תרגום ועריכת מאמרים

1- התמיכה מיועדת לתרגום/ עריכת מאמרים מעברית לאנגלית במטרה לפרסמם כמאמרים בכתבי עת או בספרים. בנוסף, ניתן להשתמש בתמיכה זו עבור עריכה בעברית למאמר שיתפרסם בכתב עת שפיט או בספר. בנוסף, התמיכה מיועדת גם לתרגום ו/או עריכה של פעילות מחקרית לטובת תיקי קידום

2- התמיכה מותנית בציון מכללת סמינר הקיבוצים כמקום ההוראה הראשון של חבר הסגל בפרסום המאמר.

3- גובה התמיכה בתרגום ועריכה לסגל בכיר יעמוד על 6,000 ₪ לשנה אקדמית.

4- במקרה של מאמר הנכתב ע"י יותר ממחבר אחד: חבר סגל המופיע ראשון כמחבר המאמר/הפרק יהיה זכאי למלוא התמיכה בתרגום/עריכה; חבר סגל המופיע כמחבר שני יקבל את מחצית מהתמיכה בתרגום/עריכה; מרצה המופיע כמחבר שלישי יקבל שליש מהתמיכה בתרגום/עריכה. חבר סגל המופיע במאמר/פרק במקום רביעי ומעלה לא יהיה זכאי לתמיכה.

5- כספי התמיכה ישולמו ישירות למתרגם / עורך לשוני כנגד חשבונית מס מקורית ואישור ניהול ספרים של המתרגם / עורך. יש להקפיד למען את חשבונית המס על שם "מכללת סמינר הקיבוצים" בלבד. כמו יש לפרט בחשבונית / קבלה את שם המאמר ושם חבר הסגל לו ניתן השירות.

6- חבר סגל המקבל תמיכה בתרגום ועריכה מתחייב לשלוח לרשות המחקר את המאמר לאחר פרסומו.

7- בקשות לתמיכה יש להגיש באמצעות טופס מקוון: "בקשה לתמיכה בתרגום/עריכה". הבקשות יכללו את המאמר המיועד לתרגום / עריכה. אישור יישלח על ידי רשות המחקר.

8- על מנת לקבל את התמיכה בשנה בה הוגשה הבקשה יש להגיש חשבונית לא יאוחר מסוף ספטמבר באותה השנה. חשבוניות שיוגשו לאחר שתיסגר שנת התקציב ייחשבו על חשבון תקציב השנה הבאה.