נוהל הפסקת לימודים

 

נוהל הפסקת לימודים תש"פ

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, למייל Ofra.Ronen@smkb.ac.il או לפקס שמספרו 03-6901218.
כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תחשב כהודעה רשמית על ביטול לימודים.

עבור תכניות הנפתחות בתחילת שנת הלימודים:
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו 29/10/2019
מועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה יחייב את הלומד בתשלום של מלוא/חלקו של שכר הלימוד,  בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.1. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד חודש לפני תחילת הסמסטר תזכה את הנרשם בהחזר מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.2. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך החודש לפני תחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.3. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מיום תחילת הסמסטר ובמהלך החודש הראשון, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא והאגרות.

1.4. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך החודש השני לסמסטר תחייב את הלומד ב- 30% משכר הלימוד המלא והאגרות. 

1.5. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך החודש השלישי לסמסטר תחייב את הלומד ב- 50% משכר הלימוד המלא והאגרות.   

1.6. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך החודש הרביעי לתחילת שנת הלימודים תחייב את הלומד ב- 80% משכר הלימוד המלא והאגרות.                     

1.7. במקרה של הפסקת לימודים החל מהחודש החמישי לתחילת שנת הלימודים ואילך,  יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.
 

עבור תכניות הנפתחות בסמסטר ב':
התאריך הקובע לפתיחת סמסטר ב' הינו 3/3/2020
מועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה יחייב את הלומד בתשלום של מלוא/חלקו של שכר הלימוד,  בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.8. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד חודש לפני תחילת הסמסטר, תזכה את הנרשם בהחזר מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.9. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך החודש לפני תחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.10. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מיום תחילת הסמסטר ובמהלך החודש הראשון, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא והאגרות.

1.11. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך החודש השני לסמסטר, תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא והאגרות.                                         

1.12. במקרה של הפסקת לימודים החל מהחודש השלישי לסמסטר ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

 
 עבור תכניות הנפתחות בסמסטר קיץ:
 התאריך הקובע לפתיחת סמסטר קיץ הינו 1/7/2020
מועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה יחייב את הלומד בתשלום של מלוא/חלקו של שכר הלימוד,  בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.13. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד חודש לפני תחילת הסמסטר, תזכה את הנרשם בהחזר מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.14. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך החודש לפני תחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.15. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מיום תחילת הסמסטר ובמהלך השבועיים הראשונים תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא והאגרות.

1.16. הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך המחצית השניה של החודש הראשון לתחילת הסמסטר, תחייב את הלומד ב- 50% משכר הלימוד המלא והאגרות .                                         

1.17. במקרה של הפסקת לימודים החל מהחודש השני לתחילת הסמסטר ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תחשב כהודעה רשמית על ביטול לימודים.

 

נוהל הפסקת לימודים תשע"ט

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218, או למייל Ofra.Ronen@smkb.ac.il.  
לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים:

עבור תכניות הנפתחות בתחילת שנת הלימודים:
 התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו 14/10/18
לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה  לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.1.  הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לתאריך 14/9/2018, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.2.  הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 15/9/2018 ועד תאריך 11/10/2018, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.3.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 12/10/2018 ועד תאריך 12/11/2018, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.

1.4.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 13/11/2018 ועד 12/12/2018, תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא.                                         

1.5.  במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 13/12/2018 ואילך,  יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

 

נוהל הפסקת לימודים לסמסטר ב':
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בסמסטר ב' הינו 24.2.19

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים, המפורטים להל"ן:

1.6.  הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד תאריך 7/2/2019, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.7.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 8/2/2019 עד תאריך 21/2/2019, לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.

1.8.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 22/2/2019 ועד תאריך 10/3/2019, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.

1.9.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 11/3/2019 ועד תאריך 25/3/2019, תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.

1.10.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מתאריך 26/3/2019 ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

 

עבור תכניות הנפתחות בסמסטר קיץ:

התאריך הקובע לפתיחת סמסטר קיץ הינו 28/6/19 , לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.11.  הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לתאריך 13/6/2019, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.12.  הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 14/6/2019 ועד תאריך 27/6/2019, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.13.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 28/6/2019 ועד תאריך 12/7/2019, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.

1.14.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 13/7/2019 ועד תאריך 27/7/2019, תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד מלא.                               

1.15.  במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 28/7/2019 ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.


לתכנית הנפתחת בתאריך 16/11/2018

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.16.  הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד תאריך 15/10/2018, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.17.  הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 16/10/2018 עד תאריך 15/11/2018, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.18.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 16/11/2018 ועד תאריך 15/12/2018, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.

1.19.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 16/12/2018 ועד תאריך 15/1/2019 תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא.                                        
1.20.  במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 16/1/2019 ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

 

לתכנית הנפתחת בתאריך 29/11/2018

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.21.  הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד תאריך 28/10/2018, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.22.  הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 29/10/2018 עד תאריך 28/11/2018, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.23.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 29/11/2018 ועד תאריך 28/12/2018, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.

1.24.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 29/12/2018 ועד תאריך 28/1/2019 תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא.                   

1.25.  במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 29/1/2019 ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.
 

לתכנית הנפתחת בתאריך 12/3/2019

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

1.26.  הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד תאריך  25/02/2019 (כולל), תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.

1.27.  הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 26/02/2019 עד תאריך 11/03/2019 (כולל), תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.

1.28.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 12/03/2019 ועד תאריך 26/03/2019 (כולל), תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.

1.29.  הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 27/03/2019 ועד תאריך 10/04/2019 (כולל), תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא.                                         

1.30.  במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 11/04/2019 ואילך, יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.


כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תחשב כהודעה רשמית על ביטול לימודים.

 

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' בין השעות: 08:00 - 12:15
ימים א' ו-ג' בין השעות: 13:45 - 15:00
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני

ימים ב', ד', ה' בין השעות: 13:00 - 16:00

טלפונים מדור שכר לימוד :
03-6902342
03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.

scharlimud_skb@smkb.ac.il