טופס חתימה על נהלי בטיחות בעבודה

הריני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את נהלי הבטיחות ועיינתי במצגת ואני מודע/ת למשמעותם

הנני מתחייב לפעול בהתאם לחוקים, לתקנות ולכל הוראת בטיחות שהובאו לידיעתי.

* שדות חובה מסומנים בכוכבית