה השנייה לגרירה)  ועד לתקרה של 75% משכ”ל שנתי בעבור כל שנה נוספת. חיוב קורס חוזר כמו לתלמיד b.e.d .

ט. קורסי יסוד: לשון ואנגלית
*סטודנטים סדירים החייבים בקורסים הבאים יחויבו בתעריף של 600 ₪ עבור כל שעה.

אנגלית:
טרום בסיסי א' ( 4 ש"ש)
טרום בסיסי ב' (3 ש"ש)
בסיסי (3 ש"ש)
עברית:
לשון הטקסט (2 ש"ש)

סטודנט אשר חוזר על קורס יחויב בגין קורסים אלו בתעריף 600 ₪ לכל ש"ש , בכל הרמות.

י. הרחבת הסמכה לכיתות א'-ב' בהיקף של 12 ש"ש (לסדירים שנה ג’/ד' במכללה)
המחיר לתלמידים של המכללה הינו -6,924 ₪
לתלמידים חיצוניים לפי 600 ₪ לש"ש ולא פחות מ 7,200 ₪.
מקדמה על סך 500 ₪-תוחזר למבטלים עד 31.8.20.

יא .דמי רישום
סטודנט פעיל הנרשם לתכנית נוספת במהלך לימודיו או בסיום לימודיו ישלם גם דמי רישום עבור התוכנית הנוספת בנוסף לשכר הלימוד.

יב. סטודנטים חיצוניים
סטודנט הלומד מספר קורסים במסגרת קורסים (לא בתוכנית מלאה) הנלמדים בתואר ראשון, ומקבל ציון  בסיום לימודיו, קורסים אלו ישולמו לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש.

 • לימודי השלמה לסטודנטים עולים - סטודנטים עולים שלא עמדו בבחינות בגרות בארץ חייבים בלימודי השלמה בארבעה מקצועות: עברית, ספרות, היסטוריה ומקרא.הסטודנט יחויב בתשלום  לפי שעות הלימוד בפועל ע”פ תחשיב 600 ₪ לש"ש  (היקף שעות הלימוד 3 ש"ש)
 • ביטחון ובטיחות - מתקיים באמצעות מכון מופת. הקורס מתבצע באופן מקוון ומשולם עצמאית ע"י הסטודנט למכון מופת.
 • זהירות בדרכים - מתקיים באמצעות מכון מופת. הקורס מתבצע באופן מקוון ומשולם עצמאית ע"י הסטודנט למכון מופת.
 • מבחן "אמירם" מבחן סיווג באנגלית - סטודנט שירשם למבחן "אמירם" ישלם סך של 270 ₪.
 • סטודנט הלומד השלמות לבני 30 + - נדרש לתשלום בגין לימודי המכינה בסך של 800 ₪ לשנה.
 • מבחן קורס עזרה ראשונה - יש להודיע על ביטול עד שבוע לפני תאריך הבחינה, הודעה לאחר תאריך זה יגרור חיוב בסך 100 ₪.
 • תעודות מדריך - (לסטודנטים בחנוך גופני) כל תעודה נדרשת בתשלום סך של 450 ₪.

בעת גרירת לימודים ישלם על  ש"ש בפועל לפי  600 ₪ בנוסף לעלות התעודה.

 

3. סטאז' – סדנת התמחות בהוראה בהיקף 2 ש"ש, וקורס למורים חדשים

 • לומדים סדירים, שסדנת ההתמחות היא במסגרת לימודיהם בשנה ד', אינם נדרשים לשלם כל תשלום עבור סדנת ההתמחות בהוראה (סדנת הסטאז').
 • לומדים סדירים בשנה ד', המשתלבים בסדנת ההתמחות שלא במוסד האם בו הם מכשירים את עצמם להוראה, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות של 2 ש"ש , שהן: 1,194 ₪. סכום זה יופחת משכר הלימוד המלא שישולם למכללת האם.
 • ·בוגרי מכללה, לאחר סיום לימודיהם לתואר ולתעודת הוראה (לרבות בוגרי תוכנית המצוינים) המשתתפים בסדנת התמחות לאחר סיום לימודיהם, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות של 2 ש"ש, שהם: 1,194 ₪.

פרטים נוספים, שאלות ובירורים ניתן לקבל באגף מתמחים ומורים חדשים.

5. חינוך דמוקרטי - יחוייב בתוספת שכ"ל כפי שיקבע על ידי המכון לחינוך דמוקרטי.

6. שינוי בהיקף השעות המחייב הורדה בשכ"ל ייעשה עד שבועיים מיום תחילת הסמסטר בלבד. לאחר תאריך  זה לא  ייעשו שינויים, ואם ייעשו שינויים, לא יהיה כל שינוי בשכ"ל.

7. שינוי בהיקף שעות הלימוד המחייב הגדלה של שעות הלימוד, יחייב בתוספת שכ"ל בהתאם.

* סטודנטים שנגבה מהם תשלום בניגוד לנהלים, מתבקשים לפנות בכתב  למדור שכר לימוד.


 ביטוח לאומי וביטוח בריאות

א. כסטודנט בשנת הלימודים תשפ"א הינך חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, ודמי ביטוח בריאות בשיעור המינימאלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה.
ב. דמי הביטוח ייגבו ישירות, באמצעות פנקס תשלומים שיישלח אליך בדואר, על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
ג. סטודנטים שעובדים כשכירים, יבוטחו ע"י מעבידם.
ד. הנהלת המכללה תעביר לביטוח הלאומי את רשימת הסטודנטים.

ביצוע תשלומי שכר לימוד

מתן תוקף להרשמה ו/או להמשך לימודים
להלן שלושת השלבים להסדרת התשלום:

1. תשלום מקדמה - 1500 ש"ח

יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון - תשלום אחד באשראי ולהסדיר התשלום.

כמו כן, ניתן למלא טופס לתשלום באמצעות כרטיס אשראי ולהעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
או באמצעות המחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או תשלום במזומן.

סטודנט המעוניין לשלם את המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה לפורטל הסטודנטים ללשונית דף חשבון ותחת כותרת הסדרים ימלא את הפרטים.

 או לחילופין ישלח מייל למדור שכ"ל  scharlimud_skb@smkb.ac.il עם שם ,ת.ז. ויתרת הפיקדון המדויק וישלח אליו שובר לתשלום בדואר לכתובת המעודכנת במכללה.
(בעת התשלום יש לצרף אישור קבלה ללימודים)

2. כתב התחייבות

את כתב ההתחייבות לתשפ"א ימלאו רק סטודנטים שנה א ויחתמו עליו.
יש לציין את אופן התשלום ,לחתום ולשלוח למדור שכר לימוד במייל  scharlimud_skb@smkb.ac.il

3. הסדרת תשלום שנתי

לאופני התשלום
את התשלום יש להסדיר עד שבועיים מיום קבלתך ללימודים.

לפניות וברורים ניתן לפנות למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il

רק הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים, חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד, והסדר כספי מאושר על ידי המכללה, מהווים השלמת הליך הרישום ויבטיחו את מקומך והשתתפותך בלימודים

א. מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר-הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א.

ב. איחור בהסדרי שכר לימוד
סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם עד לתאריך 1.1.2021, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה של המכללה לכל סעד אחר, ובלא שיהא בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים. חזרה ללימודים/הסדרת תשלום באיחור, אם תתאפשר, לאחר כיסוי החוב, תהיה כרוכה בתשלום דמי טיפול  בסך 200 ש"ח.

ג. מודגש בזאת, כי הסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על-ידי גוף אחר.

* חובות בגין אי החזרת ספרים לספריה, לא יאפשרו כניסה לבחינות.

 • לסטודנט שלא יסדיר תשלומיו ,ייחסמו שרותי האינטרנט.

* לידיעתך: בכל 15 בחודש תוצמד היתרה למדד. גובה שכר הלימוד יחושב ויעודכן ביום התשלום.
באחריות הסטודנט לבדוק מדי תקופה את מצב החשבון באינטרנט  על מנת לוודא שאין לו חובות נוספים בשכר לימוד.

השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים במכללה כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:
1. קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממנהל לומדים.
2. ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה.
3. חתימת הסטודנט על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד.

 

לתחילת העמוד


תשלומים נלווים (אגרות)

א. ביטוח תאונות אישיות            - 40 ש"ח (חובה)
ב.  שמירה מוסדית                   - 425 ש"ח (חובה) 
ג. דמי רווחה ואגודת סטודנטים - 375 ש"ח (ראה סעיף ג)
ד. דמי טיפול שנה א'                - 200 ש"ח (חובה)
ה. תשלום לארגון הסטודנטים הארצי – 10 ₪ (חובה)

סטודנטים בחוגים :אמנויות העיצוב ואמנות מדיה דיגיטאלית ובחוג לתקשורת וקולנוע ישלמו עבור שימוש בציוד וחומרים  690 ש"ח

לסטודנטים במסלול בימוי בשנים א-ג תתוסף אגרת העשרה בסך 2,500 ₪ וזאת בנוסף לאגרות הרגילות.

חיוב האגרות לגבי סטודנטים המשלמים לפי שעות יעשה על פי שעות הלימוד השבועיות הקובעות את גובה שכר הלימוד, בהתאם לטבלא הבאה (למעט ביטוח תאונות אישיות, אגרת סטודנטים ארצית ואגרת אומנות אשר ישולמו במלואן):

שעות שבועיות שנתיות           אחוז תשלום אגרות
משעה  1-4      
משעה 5-6
משעה 7-12
משעה 13 ואילך
בטוח תאונות אישיות בלבד
33%
66%
100%

א. אגרת ביטוח תאונות אישיות
אגרת ביטוח תאונות אישיות נגבית מכל הסטודנטים הרשומים במכללה.
תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה
ב. שמירה מוסדית
התשלום נקבע על ידי משרד החינוך וחל  על כל הסטודנטים.
ג. דמי רווחה
דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב במהלך החודש הראשון של שנת הלימודים ועד למועד זה בלבד. הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום יבוצע על ידי המכללה
ד. תשלום לארגון הסטודנטים הארצי
המל"ג קבע תשלום חובה לארגון הסטודנטים הארצי היציג .
כל סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה, חייב לשלם לארגון הסטודנטים הארצי היציג סך של 10 שקלים חדשים לשנה, החל משנת תשע"ט.
סכום זה יגבה ישירות דרך שכר הלימוד והוא מועבר לארגון הסטודנטים הארצי היציג.

עדכון לגבי סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב'

דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון מפתיחת סמסטר ב'  ועד למועד זה בלבד.

הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום / קיזוז מיתרת חוב של הסטודנט יבוצע על ידי המכללה.

לתחילת העמוד
 

מקדמה על חשבון שכר לימוד

כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות

יש לפנות לפורטל הסטודנטים ,ללשונית דף חשבון ולהסדיר התשלום.

כמו כן, ניתן למלא טופס ולשלם באמצעות כרטיס אשראי ולהעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
או באמצעות המחאה לפקודת סמינר הקיבוצים.

סטודנט המעוניין לשלם את המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה לפורטל הסטודנטים ללשונית דף חשבון ותחת כותרת הסדרים ימלא את הפרטים.

 או לחילופין ישלח מייל למדור שכ"ל  scharlimud_skb@smkb.ac.il  עם שם ,ת.ז. ויתרת הפיקדון המדויק וישלח אליו שובר לתשלום בדואר לכתובת המעודכנת במכללה.
(בעת התשלום יש לצרף אישור קבלה ללימודים)

לתשומת ליבך,
לסטודנט שבשנה שעברה שילם בהוראת קבע
המקדמה תגבה באופן אוטומטי מחשבון הוראת הקבע

לתחילת העמוד

 

להלן אפשריות להסדרת התשלום לכל המסלולים

לתחילת העמוד

 

תשלום שכ"ל בהוראת קבע בבנק (ללא צורך לגשת לבנק)

הוראת הקבע תחוייב ב-7 תשלומים צמודי מדד החל מ- 16.10.20 בתאריך ה-16 לכל חודש.
סטודנטים לסמסטר ב' - הוראת הקבע תחוייב בין התאריכים 16.3.21-16.7.21 בחמישה תשלומים.

ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף.
עליך להיכנס ללשונית הרשאות והוראות קבע וללחוץ על הקמת הרשאה לחיוב חשבון. 

על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 2121
שם מוסד: סמינר הקיבוצים
אסמכתא/מס מזהה: מספר ת.ז. של הסטודנט בלבד (ולא של המשלם)
יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך להכנס לפורטל הסטודנטים בלשונית תשלומים תחת כותרת הסדרים יש לבחור את השנה הרלוונטית. ללחוץ על אפשרות שכר לימוד ולמלא את פרטי ההסדר בהתאם לשדות 
לחילופין, ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע (לטופס הרשאה)

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.


לתחילת העמוד 


תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי (אינו תופס מסגרת)

יש להיכנס לפורטל הסטודנטים, ללשונית תשלומים. תחת כותרת הסדרים יש לבחור את השנה הרלוונטית. ללחוץ על אפשרות  שכר לימוד ולמלא את פרטי ההסדר בהתאם לשדות.
ניתן לשלם ב- 1-7  תשלומים צמודי מדד, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש אפריל.

לידיעתך, הוראת קבע באשראי היא רב שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לממשיכים ללמוד בשנים הבאות.

 

לתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים ,ללשונית דף חשבון תחת כותרת תשלום אחד באשראי ולהמשיך על פי ההנחיות.
כמו כן, ניתן למלא טופס של כרטיס אשראי ולשלם באמצעות כרטיס אשראי את הטופס יש להעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס 03-6903168

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1% הסכום ייגבה במעמד החיוב

המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע בנקאית ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול.

להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע באתר.


לתחילת העמוד 

 

תשלום ע"י פקדון חיילים משוחררים

אם הינך נמנה על הזכאים על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ויש לזכותך בבנק פיקדון לצורך תשלום שכר לימוד, עליך לנקוט בצעדים הבאים:

1. יש לשלוח מייל למדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il בצרוף שם, מס' ת"ז ואת יתרת הסכום העדכנית העומדת לרשותך בפיקדון נכון להיום ולציין איזה סכום הינך מעוניין לממש מכספי הפיקדון.

2. שובר ישלח אלייך למייל האישי.

3. לתשלום השובר יש להיכנס לאתר האגף והקרן לחיילים משוחררים (מצורף לינק בשובר) לאזור האישי ולפעול בהתאם להנחיות.

 • יש לבחור בשובר ידני
 • אין צורך לעדכן את מדור שכר לימוד בגין התשלום, הסכום יועבר לחשבון המכללה ישירות.


לתחילת העמוד 
 

תשלום ע"י גופים מממנים

תשלום שכר לימוד על ידי  ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים:
בעת מימון ע"י המוסד לביטוח לאומי יש להגיש למדור שכר לימוד טופס התחייבות מבטוח לאומי.
סטודנטים הממומנים ע"י מינהל הסטודנטים ,יטפלו בהתחייבות ישירות מול מינהל הסטודנטים.
מנהל הסטודנטים יעדכן את המכללה.
את התשלומים הנלווים יש לשלם ישירות למכללה.

יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.

לתחילת העמוד 

 

תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות

יש להדפיס את טופס ההרשאה של הקרן אליה את/ה שייכ/ת.

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - ארגון המורים (קרן השתלמות)

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - הסתדרות המורים (קרן השתלמות)

לתשומת ליבך, קוד מוסד הלימודים שיש למלא בטופס הרשאה הוא בהתאם למסלול הלימודים אליו אתה רשום:

לימודי תואר ראשון ולימודי הסבה – קוד מוסד 2161

למודי תואר שני – קוד מוסד 2162

לימודי תעודה – קוד מוסד 2160

סטודנט ששייך לארגון המורים בלבד ולומד קורס מקוון ימלא קוד 2163 בגין הקורס המקוון

סטודנט ששייך לארגון המורים בלבד ולומד בקורס רגיל ובנוסף קורס מקוון – ימלא 2 קודים בהתאם לסוג הלימודים (על הקורס המקוון ימלא - 2163, על הקורסים הרגילים – 2161 , 2610 , 2162)

את הטופס המקורי יש למלא, לחתום ולשלוח למחלקת חשבות במכללה - מדור שכר לימוד, בדואר : סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 ת"א.

על הסטודנטים  לשלם את התשלומים הנלווים, את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למייל של מדור שכ"ל   Scharlimud_skb@smkb.ac.il, או לברר במצב החשבון של הסטודנט בפורטל הסטודנטים.

לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.


לתחילת העמוד

 

תשלום שכר לימוד מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש .

הנחה בסך 2.5% תינתן למשלמים מראש עד לתאריך 16.9.20

מועד התשלום מהווה תאריך הסדרת התשלום  לשם פתיחת שיבוץ מערכת

ההנחה ניתנת רק לסטודנטים בתכניות מתוקצבות.

את הסכום המדויק ניתן לראות במצב החשבון האישי המופיע בפורטל הסטודנטים או לקבל ע"י פנייה למדור שכר לימוד  למייל : Scharlimud_skb@smkb.ac.il

כמו כן, ניתן לשלם באמצעות המחאה במשלוח בדואר לפקודת " סמינר הקיבוצים" (יש לרשום על ההמחאה "למוטב בלבד" ) או במזומן, או כרטיס אשראי

יש לצרף לתשלום שם ומספר ת.ז. של הסטודנט.

לידיעתך, גובה שכר הלימוד יפורסם במהלך חודש ספטמבר.
עד לפרסום שכ"ל לשנת תשפ"א, יהווה שכר הלימוד של תש"פ כשכר לימוד לצורך תחשיב ההנחה.
לאחר הפרסום, יש להסדיר את התשלום המדוייק.


לתחילת העמוד 

 

כתב התחייבות

לחצו כאן להורדת כתב התחייבות - תשפ"אהנחות/מלגות

קבלת הנחה/ מלגה או החזר כספי מותנה בביצוע הסדר תשלומים מלא.

מלגה/הנחה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על התשלומים הייחודיים או אגרות.

סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה מסיבה כלשהי והיה זכאי להפחתה בשכ"ל, הנחה או מלגה -  תתבטל לגביו המלגה, הנחה או הפחתה  שעמדה לרשותו.

לא תינתן הנחה/ מלגה על הנחה/ מלגה שכבר ניתנה , ותינתן הגבוהה מביניהם.

סטודנטים שהיקף לימודיהם ירד - ההנחה, מלגה, הפחתה תותאם להיקף החדש.

תלמידים בני משפחה - אחים ו/או בעל ואישה הלומדים במכללה {במסלולים המתוקצבים בלבד} יזכו להנחה של – 10% (סטודנטים לתואר ראשון)

7.5% ( סטודנטים במסלול הסבה ולתואר שני)

{יש לפנות למחלקת גביית שכ"ל בצירוף מכתב בקשה +תצלום ת.ז.}.

 לקבלת אינפורמציה לגבי מלגות ו/או הלוואות, יש לפנות למזכירות דיקנית הסטודנטים.

לתחילת העמוד

 

בטוח תאונות אישיות

לגבי כל הסטודנטים במכללה, המכללה  מבוטחת בביטוח צד ג על כל פעילות הסטודנטים במסגרת המכללה .
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לכל הסטודנטים הלומדים לתואר, לסטודנטים בביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים" (הכוונה לסטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע) וזאת לפי החלטת הנהלת בית הספר להשתלמויות. תקופת הביטוח הינה לשנה אקדמית מלאה.
ביטוח זה מכסה נזקים מתאונות אישיות בגין תאונה שאירעה במסגרת הלימודים בלבד. הפרמיה לתשלום היא בסך 40 ש"ח לשנה ותשולם בנוסף  לגביית שכר הלימוד.
פרמיית ביטוח זו מקנה לסטודנטים ביטוח תאונות אישיות במסגרת כל פעילותם במכללה, בדרך אליה או ממנה ומטעמה.

 

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה לדיקאנט הסטודנטים עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי סמנכ"ל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
את הפוליסה בשלמותה אפשר לראות בקישור בהמשך.
אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות לסמנכ"ל הכספים.
אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם על ידי הסטודנט, והוא יקבל את כספו חזרה מהביטוח.

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות​
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

לתחילת העמוד 
 

כניסה לבחינות

סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.

לתחילת העמוד 
 

קבלות על תשלום שכר לימוד

אישורים שונים
אישור שכר לימוד ומצב חשבון נמצאים לנוחותך בפורטל הסטודנטים.

אישור שכר לימוד
אישור על גובה שכר לימוד ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים.

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים.

קבלות על תשלום שכר לימוד

המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע נשלחות למייל האישי מספר ימים לאחר התשלום.
כל הקבלות המקוריות על התשלומים נשלחות למייל האישי של הסטודנט עם חיתום דיגיטלי
בנוסף לכך העתקי קבלות  נמצאות במצב החשבון בפורטל הסטודנטים

לתחילת העמוד


תכנית מצויינים של משרד החינוך

סטודנטים המתקבלים לתכנית מצויינים של משרד החינוך, שכר לימוד מלא (100%) עבור כל אחת משלוש שנות הלימוד (300% בסך הכול), ותמורתו תתקבל מלגה מלאה בעת סיום כל שנת לימוד.

על סטודנטים אלו יחול בשלב הראשון תשלום האגרות כפי שייקבע, ובשלב קבלת המלגה של משרד החינוך - ישלמו הסטודנטים את תשלום המלגה למכללה.

בשלב הראשון על הסטודנט לשלם את התשלומים הנלווים על סך 850 ₪ או 1050 ₪ לסטודנטים בשנה א'.

ניתן לשלם בהמחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי
בנוסף יש למלא את כתב ההתחייבות הרב שנתי ,לחתום עליו ולשלחו למדור שכר לימוד.

לתחילת העמוד