עבודה מעל קביעות

מיועד לעובדי משרד החינוך בלבד

 

על עבודה מעל 100% משרה יש לקבל אישור ממשרד החינוך כל שנה. לצורך זה על המורה למלא טופס בקשה לעבודה מעל משרה. היקף המשרה המרבי המותר הוא 140%.

מורים שעובדים בשתי מכללות (או יותר) חייבים לדאוג שסך כל עבודתם, בכל המכללות, לא יעלה על 140% משרה. הוראה זו חלה על עובדי מדינה ועובדי עמותה כאחד.

מרצים המועסקים מעל היקף משרתם הקבועה מחוייבים לחתום על טופס הצהרה על עבודה מעל קביעות.