מענקי מחקר ופרסום חוץ מכללתיים

חברי הסגל האקדמי מוזמנים להגיש הצעות למענקי מחקר מחוץ למכללה במכון מופ"ת ובמקומות אחרים.
כל מרצה אשר ביצע מחקר במימון חיצוני (מכון מופ"ת, המדען הראשי וכדומה) ופרסם את מחקרו בכתב עת שפיט עד 3 שנים מסיום ביצוע המחקר, זכאי למענק פרסום מהמכללה. לפרטים יש לפנות לרשות למחקר ולהערכה.
 

מכון מופ"ת:
אחד היעדים המרכזיים של רשות המחקר במכון מופ"ת הוא טיפוח מורי המורים כחוקרים. להשגת יעד זה פותחו ברשות המחקר מסגרות פעולה מגוונות ביניהן מתן מענקי מחקר. קידום המחקר על הוראה והכשרת מורים נעשה תוך טיפוח מקצועי של מורי המורים כחוקרים ומתוך כוונה ליצור בסיס ידע מחקרי. הידע שנוצר יאפשר לקובעי המדיניות בחינוך להישען על ממצאים מחקריים בבואם לקבל החלטות חינוכיות בתחומים של חינוך, הוראה-למידה והכשרת מורים.

אינפורמציה נוספת על מענקי המחקר של מכון מופ"ת.

אינפורמציה על הנהלים וההנחיות להגשת הצעת מחקר.

סיוע במכון מופ"ת בפנייה לקרנות לאומיות ובין-לאומיות

2. תמיכה בהגשת הצעות מחקר לקרנות חיצוניות
2.1 רשות המחקר שולחת באופן קבוע קולות קוראים מקרנות חיצוניות לחוקרי המכללה.
2.2 חבר סגל המגיש הצעת מחקר לקרן חיצונית יגבש את תקציב ההצעה בשיתוף ובהנחיית רשות המחקר. בכל מחקר המוגש לקרן חיצונית יש לכלול בתקציב 10% דמי תקורה למכללה.
2.3 בסיום כתיבת ההצעה, באחריות חבר הסגל להעביר את ההצעה לרשות המחקר לצורך בקרה סופית והעברה לגוף המממן. הצעת המחקר תועבר לרשות המחקר לפחות 6 ימי עבודה טרם מועד היעד להגשת ההצעה לגוף המממן.
2.4 בהתאם לצורך ובכפוף למגבלות התקציב, תשקול רשות המחקר סיוע במימון יועץ חיצוני להכנת הצעת המחקר. לצורך זה יגיש חבר הסגל לרשות המחקר בקשה הכוללת את נושא ההצעה, שמות השותפים ולוחות הזמנים. חבר הסגל מתחייב להיות בקשר שוטף עם היועץ ועם רשות המחקר בכל הקשור להגשת ההצעה.
2.5 התשובות המתקבלות מהקרן החיצונית לגבי הצעת מחקר שהוגשה, בין אם חיובית בין אם שלילית, תישלח במלואה לרשות המחקר על ידי חבר הסגל.