נהלי בטיחות בעבודה

כמתבקש מתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט - 1999, אנו מביאים בפניך מידע חשוב בנושא נהלי בטיחות.

על כל  אחד מאנשי הסגל לחתום מדי שנה על אישור קריאת הנהלים ועיון במצגת

נהלי בטיחות בעבודה.

מצגת בטיחות בעבודה.

הריני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את נהלי הבטיחות ועיינתי במצגת ואני מודע/ת למשמעותם.

הנני מתחייב בהתאם לחוקים, לתקנות ולכל הוראת בטיחות שהובאו לידיעתי.

לאישור על קריאת נהלי בטיות ובמצגת לחצו כאן.