סיוע באוריינות אקדמית ובמחקר כמותי

לחצ/י כאן להרשמה והתשלום לתגבור :
באוריינות אקדמית
במחקר כמותי

 

סיוע באוריינות אקדמית מכוון לטפח מיומנויות הנדרשות לקריאה ולכתיבה אקדמית. הוא כולל סיוע בכתיבת עבודה (בכל היקף החל משנה א'). הסיוע יינתן במהלך כל שלבי העבודה: בקריאת טקסטים, בסיכומם ובמיזוגם לצורך כתיבת עבודה; באיתור שאלת מחקר; בחיפוש מקורות ביבליוגרפיים רלוונטיים (בשיתוף עם הספריה); בארגון העבודה על חלקיה לטקסט אקדמי; באיכות הכתיבה ובהבעת הקול האישי; בסיכום העבודה ובכתיבה אקדמית של המקורות בגוף הטקסט וברשימה ביבליוגרפית. 

סיוע במחקר כמותי/שיטות מחקר כמותיות

בפגישות אישיות יינתן סיוע בהבנת החומר הנלמד בקורסים המתמקדים בשיטות מחקר כמותיות. כגון, נתמקד במבנה המחקר המדעי: א) שאלות מחקר והשערות מחקר; ב) מערכי מחקר; ג) איסוף נתונים / כלי מחקר; ד) מהימנות ותוקף של כלי מחקר; ה) דגימה. וכן נבהיר את מושגי יסוד במחקר המדעי כמותי: א) סוגי משתנים: משתנה תלוי, משתנה בלתי תלוי, משתנים מתערבים; ב) הגדרת המשתנים; ג) רמת המדידה של המשתנים; ד) סטטיסטיקה תיאורית: התפלגות, מדדי מרכז ומדדי פיזור, התפלגות נורמלית, ציון תקן; ה) סטטיסטיקה הסקתית: מדדי קשר בין המשתנים, מובהקות הקשר.

מסגרת הסיוע: עד 3 שעות אקדמיות - במסגרת של מפגש פרטני, בזוגות או בקבוצות קטנות (עד ארבעה סטודנטים).

הרשמה ותשלום: יעשו באופן מקוון באתר הדיקנט. התשלום יהיה בגובה של 70 ₪ לכל שעת הנחייה.
במידה ומימשתם את 3 המפגשים שלכם במחיר מסובסד של 70 ₪ לשעה מגיעות לכם עוד שעתיים במחיר של 100 ש"ח לשעה. תשלום ללא סיבסוד מעל 5 מפגשים במחיר של 150 ש"ח לשעה.

מקום ומועדי המפגשים:  לאחר ההרשמה והתשלום יתואמו המפגשים עם המרצה והסטודנט על ידי ענת ממשרד הדיקנט.

לתשומת הלב - ניתן לבטל מפגש עד  48 שעות מהמועד שנקבע ללא חיוב. מפגש שלא יבוטל בטווח זמן זה יחויב במלואו.

סיגל מגן

03-6901292