סיוע לסטודנטים בשירות מילואים

מכללת סמינר הקיבוצים נמנת עם המוסדות האקדמיים שנציגי הנהלתן חתמו על אמנת המועצה להשכלה גבוהה לגבי הסטודנט המשרת במילואים במהלך לימודיו.
באמנה זו מבטאים המוסדות להשכלה גבוהה ואגודות הסטודנטים את התודה, את ההוקרה, את ההערכה ואת המחויבות לסטודנטים הרבים העושים למען בטחון המדינה ולהגנה על אזרחיה.
הסיוע הניתן לסטודנטים נועד למזער, ככל שניתן, את הפגיעה בלימודים ובהישגים בגין שרות מילואים (של לפחות 14 יום רצופים, או שירות של מספר רב של ימים מצטברים) והוא כולל: 

  • מועדי בחינה מיוחדים או נוספים 
  • דחייה במועדי הגשת עבודות ותרגילים ו/או קבלת מטלה חלופית 
  • התחשבות בהיעדרות מקורסים בהם חלה חובת נוכחות 
  • סיוע בהשלמת לימודים 
  • צילומים של חומרי לימוד או/ו מתן כרטיס צילומים (בשיתוף עם אגודת הסטודנטים) 
  • עדיפות בהשאלת ספרים מהספרייה 
  • סיוע, במידת הצורך, ברישום לקורסים

סטודנט המבקש לממש זכאותו לשירות כלשהו בגין שירותו במילואים יפנה לדיקאן הסטודנטים למימוש קבלת השירות.
ההחלטה בדבר מתן שירות או תנאים מיוחדים לסטודנט ששרת במילואים תהיה בידי דיקאן הסטודנטים אשר יתייעץ ,במידת הצורך ולפי שיקול דעתו , במחלקות האקדמיות השונות .
ערעור על החלטות מרצה , מזכירות חוג בעניינו של סטודנט ששרת במילואים תעשה על ידי פנייה לדיקאן הסטודנטים.

ועדה לשירות מילואים - ולת"ם

סטודנטים הנקראים לשירות מילואים בשנת הלימודים זכאים לבקש את דחיית השירות, קיצורו, ביטולו או פיצולו. לפני הפנייה לולת"מ, מומלץ לנסות לתאם את מועד שירות המילואים עם היחידה. יש להעביר את הבקשות לוועדה לא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד השירות.
1. יש להוריד את הטופס המצורף מהאתר
2. יש למלא את הנדרש
3. יש לפנות למזכירות המסלול, בו את/ה לומד/ת ולבקש מהם:
a. למלא ולחתום על החלק 'אישור מזכירות הפקולטה'
b. לכתוב מכתב בקשה לוועדה הכולל: אישור לימודים, פירוט סוג הלימודים ופירוט האילוצים האקדמיים והאחרים המונעים ממך לצאת לתקופת המילואים הנ"ל
4. יש לצרף את האסמכתאות כמפורט בטופס
5. להעביר את הבקשה לוועדה בפקס (03-7377157 המספר מופיע גם בגוף הטופס)
6. מומלץ לוודא קבלת הבקשה במוקד הפניות של ולת"מ