תנאים סוציאליים

 

החל מיום 1.1.2008 חלה חובת ביטוח פנסיוני על כלל העובדים במשק.
עובד שהתקבל לעבודה החל מ-1.1.2009 יבוטח בביטוח פנסיוני בתום ששה חודשי עבודה.
עובד שהחל עבודתו במהלך שנת 2008 והשלים ששה חודשי עבודה ביום 1.1.2009 או לאחר מועד זה יבוטח בתום ששה חודשי עבודה.
עובד שבמועד קבלתו לעבודה יש לו הסדר פנסיוני (מבוטח פעיל בקרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים) יבוטח לאחר 3 חודשים מתחילת עבודתו רטרואקטיבית ליום תחילת העבודה.
תקרת השכר המבוטח היא עד פעם אחת השכר הממוצע במשק (7,928 ₪ לשנת 2009).

להלן שיעורי התשלומים לביטוח הפנסיוני:

החל מיום ואילך תשלומי מעביד (תגמולים) תשלומי עובד (תגמולים) תשלומי המעביד (פיצויים) תשלומי המעביד יבואו במקום סה"כ תשלומי עובד ומעביד
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 10% מחוב הפיצויים 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 20% מחוב הפיצויים 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 30% מחוב הפיצויים 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 40% מחוב הפיצויים 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.16% 50% מחוב הפיצויים 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 60% מחוב הפיצויים 15%לכל עובד הזכות להחליט לאן יועברו הכספים לטובת הביטוח הפנסיוני.
אם יש לך תוכנית פנסיה קיימת אנא המצא לנו דו"ח של חברת הביטוח/קרן הפנסיה/קופת הגמל.
די גם בדו"ח הרבעוני שנשלח אליך לאחרונה. אין מניעה, במרבית המקרים, כי המכללה תעביר התשלומים לתוכנית הפנסיה שרשותך וזאת אם תבחר לעשות זאת.
אם לא תודיענו החלטתך אזי יועברו התשלומים לאחת מקרנות הפנסיה שמבטחות את מרבית העובדים במכללה, עמן נחתם הסכם למתן שירות לעובדי המכללה והנחה בדמי הניהול. קרן הפנסיה המבטחת את מרבית עובדי ההוראה במכללה היא קרן הפנסיה "מבטחים החדשה".

ניתן למלא טופס בקשה להצטרפות לביטוח פנסיוני   - לצרף קובץ