הלוואות

הנהלת המכללה, כפעולה של רצון טוב, מעניקה לעובדיה הלוואות, בכפוף לנוהל שנקבע.

עובדי המינהל וההוראה הקבועים זכאים לפנות אל ההנהלה בבקשת הלוואה. ההנהלה תשקול כל בקשה ובקשה לגופה, ותחליט לחיוב או לשלילה.
ההנהלה מוסמכת לקבוע ולשנות מפעם לפעם את הנהלים והקריטריונים למתן ההלוואות, על-פי שיקול דעתה.

העובד יפנה למשאבי אנוש ויגיש בקשתו בטופס מתאים בצירוף חוות דעת המנהל.
מצ"ב נוהל הלוואות, וטפסי בקשה והצהרה.