תשלום שכר לימוד

שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

זמני מענה Whatsapp
ימים א'-ה' 08:30-15:30

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון/וואצאפ: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.

להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשפ"א קראו בעיון את ההוראות, נהגו על פיהן בקפדנות, מלאו את הטפסים הנדרשים להסדר תשלום,  והעבירו אותם ישירות למחלקת חשבות למייל scharlimud_skb@smkb.ac.il, או בדואר לכתובת:
סמינר הקיבוצים - עבור מדור שכר לימוד, דרך נמיר 149, תל אביב, 625076


פרוט והנחיות לאופני התשלום ללימודי תעודה

שכר לימוד תשפ"א
תשלומים נלווים (אגרות)
בטוח תאונות אישיות
להלן אפשרויות להסדרת התשלום
     תשלום שכר לימוד מראש
     תשלום שכ"ל בהוראת קבע
     תשלום באמצעות כרטיס אשראי
     תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות
     תשלום ע"י גופים מממנים
כתב התחייבות
קבלות ואישורים על תשלום שכר לימוד
כניסה לבחינות
הנחות בשכר לימוד
נוהל הפסקת לימודים

 

שכר לימוד תשפ"א
 

להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת  הלימודים תשפ"א קראו בעיון את ההוראות, נהגו על פיהן בקפדנות, מלאו את הטפסים הנדרשים להסדר תשלום והעבירו אותם ישירות למחלקת חשבות, בתוך שבועיים מיום קבלתם במייל או בדואר לכתובת:

סמינר הקיבוצים - עבור מדור שכר לימוד, דרך נמיר 149, תל אביב, 6250769
או ישירות למדור שכר לימוד
מדור שכ"ל נמצא בבניין השתלמויות, בקומת קרקע בצד העורפי.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים ובנושאי שכר הלימוד המתפרסמים באתר המכללה בלי למסור הודעה על כך אישית לנוגעים בדבר. יש להקפיד ולהתעדכן באמצעות לוח המודעות האלקטרוני ו/או בעמדות המידע ובאמצעות אתר האינטרנט של המכללה.

מדור שכר לימוד יקבל סטודנטים רק לצורך בירורים בעניינים שלא פורטו או שלא הוסברו באתר המכללה.

סטודנטים חדשים המתקבלים לשנה א', ולתוכניות מיוחדות, יטפלו בהסדרי התשלום בתוך שבועיים מקבלת הסדרי התשלום במייל.

סטודנטים ממשיכים בשנים ב'-ג'-ד' יסדירו את שכר הלימוד עד 31.8.2020.

שיבוץ מערכת שעות לסטודנטים חדשים /ממשיכים לא תיעשה ללא הסדר תשלום.

שכר הלימוד המפורסם הוא קבוע לשנת לימודים אחת בלבד (תשפ"א).
עבור תכניות רב-שנתיות גובה שכר הלימוד של השנה השנייה ואילך יתעדכן בכל שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן של חודש אפריל, המתפרסם ב-15 במאי בכל שנה.
טופסי הסדרי התשלום של שכר הלימוד יישלחו במייל לסטודנט/ית על ידי מחלקת חשבות – מדור שכר לימוד, ביחד עם אישור קבלתו/ה ללימודים מטעם מינהל לומדים.
לבירורים בענייני שכר לימוד ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: scharlimud_skb@smkb.ac.il.
 

א. מתן תוקף להרשמה ו/או להמשך לימודים
כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש להסדיר את תשלומי שכר הלימוד,להחזיר את כתב ההתחייבות, כשהוא חתום, למדור שכר לימוד.

ב. כל הסטודנטים החדשים שקיבלו במייל את ההודעה על קבלתם ללימודים והסטודנטים הממשיכים שקבלו אישור על המשך לימודים , צריכים להחזיר את כתב ההתחייבות והסדרי התשלום  מלאים וחתומים למדור שכר לימוד או במייל או בדאר או במסירה אישית .

בצוע הסדרי תשלום במועד מבטיח את המקום במכללה.    

א. סטודנטים חדשים שיתקבלו לאחר 25.10.20 יסדירו את תשלום שכר הלימוד באופן ישיר ומיידי במדור שכר לימוד.

ב. סטודנטים ממשיכים בשנים ב', ג', ד' יחתמו ויחזירו את כתב ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד עד 31.7.20

ג. שיבוץ מערכת שעות לסטודנטים ייעשה לאחר בצוע הסדר תשלום.

ד. כתב התחייבות כספית רב-שנתי
כתב התחייבות כספית מהווה הסכמה לתשלום שכר לימוד ותשלומים
אחרים, כפי שמוסבר באתר ובכתב ההתחייבות.
הטופס ימולא בידי כל הסטודנטים ויוחזר למדור שכר לימוד כשהוא חתום.

ה. החזרת טופסי הסדרי תשלום שכר הלימוד
יש להחזיר את טופסי הסדרי שכ"ל למדור שכר לימוד
על פי לוח הזמנים המדויק המצוין בסעיפים א' ו-ב'.
1. כתב התחייבות מלא וחתום
2. הרשאה לחיוב חשבון (למשלמים בהוראת קבע) רב-שנתי. או טופס כ.אשראי
3. אישור גוף מממן חיצוני (למי שיש).
רק הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים, חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד,  והסדר כספי מאושר על ידי המכללה מהווים השלמת הליך הרישום ויבטיחו את מקומך והשתתפותך בקורס.

ו. מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א.

ז. מודגש בזאת שהסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר.

סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה של המכללה לכל סעד אחר, ובלא שיהא בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים.

במידה ויאושר לו לחזור ללימודים,יהיה מחוייב בתשלום דמי רישום חוזרים בסך 300 ₪.

*  חובות בגין אי-החזרת ספרים לספרייה לא יאפשרו כניסה לבחינות.

לסטודנט שלא יסדיר את תשלומיו ייחסמו שירותי האינטרנט ויוסר ממצבת הלומדים.

באחריות הסטודנט לבדוק מדי תקופה את מצב החשבון באינטרנט על מנת לוודא שאין לו חובות נוספים בשכר הלימוד.

הטפסים המצורפים באתר:
1. טופס "הוראה לחיוב חשבון"
2. טופס פרטי כרטיס אשראי
3. טופסי קרן השתלמות
4. כתב התחייבות

השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים במכללה כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:
1. קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממינהל לומדים.
2. ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה תוך שבועיים מיום קבלת המייל על קבלה/המשך לימודים.
3. חתימת הסטודנט על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד

חזרה לתחילת העמוד

תשלומים נלווים (אגרות)

תשפ"א
סטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע, מחויבים בתשלום בגין ביטוח תאונות אישיות, נוסף לשכר הלימוד, בסך של 40 ₪
כל הסטודנטים במכללה מחויבים בתשלום דמי שמירה 220 ₪ (ביחס להיקף לימודיהם), נוסף לשכר הלימוד.

בשלב זה עדיין לא עודכנו הסכומים לשנת תשפ"א, בשלב מאוחר יותר יעודכנו הסכומים
כרגע מופיעים הסכומים הנכונים לתש"פ.

חזרה לתחילת העמוד


להלן אפשרויות להסדרת התשלום

חזרה לתחילת העמוד


תשלום שכ"ל בהוראת קבע בבנק (ללא צורך לגשת לבנק)

לסטודנט המתחיל ללמוד בסמס א' תשפ"א
בתשלומים על ידי הוראת קבע (רב-שנתית לכל תקופת הלימודים) מ-16.8.2020 – 16.5.2021 עד 10 תשלומים.

לסטודנט המתחיל ללמוד בסמס ב' תשפ"א
בתשלומים על ידי הוראת קבע (רב-שנתית לכל תקופת הלימודים) מ-16.2.2021 – 16.7.2021 עד 6 תשלומים.

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף.
עליך להכנס להרשאות והוראות קבע, הקמת הרשאה לחיוב חשבון ,

על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 2121
שם מוסד: סמינר הקיבוצים
אסמכתא/מס מזהה: מספר ת.ז. של הסטודנט בלבד (ולא של המשלם)
יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך להכנס לפורטל הסטודנטים בלשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, עליך לסמן את שורת שכר הלימוד, עליך ללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.

לחילופין, ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע (לטופס הרשאה)
יש לשלוח אלינו את ההרשאה למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס של מדור שכר לימוד 03-6903168

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

פקס מדור שכר לימוד:
03-6903168
דואר אלקטרוני מדור שכר לימוד:
Scharlimud_skb@smkb.ac.il

חזרה לתחילת העמוד


תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי (אינו תופס מסגרת)

יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, לסמן את שורת שכר הלימוד וללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.

ניתן לשלם ב- 1-9  תשלומים , תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יולי.
למשלמים בהוראת קבע באשראי יהיו 10 תשלומים החל מ-16.8.2020
לידיעתך, הוראת קבע באשראי היא רב שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לממשיכים ללמוד בשנים הבאות.

לתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון תחת כותרת תשלום אחד באשראי ולהמשיך על פי ההנחיות.
כמו כן, ניתן למלא טופס של כרטיס אשראי ולשלם באמצעות כרטיס אשראי את הטופס יש להעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס 03-6903168

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1% הסכום ייגבה במעמד החיוב
המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע בנקאית ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול
.
להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע באתר.


חזרה לתחילת העמוד
 

תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות

יש להדפיס את טופס ההרשאה של הקרן אליה את/ה שייכ/ת.

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - ארגון המורים (קרן השתלמות)

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - הסתדרות המורים (קרן השתלמות)

לתשומת ליבך, קוד מוסד הלימודים שיש למלא בטופס הרשאה הוא בהתאם למסלול הלימודים אליו אתה רשום:

לימודי תואר ראשון ולימודי הסבה – קוד מוסד 2161

למודי תואר שני – קוד מוסד 2162

לימודי תעודה – קוד מוסד 2160

סטודנט ששייך לארגון המורים בלבד ולומד קורס מקוון ימלא קוד 2163 בגין הקורס המקוון

סטודנט ששייך לארגון המורים בלבד ולומד בקורס רגיל ובנוסף קורס מקוון – ימלא 2 קודים בהתאם לסוג הלימודים (על הקורס המקוון ימלא - 2163, על הקורסים הרגילים – 2161 , 2610 , 2162)

את הטופס המקורי יש למלא, לחתום ולשלוח למחלקת חשבות במכללה - מדור שכר לימוד, בדואר : סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 ת"א.

על הסטודנטים  לשלם את התשלומים הנלווים, את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למייל של מדור שכ"ל   Scharlimud_skb@smkb.ac.il, או לברר במצב החשבון של הסטודנט בפורטל הסטודנטים.

לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.


חזרה לתחילת העמוד


תשלום ע"י גופים מממנים ומוסדות

תשלום שכר לימוד על ידי גופים אחרים (ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים): הסטודנטים יצרפו אישור/התחייבות של המוסד המממן, אך ישלמו את דמי ביטוח התאונות האישיות ודמי השמירה כנדרש, ישירות למכללה.

יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.


חזרה לתחילת העמוד


תשלום שכר לימוד מראש

לסטודנט המתחיל ללמוד בסמס א תשפ"א
סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד מראש, יעשה זאת לא יאוחר מ-14.9.2020
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או לשלוח המחאה בדואר לפקודת "סמינר הקיבוצים".

את הסכום המדויק ניתן לראות במצב החשבון האישי המופיע בפורטל הסטודנטים או לקבל ע"י פנייה למדור שכר לימוד  למייל : Scharlimud_skb@smkb.ac.il 
כמו כן, ניתן לשלם באמצעות המחאה במשלוח בדואר לפקודת " סמינר הקיבוצים" (יש לרשום על ההמחאה "למוטב בלבד" ) או במזומן, או כרטיס אשראי

לתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון תחת כותרת תשלום אחד באשראי ולהמשיך על פי ההנחיות.
כמו כן, ניתן למלא טופס של כרטיס אשראי ולשלם באמצעות כרטיס אשראי, את הטופס יש להעביר למייל מדור שכר לימוד Scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס 03-6903168

יש לצרף לתשלום שם ומספר ת.ז. של הסטודנט.

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1% הסכום ייגבה במעמד החיוב

סטודנטים המתחילים ללמוד בסמס' ב ובסמס' קיץ תשפ"א

ניתן לשלם מראש לפני תחילת הסמסטר


חזרה לתחילת העמוד

כתב התחייבות

להורדת כתב התחייבות תשפ"א

חזרה לתחילת העמוד


קבלות ואישורים על תשלום שכר לימוד

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

קבלות על תשלום שכר לימוד
המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע ניתן לקבל יום לאחר התשלום במדור שכר לימוד.
אנא שימרו על הקבלות.

חזרה לתחילת העמוד


כניסה לבחינות

 סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.

חזרה לתחילת העמוד


הנחות בשכר לימוד

תשפ"א

למען הסר ספק, הנחה/מלגה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על תשלומים ייחודיים או על אגרות.

יובהר כי בכל מקרה לא יהיה כפל הנחות/מלגות, והסטודנט יהיה זכאי לגבוהה מתוכן.

א. סטודנטים מביה"ס ללימודי תעודה:

 • סטודנט הלומד בתוכנית דו / תלת שנתית, ומשלם שכ"ל מלא ומעלה זכאי להנחה בגובה של 15% לכל תוכנית נוספת שילמד.

סטודנט במכללה, הלומד בכל אחת מהפקולטות בהיקף לימודים מלא:

 • זכאי להנחה בגובה של 15% על כל תכנית/קורס שייקח בנוסף ללימודיו הסדירים במסגרת בית הספר ללימודי תעודה
 • יובהר כי הנחה זו תינתן רק על תכניות נוספות (מעבר לתכנית האם), שאליהן ירשם הסטודנט.

ב. סטודנטים שהנם קרובים מדרגה ראשונה (הורים / אחים / בני זוג): 

 • זכאים להנחה של 7.5% משכ"ל השנתי - לכל אחד.

ג. בוגרי המכללה:

 • סטודנטים של בית הספר ללימודי תעודה בוגרי המכללה זכאים להנחה בגובה של 5% לכל תכנית בבית הספר ללימודי תעודה.

*באחריות הסטודנט לפנות למינהל לומדים לבקשת ההנחה.

ד. ההנחה תינתן רק לאחר ביצוע הפעולות הבאות:

 • מילוי טופס רישום ותשלום דמי הרישום (לסטודנטים ממשיכים יש פטור מתשלום דמי רישום).
 • הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים.
 • חתימה על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד.
 • אישור קבלה ללימודים (לסטודנטים חדשים).
 • ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה.

* לסטודנט שלא יעמוד בהסדר התשלום של שכר הלימוד, תבוטל ההנחה בשכר הלימוד.
ביטול ההנחות בשכר הלימוד

ההנחות יבוטלו במצבים האלה:

 • ביטול לימודים על ידי הסטודנט.
 • אי-ביצוע הסדרי תשלום.
 • אי-כיבוד כרטיס אשראי, חזרת שיקים, הוראת קבע שלא כובדה וכו'.
 • אי-עמידה באחד מתתי-סעיף: "הנחות בשכר לימוד" (ראו לעיל).


חזרה לתחילת העמוד


בטוח תאונות אישיות

כל הסטודנטים במכללה הרשומים כחוק, מבוטחים ביטוח צד ג' ללא תשלום.
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לסטודנטים במסגרת ביה"ס לחינוך וביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים" (הכוונה לסטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע). תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה.
ביטוח זה מכסה נזקים בתאונות אישיות בשטח המכללה בלבד. ביטוח זה מכסה נזקים במסגרת הלימודים בלבד, ואינו מכסה הפסד ימי עבודה.
הפרמיה לתשלום היא בסך 40 ש"ח לשנה ותשולם עם גבית שכר הלימוד.
פרמיית ביטוח זו מקנה לסטודנטים ביטוח תאונות אישיות במסגרת כל פעילותם במכללה, בדרך אליה או ממנה ומטעמה

 

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה לדיקאנט הסטודנטים עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי סמנכ"ל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
את הפוליסה בשלמותה אפשר לראות בקישור בהמשך.
אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות לסמנכ"ל הכספים.
אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם על ידי הסטודנט, והוא יקבל את כספו חזרה מהביטוח.

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

חזרה לתחילת העמוד