סיוע באוריינות אקדמית ובמחקר כמותי

סיוע באוריינות אקדמית מכוון לטפח מיומנויות הנדרשות לקריאה ולכתיבה אקדמית. הוא כולל סיוע בכתיבת עבודה (בכל היקף החל משנה א'). הסיוע יינתן במהלך כל שלבי העבודה: בקריאת טקסטים, בסיכומם ובמיזוגם לצורך כתיבת עבודה; באיתור שאלת מחקר; בחיפוש מקורות ביבליוגרפיים רלוונטיים (בשיתוף עם הספריה); בארגון העבודה על חלקיה לטקסט אקדמי; באיכות הכתיבה ובהבעת הקול האישי; בסיכום העבודה ובכתיבה אקדמית של המקורות בגוף הטקסט וברשימה ביבליוגרפית. 

סיוע במחקר כמותי/שיטות מחקר כמותיות

בפגישות אישיות יינתן סיוע בהבנת החומר הנלמד בקורסים המתמקדים בשיטות מחקר כמותיות. כגון, נתמקד במבנה המחקר המדעי: א) שאלות מחקר והשערות מחקר; ב) מערכי מחקר; ג) איסוף נתונים / כלי מחקר; ד) מהימנות ותוקף של כלי מחקר; ה) דגימה. וכן נבהיר את מושגי יסוד במחקר המדעי כמותי: א) סוגי משתנים: משתנה תלוי, משתנה בלתי תלוי, משתנים מתערבים; ב) הגדרת המשתנים; ג) רמת המדידה של המשתנים; ד) סטטיסטיקה תיאורית: התפלגות, מדדי מרכז ומדדי פיזור, התפלגות נורמלית, ציון תקן; ה) סטטיסטיקה הסקתית: מדדי קשר בין המשתנים, מובהקות הקשר.

מסגרת הסיוע: עד 3 שעות אקדמיות - במסגרת של מפגש פרטני, בזוגות או בקבוצות קטנות (עד ארבעה סטודנטים).

הרשמה ותשלום: יעשו באופן מקוון באתר הדיקנט. התשלום יהיה בגובה של 70 ₪ לכל שעת הנחייה.
במידה ומימשתם את 3 המפגשים שלכם במחיר מסובסד של 70 ₪ לשעה מגיעות לכם עוד שעתיים במחיר של 100 ש"ח לשעה. תשלום ללא סיבסוד מעל 5 מפגשים במחיר של 150 ש"ח לשעה.

מקום ומועדי המפגשים:  לאחר ההרשמה והתשלום יתואמו המפגשים עם המרצה והסטודנט על ידי ענת ממשרד הדיקנט.

לתשומת הלב - ניתן לבטל מפגש עד  48 שעות מהמועד שנקבע ללא חיוב. מפגש שלא יבוטל בטווח זמן זה יחויב במלואו.

סיגל מגן

03-6901292

 

לחצ/י כאן להרשמה והתשלום לתגבור :
באוריינות אקדמית
במחקר כמותי