הוצאת ספרים

תמיכה בהוצאת ספרים

חברי הסגל האקדמי זכאים לתמיכה בהוצאת ספר לאור. התמיכה מיועדת לספרים בתחומי האקדמיה, הפדגוגיה והיצירה האמנותית שנכתבו על ידי הסגל האקדמי במכללה.
התמיכה תינתן אך ורק לחברי סגל שקיבלו אישור לכך מראש.

התמיכה בהוצאות ספרים תיערך בשני נתיבים:

ספרים שנכתבו במסגרת קהילות החוקרים 
​בקשות להקמת קהילת חוקרים יש להפנות למכון לחינוך מתקדם ולרשות המחקר

 •  ספרים היוצאים לאור במסגרת ההוצאה המשותפת של מכללת סמינר הקיבוצים עם מכון מופ"ת והקיבוץ המאוחד - הוצאה לאור במסגרת זו מחייבת הסכמה של שלוש השותפות. הוצאת הספר תמומן במלואה על ידי השותפות. לספרים אלו נקבעו בין היתר העקרונות המנחים הבאים: לא לחרוג מרף של 300 עמודים, לא יותר מ 15 כותבים, ומאמרים שלא חורגים מהיקף של 15 עמודים. 
 • ספרים היוצאים לאור במסגרת הוצאות ספרים אחרות - המכללה תשתתף בעלות הוצאת הספר בסכום של עד 25,000 ₪. האישור להשתתפות המכללה מותנה בתכנון תקציבי, יש לקבלו מראש מרשות המחקר, והוא אינו אוטומטי.
  במקרים בהם עלות הוצאת הספר גבוהה מהשתתפות המכללה ניתן יהיה להסתייע במענקים הבאים:
 • 5,000 ₪ מתקציב טיפוח סגל -יינתן לעורך הספר בלבד.
 • מענק מתקציב "תרגום ועריכה" - בכפוף לנהלי התמיכה לצרכי 'תרגום ועריכה', ובהתאם ליתרה העומדת לרשות החוקר בשנה היעודה.
 • קרן מחקר אישית, ככל שיש לעורך/לכותב.

 ספרים שנכתבו על ידי חברי סגל אקדמי במסגרת 'קול קורא'

 • חברי הסגל האקדמי יוזמנו להגיש הצעות לתמיכת המכללה בהוצאת ספרם לאור. קול קורא ייצא בתחילת השנה האקדמית על ידי רשות המחקר.
 • חברי סגל שהצעותיהם אושרו יזכו לתמיכה של 5,000 ₪. ניתן להשתמש בסכום הנקוב בהתאם לאמור:
  • העברת הכספים להוצאה על ידי המכללה. בתמורה יועברו שני עותקים על ידי המחבר לספריית המכללה.
  • עריכה לשונית של הספר, כנגד הצגת חשבונית/קבלות.
 • הזכאות לתמיכה היא בשנה בה הספר יוצא לאור בלבד, והיא תישמר לזכות חבר הסגל לשנתיים.
 • התמיכה מותנית בכך שהספר יוצא לאור ע"י הוצאת ספרים מוכרת ונמכר בחנויות באופן מסחרי.
 • שם המכללה כמקום הוראתו הראשון של חבר הסגל מופיע באופן ברור בכריכה האחורית של הספר יחד עם לוגו המכללה. במידה ומופיעים יותר ממקום עבודה אחד, שם המכללה צריך להופיע כמקום ראשון.
 • במקרה של ספר הנכתב או נערך ע"י יותר ממחבר אחד: חבר סגל המופיע ראשון יהיה זכאי למלוא התמיכה; חבר סגל המופיע שני יקבל מחצית מהתמיכה. חבר סגל המופיע במקום שלישי ומעלה לא יהיה זכאי לתמיכה.
 • לפנסיונרים העובדים במכללה בשנה בה יצא הספר לאור תוענק מחצית מעלות המענק.

 

להגשת הצעה לתמיכה בהוצאת ספרים לחצו כאן