דוח נתונים מגדריים שנתיים

דוח זה הינו דיווח שנתי הסוקר את מדיניותה ופועלה של מכללת סמינר הקיבוצים בכל הקשור לקידום וייצוג נשים במוסד נכון לשנת הלימודים תשע"ז.

המסמך כולל נתונים לגבי:

  • מדיניות ופעילות המוסד כולל ייצוג נשים בגופים המנהלים את המכללה;
  • ההרכב המגדרי של הסטודנטים;
  • ההרכב המגדרי של סגל המרצים במכללה לרבות סגל חדש בחמש השנים האחרונות ואחוז הנשים בעלות דרגה במכללה;
  • תכניות הלימודים לשנת תשע"ז שעוסקות בנושא המגדר במכללה;
  • מחקר מכללה בנושא מגדר.

דוח זה משקף את החשיבות הרבה שמייחסת מכללת סמינר הקיבוצים לקידום וייצוג נשים באקדמיה ואת פעילותה הרבה בתחום זה.