נוהל הפסקת לימודים

 

נוהל הפסקת לימודים תשע"ח

ביטול הרשמה ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למינהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218. או לדואראלקטרוני Ofra_Ron@smkb.ac.il תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד.
סטודנט שלא יודיע בכתב על הפסקת הלימודים או ביטול ההרשמה לאחר שהתקבל, יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד והאגרות, גם אם אינו מופיע ללימודים.

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הוא 22.10.2017

אין החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לתוכניות וקורסים שיבוטלו על ידי המכללה.

הודעה בכתב על ביטול הרשמה / הפסקת לימודים:

 • עד לתאריך 21.09.2017 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • מתאריך 22.09.2017 עד תאריך 21.10.2017 - לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.
 • מתאריך 22.10.2017 עד  20.11.2017 - תחייב את הלומד ב- 20%משכר הלימוד המלא.
 • מתאריך 21.11.2017 עד 20.12.2017 - תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
 • מתאריך 21.12.2017 ואילך - הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.

סטודנט שיבטל לימודיו וקיבל הנחה/מלגה - תבוטל ההנחה/המלגה.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.

נוהל הפסקת לימודים לסמסטר ב':
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בסמסטר ב' הינו 4.3.2018

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218, או למייל Ofra.Ronen@smkb.ac.il.  

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים.

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד ה- 18/2/2018, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 19/2/18 עד ה- 3/3/18, לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 4/3/18 עד ה- 18/3/18, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 19/3/18 עד ה- 2/4/18, תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מ- 3/4/18 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות.

קורס שנפתח ב- 7 בדצמבר 2017

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד ה- 22/11/17, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 23/12/17 עד ה- 6/12/17, יחוייב ב- 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך7/12/17 עד ה- 5/1/18, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 6/1/18 עד ה- 4/2/18, תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מ- 5/2/18 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות.

סטודנט שיבטל לימודיו וקיבל הנחה/מלגה - תבוטל ההנחה/המלגה.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים

 

נוהל הפסקת לימודים לסמסטר קיץ

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בקיץ הינו 1.7.2018

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218, או למייל Ofra.Ronen@smkb.ac.il. 

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים.

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד ה- 14/6/18, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 15/6/18 עד ה- 29/6/18, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 30/6/18 עד ה- 14/7/18 , תחייב את הלומד ב-20%  משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 15/7/18 עד ה- 30/7/18, תחייב את הלומד ב-  40% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מ- 31/7/18 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות

.

נוהל הפסקת לימודים תשע"ט

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218, או למייל Ofra.Ronen@smkb.ac.il.  
לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים, המפורטים להלן:

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו  14/10/18

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לתאריך 14/9/2018, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 15/9/2018 ועד תאריך 11/10/2018, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 12/10/2018 ועד תאריך 12/11/2018, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 13/11/2018 ועד 12/12/2018, תחייב את הלומד ב- 40% משכר הלימוד המלא.                                         
 • במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 13/12/2018 ואילך,  יחויב הלומד במלוא שכר הלימוד והאגרות.

 

נוהל הפסקת לימודים לסמסטר ב':
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בסמסטר ב' הינו 24.2.19

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים.

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד תאריך 7/2/2019, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 8/2/2019 עד תאריך 21/2/2019, לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 22/2/2019 ועד תאריך 10/3/2019, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 11/3/2019 ועד תאריך 25/3/2019, תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מתאריך 26/3/2019 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות.

התאריך הקובע לפתיחת סמסטר קיץ הינו 28/6/19

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לתאריך 13/6/2019, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 14/6/2019 ועד תאריך 27/6/2019, יחוייב ב- 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 28/6/2019 ועד תאריך 12/7/2019, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 13/7/2019 ועד תאריך 27/7/2019, תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מתאריך 28/7/2019 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' בין השעות: 08:00 - 12:15
ימים א' ו-ג' בין השעות: 13:45 - 15:00
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני

ימים ב', ד', ה' בין השעות: 13:00 - 16:00

טלפונים מדור שכר לימוד :
03-6902342
03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.

scharlimud_skb@smkb.ac.il