שירותי מנהל סטודנטים

מנהל הסטודנטים מעניק מגוון שרותי מנהל אקדמיים:


מעקב אקדמי

תפקידו של מנהל הסטודנטים לבצע מעקב ובקרה אחר עמידתו של הסטודנט בדרישות האקדמיות בהתאם ל"מאזן חובות הלימודים".
באחריותו של כל סטודנט לעקוב אחר "מאזן חובות הלימודים" האישי באמצעות מערכת המידע באתר - "שער לסטודנטים".
 

ניהול תיק אישי

מנהל סטודנטים אחראי על ניהול התיק האישי של הסטודנט מרגע הקבלה ללימודים ועד לסיומם.

אישור לסטודנטים - בסטטוס פעיל

לחצו כאן לטופס הזמנת אישורים ממנהל הסטודנטים

מנהל סטודנטים מנפיק את אישורים אקדמיים כגון: אישורי לימודים, גיליון ציונים, תעודות וכד'. חלק מהאישורים ניתן להנפיק באופן עצמאי באתר המכללה ב"שער לסטודנט".

לפניכם רשימת האישורים אותם ניתן לקבל במנהל סטודנטים או להנפיק באמצעות האתר:

אישור לימודים - אישור לימודים בשני עותקים נשלח בדואר לפני פתיחת שנת הלימודים. במהלך שנת הלימודים ניתן "להוריד" אישור לימודים רשמי וחתום באתר המכללה ב"שער לסטודנט" (האישורים אינם  כרוכים בתשלום).

הנפקת גיליון ציונים - ניתן להדפיס גיליון ציונים באמצעות האתר ב "שער לסטודנט" ללא תשלום. להזמנת גיליון ציונים חתום  לחצו כאן.

מערכת שעות אישית - ישנה אפשרות להדפיס מערכת שעות אישית באמצעות "שער לסטודנט" ללא תשלום.

אישור לדרגת שכר של מתמחה לצורך העסקה בתנאי הרפורמה במערכת החינוך (אישור 80%)

א. סטודנטים סדירים המשובצים לסדנת סטאז' בלבד - סטודנטים בשנה ד' שסיימו 3 שנים ברצף במסגרת הלימודים לתואר ראשון , יקבלו אישור המזכה אותם בדרגת שכר למתמחה, המקנה 90% משכר מורה מתחיל בעל תואר.B.A ללא שנות ותק .
ב. סטודנטים סדירים המשובצים לסדנת סטאז' בלבד - סטודנטים שסיימן את לימודי התואר ותעודת הוראה ונמצא בתקופת ההתמחות (סטאז') יקבל אישור נוסף שיזכה אותו בדרגת שכר של מורה מתחיל בעל תואר .B.A לא שנות ותק. האישור תקף עד לסוף חודש מרץ של השנה העוקבת.
ג. סטודנטים סדירים בתכנית המצטיינים (משרד החינוך) -  שסיימו את לימודיהם בשנה ג', מקבלים אישור המזכה אותם בדרגת שכר של מורה מתחיל בעל תואר .B.A ללא שנות ותק. אישור זה תקף עד לסוף חודש מרץ של השנה העוקבת.
ד. סטודנטים בתכנית הסבת אקדמאים - שסיימו, 80% מכלל החובות לתעודת הוראה על פי מאזן הלימודים, יקבלו אישור המזכה בדרגת שכר למתמחה, המקנה 90% משכר מורה מתחיל בעל תואר .B.A ללא שנות ותק.
סטודנטים שסיימו את לימודי התואר ותעודת ההוראה ואינו נכלל בקבוצות שלעיל ונמצא בשנת ההתמחות יפנה לגב' אורית הוכמן בדוא"ל: Orit_Hoc@smkb.ac.il
אישור לדרגת שכר מונפק מידי שנה בחודשים אוגוסט - ספטמבר לסטודנטים העומדים בקריטריונים הבאים: השלמת כלל החובות בדרכי הוראה, התנסות בהוראה, עזרה ראשונה, זה"ב וסיום 80% מכלל המאזן חובות. פנייה לבקשת אישור ובירורים בנושא Orit_Hoc@smkb.ac.il

מילוי שאלון עובד הוראה
א. סטודנטים סדירים בשנה ג' וסטודנטים בתוכנית להסבת אקדמאים המשובצים לשיעורים בהיקף  80% ממאזן חובות הלימודים שסיימו: עבודה מעשית, דרכי הוראה, עזרה ראשונה וזהירות בדרכים (זה"ב) ימלאו שאלון עובד הוראה.                השאלון המלא מועבר למשרד החינוך לשם פתיחת תיק לצורך העסקה במערכת החינוך.
מילוי השאלון נערך באופן מקוון באמצעות 'שער לסטודנט' באתר המכללה -  מנהל סטודנטים ישלח הודעה לסטודנט למילוי השאלון.  בירורים בנושא ניתן לפנות לגב' אורית הוכמן: Orit_Hoc@smkb.ac.il
ב. סטודנטים הלומדים בתכנית להכשרת שחקנים להוראת תיאטרון ומורים בפועל למחול, ימלאו שאלון עובד הוראה בשנה השנייה ללימודים ובתנאי שסיימו 80% מחובות הלימודים כמצוין לעיל.

אישור סיום לימודים וזכאות לתואר - עם סיום חובות הלימודים לתואר ותעודת הוראה מונפק אישור סיום חובות לימודים וזכאות לתואר המהווה אישור זמני עד לקבלת התעודה הרשמית. הזכאות מונפקת עד חודש מקבלת הציון האחרון ונשלחת בדואר להזמנת אישור זכאות לחצו כאן.

 

סיום לימודים והנפקת תעודות

מנהל הסטודנטים מנפיק אישורי סיום לימודים לצורך זכאות לתואר. לקראת סיום הלימודים מתבצעת בדיקה של מאזן חובות הלימודים וסטודנטים אשר סיימו בהצלחה את חובות לימודיהם מקבלים אישור זכאות לתואר.

תעודת בוגר בהוראה מונפקת מידי בשנה (באביב) בטקס קבלת התארים חגיגי הנערך במכללה. ההזמנה לטקס נשלחת לבוגרים ע"י מנהל הסטודנטים.

תאריך מועד קבלת התואר יקבע נקבע על פי התאריך בו התקבל הציון האחרון במסגרת הלימודים.
בוגרים הזכאים לקבל הזמנה לטקס הם אלו אשר סיימו לימודיהם בהצלחה וקיבלו ציון אחרון עד תחילת אפריל (תאריך מדויק מתעדכן מידי שנה) .
בוגר שמכל סיבה שהיא לא הופיע לטקס הענקת התארים יכול לפנות למנהל סטודנטים ולתאם את קבלת התעודה. התעודה תימסר לידי הסטודנט בלבד, למיופה כוחו או באמצעות דואר רשום להגשת בקשה לקבלת תעודה לחצו כאן.
 

סטודנטים לתואר שני במסלולי .M.Ed ומסלול M.Teach
אישור זכאות לקבלת תואר יונפק לסטודנט עם קבלת הציון האחרון וסיום כלל החובות לקבלת תואר.
טקס חלוקת התארים נערך מדי שנה במהלך חודש יולי. באחריות מנהל סטודנטים להזמין את הבוגרים לטקס הענקת התארים. בוגר שלא הופיע לטקס הענקת התארים יכול לפנות למנהל סטודנטים ולבקש לקבל את התעודה - התעודה תימסר לידי הסטודנט בלבד, למיופה כוחו או בדואר רשום בהתאם לבקשתו.

סטודנטים במסלול הסבת אקדמאים להוראה

עם קבלת הציון האחרון וסיום כל החובות הלימודים בהתאם ל'מאזן הלימודים' מונפק אישור זכאות לקבלת תעודת הוראה. לאחר מכן תונפק תעודת ההוראה והודעה על כך תשלח לבוגר.
התעודה תועבר לסטודנט בלבד, למיופה כוחו או בדואר רשום בהתאם לבקשתו הבוגר.

התעודות המונפקות במנהל הסטודנטים

סטטוס סוג התעודה
בוגרי תואר ראשון תואר ראשון B.Ed. ותעודת הוראה
בוגרי הסבת אקדמאים  להוראה תעודת הוראה בתחום ההתמחות
מורים בפועל תואר ראשון .B.Ed
בוגרי תואר שני

תעודת שני .M.Ed

בוגרי מוסמך בהוראה M. Teach תואר שני M. Teach ותעודת הוראה בתחום ההתמחות

בוגרי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות

תואר שני M.A.A.T  - מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות

בוגרי אוצרות, עיצוב תפאורה ותלבושות, לימודי משחק תעודה בתחום ההתמחות

 

בקשה לקבלת תעודה
פניות בנושא הנפקת תעודות נא לחצו כאן למעבר לטופס בקשה להנפקת תעודה.

הרשמה לסטודנטים חוזרים / חידוש לימודים


ביטול הרשמה/הפסקת לימודים

  • מועמדים המבקשים לבטל את הרשמתם לאחר קבלתם ללימודים או להפסיק את לימודיהם - יודיעו על כך בכתב למינהל סטודנטים. באמצעות פקס מס' 03-6901237 דואר אלקטרוני: .minhals@smkb.ac.il . מצ"ב דוגמה לטופס הודעה על הפסקת לימודים.
  • המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי של שכר הלימוד לסטודנטים המבטלים את הרשמתם או לימודיהם, יהיה תאריך קבלת ההודעה בכתב. לגבי בירורים באשר לגובה החזר שכ"ל שי לפנות למדור שכ"ל (פרטים בחוברת המידע על שכר הלימוד שתישלח למתקבלים).

 

טיפול ארכיוני לבוגרי המכללה

מנהל הסטודנטים מעניק שירות טיפול ארכיוני לבוגרי המכללה

 

לתשלום עבור הנפקת כרטיס סטודנט חדש במקום כרטיס שאבד, היכנסו לפורטל סטודנטים,  ובתפריט "אפשרויות נוספות" לבחור "בקשות וערעורים",  וברשימה בצד ימין לבחור את הבקשה המתאימה, "בקשה להנפקת כרטיס סטודנט במקום כרטיס שאבד".