מענקי מחקר ופרסום מכללתיים

מענק מחקר מכללתי

1- רשות המחקר תקצה מענקים למחקרי הסגל בכל שנה. קול קורא ייצא בתחילת כל שנת לימודים.

2- הצעת המחקר חייבת לעמוד בסטנדרטים אקדמיים מקובלים.

3- הצעת המחקר יכולה להיות בתחום החינוך והכשרת המורים ובתחום הדיסציפלינה של המרצה, היא חייבת להוכיח תרומה משמעותית לשדה המחקר. תינתן עדיפות למחקרים בתחום הכשרת המורים.

4- המחקר המוצע חייב להיות חדש, שלא הוצג עדיין על במה מחקרית אחרת.

5- המחקר המוצע חייב להתבצע במכללת סמינר הקיבוצים בלבד, ולא לקבל תמיכה ממקור אחר.

6- תינתן עדיפות לחבר סגל שלא קיבל בעבר מלגת תמיכה במחקר.

7- ניתן לקבל תמיכה זו אחת לשנתיים.

8- הצעת המחקר תועבר לשיפוט אנונימי לשני שופטים. הודעה על קבלה או דחיה תועבר לחוקרים בתום הליך השיפוט.

9- גובה התמיכה ייקבע בהתאם למספר המחקרים המאושרים ולתקציב המכללה.

10- להצעת המחקר יש לצרף פירוט תקציבי.

11- תקציב הוצאות המחקר יישמר לזכות החוקר עד תום השנה העוקבת ממועד אישור ההצעה. דחייה בקבלת המענק מחייבת אישור של ראש רשות המחקר.

12- תוצרים נדרשים: דו"ח מסכם (כשנה לאחר אישור ההצעה) ומאמר בכתב עת. דחייה במועדי הגשת התוצרים מחייבת אישור של ראש רשות המחקר.

13- מענק המחקר כולל את המרכיבים הבאים:

13.1  בהגשת דו"ח מסכם תינתן תוספת של 2,500 ₪ לתקציב "תרגום ועריכה" לצורך פרסום המחקר כמאמר בכתב עת שפיט בפרק זמן של עד 3 שנים לאחר קבלת דוח המחקר הסופי.

13.2  בקבלת מאמר לכתב עת שפיט תינתן תוספת של 1,000 דולר לתקציב השנתי להצגת המחקר בכנס בינלאומי. זכות זו תישמר כשנה.

14- הצעות יוגשו לרשות המחקר במייל: research.skb@smkb.ac.il.

15-  הצעה למחקר אמפירי תוגש בהתאם לפורמט הבא (עד 12 עמודים):

 • פרטים אישיים: בעמוד זה יופיעו שם המחקר, שם/ות החוקר/ים, פקולטה, טלפון, מייל, והצהרת החוקר הראשי.
 • שער: בעמוד זה יופיע שם המחקר ללא שם/ות החוקר/ים.
 • תקציר: תקציר המחקר עד 200 מילים.
 • רקע תיאורטי למחקר: סעיף זה יכלול סקירה עדכנית של הרקע המדעי הרלבנטי לעבודת המחקר. בסקירה יצוינו עקרונות מרכזיים וממצאים עיקריים שהתקבלו על-ידי חוקרים קודמים. במחקר איכותני יש לשים דגש על תיאור ההקשר של המחקר והקשר של החוקר לשדה. היקף הסקירה יהיה בין 2 ל- 5 עמודים.
 • תיאור הסוגיה הנחקרת / מטרת המחקר: תיאור מדויק של הסוגיה הנבדקת במחקר. בהצעה למחקר כמותי יש לנסח שאלות מחקר ו/או השערות מחקר ברורות. בהצעה למחקר איכותני יש למקד את שאלות המחקר. בהצעה למחקר פעולה יש לנסח את הסוגיה הנחקרת ולציין מהו השינוי שהחוקר מעוניין להשיג.
 • שיטת המחקר: בסעיף זה יפורטו באופן מקיף הנושאים הבאים, על-פי הרלבנטי לכל סוג מחקר:
  • סוג המחקר - במחקר כמותי יצוין אופי המחקר (ניסוי, דמוי ניסוי, סקר מתאמי, סקר "פנל" - אורך), במחקר איכותני ובמחקר פעולה תוסבר המסורת/הסוגה או הפרספקטיבה התיאורטית בתחום המחקר האיכותי שהיא משתייכת אליה (למשל: מחקר אתנוגרפי, פנומנולוגי, הרמנויטי, נרטיבי, מחקר פעולה, תיאוריה המעוגנת בשדה וכיו"ב) והתאמתה לסוגיה הנחקרת.
  • מקורות המידע: המשתתפים במחקר, שיטות הדגימה ו/או דרכי בחירת האינפורמנטים, המסמכים או הטקסטים.
  • כלי המחקר: יש לפרט את כלי המחקר (כגון: שאלונים, ראיונות, כלים לניתוח חומרים כתובים, תצפיות, מכשור מעבדה). יש לציין האם ייעשה שימוש בכלים קיימים, מקורותיהם ואופן התאמתם למחקר המוצע. יש לצרף את הכלים כנספח להצעה. יש להתייחס גם לתוקף ומהימנות כלי המחקר.
  • משתני המחקר: במחקר כמותי יש להגדיר את משתני המחקר באופן אופרטיבי תוך אבחנה בין משתנים תלויים, בלתי תלויים ומשתנים לפיקוח.
  • הליך המחקר: יש לפרט את הדרך שבה יבוצע המחקר: דרך איסוף הנתונים, מקום המחקר (כולל ארכיונים, מרכזי מידע, ספריות וכו'), תפקיד החוקרים וסוג שיתוף הפעולה עם אנשים או עם גורמים נוספים הקשורים למחקר. במחקר פעולה רצוי לבסס את התהליך המוצע על מחקר חלוץ או על תיאור מפורט של שדה המחקר ושל יחסי החוקר-נחקרים.
  • עיבוד נתונים: יש לפרט את הדרכים לעיבוד הנתונים המתוכנן. עבור נתונים כמותיים יש לפרט את הניתוחים הסטטיסטיים המתוכננים ואת התאמתם לשאלות המחקר. עבור נתונים איכותניים יש לתאר בפירוט כיצד ייבנו קטגוריות התוכן וייעשו הקישורים ביניהן, אילו דרכים יינקטו לצורך תיקוף הממצאים ובדיקת אמינותם (כמו טריאנגולציה/הצלבת ראיות, הפעלת מספר מתודולוגיות ניתוח, שיפוט מרובה, הצלבת ממצאים עם תיאוריות נוספות).

 

 • אתיקה במחקר: יש לפרט את הצעדים שיינקטו להבטחת זכויות הפרט של המשתתפים במחקר. על החוקרים לוודא אישור ביצוע המחקר במוסדות חינוך ובמסודרות אחרים בהתאם לכללים (ועדת אתיקה מוסדית, חוזר מנכ"ל ע"ה (9)ב 2015).
 • חשיבות המחקר: יש לפרט את התרומה המדעית הכללית הצפויה, את הרלבנטיות של המחקר להכשרה להוראה, את אפשרויות ההכללה של ממצאי המחקר ואת מגבלותיו. יש לתאר את השימושים הצפויים בתוצאות במחקר ובמסקנותיו.
 • רשימת מקורות: ברשימה ייכללו כל המקורות המוזכרים בסקירה הספרותית של הצעת המחקר. כל המקורות יירשמו בנוסח אחיד כמקובל בפרסומים מדעיים. סגנון הרישום של המקורות יהיה על-פי המקובל בתחום המחקר הספציפי.
 • לוח זמנים: לוח הזמנים מפורט לביצוע המחקר.
 • תקציב: יש לפרט את העלויות המשוערות (בשקלים) של הוצאות המחקר (לדוגמא: צילומים, שקלוט, הדפסות, נסיעות וכדומה). בקשת התקציב אינה אוטומטית. כל בקשה תידון לגופה, וניתן יהיה לאשר רק חלק ממנה.

16- הצעת מחקר עיונית תוגש בהתאם לפורמט הבא (עד 12 עמודים):

 • פרטים אישיים: בעמוד זה יופיעו שם/ות החוקר/ים, שם המחקר, פקולטה, טלפון, מייל והצהרת החוקר הראשי (נספח ו1).
 • שער: בעמוד זה יופיע שם המחקר ללא שם/ות החוקר/ים.
 • תקציר: תקציר המחקר עד 200 מילים.
 • תיאור הסוגיה הנחקרת / נושא המחקר: תיאור מדויק של הסוגיה / נושא הנבדקת במחקר.
 • רקע תיאורטי למחקר: סעיף זה יכלול סקירה עדכנית של הרקע המדעי הרלבנטי לעבודת המחקר. בסקירה יפורט ההקשר המדעי המתייחס לנושא הנבדק. היקף הסקירה יהיה בין 3 ל- 5 עמודים.
 • גישה מחקרית: בסעיף זה יפורטו באופן מקיף הנושאים הבאים, על-פי הרלבנטי לכל סוג מחקר:
  • סוג המחקר – יצוין כי המחקר המוצע הינו עיוני, ולפרט את הגישה עליה המאמר מסתמך (לדוגמא: היסטוריה חברתית של החינוך/היסטוריה ומדיניות חינוך - גישה מוסדית/מערכתית/קהילתית).
  • מקורות המידע: יפורטו המקורות הנחקרים (למשל במחקר היסטורי: מקורות ראשוניים ומקורות משניים) תוך מתן הנמקה לבחירה זו.
  • עיבוד נתונים: יש לפרט את דרכי הפרשנות או ניתוח הטקסטים.
 • אתיקה במחקר: יש לפרט את הצעדים שיינקטו להבטחת זכויות הפרט של המשתתפים במחקר. על החוקרים לוודא אישור ביצוע המחקר במוסדות חינוך ובמסודרות אחרים בהתאם לכללים (ועדת אתיקה מוסדית, חוזר מנכ"ל ע"ה (9)ב 2015).
 • חשיבות המחקר: יש לפרט את התרומה המדעית הכללית הצפויה, את הרלבנטיות של המחקר להכשרה להוראה, את אפשרויות ההכללה של ממצאי המחקר ואת מגבלותיו. יש לתאר את השימושים הצפויים בתוצאות במחקר ובמסקנותיו.
 • לוח זמנים: לוח הזמנים מפורט לביצוע המחקר.
 • תקציב: יש לפרט את העלויות המשוערות (בשקלים) של הוצאות המחקר (לדוגמא: צילומים, שקלוט, הדפסות, נסיעות וכדומה). בקשת התקציב אינה אוטומטית. כל בקשה תידון לגופה, וניתן יהיה לאשר רק חלק ממנה.
 • רשימת מקורות: ברשימה ייכללו כל המקורות המוזכרים בסקירה הספרותית של הצעת המחקר. כל המקורות יירשמו בנוסח אחיד כמקובל בפרסומים מדעיים. סגנון הרישום של המקורות יהיה על-פי המקובל בתחום המחקר הספציפי. ניתן לחלק את רשימת המקורות לפי נושאים מרכזיים.

17- דו"ח הסיכום יכלול: דף שער, תקציר, תוכל עניינים, מבוא, רקע תיאורטי, רציונל המחקר ותרומתו המרכזית, תיאור הסוגיה הנבדקת (כולל הצגת שאלות והשערות מחקר כנדרש בהתאם לסוג המחקר), שיטת מחקר / גישה מחקרית (משתתפים, כלי מחקר, הליך מחקר, הקפדה על אתיקה במחקר, אופן עיבוד הנתונים – בהתאם לגישה המחקרית), ממצאים, דיון ומסקנות, מגבלות המחקר (בהתאם לסוג המחקר), רשימת מקורות, נספחים (כולל כלי המחקר – בהתאם לסוג המחקר).

18- תקציר המחקר יוגש כתקציר מנהלים מפורט (2-3 עמודים), והוא יכלול את הסעיפים הבאים: רקע למחקר, רקע תיאורטי, הסוגיה הנבדקת, שיטת מחקר / גישה מחקרית (מדגם, כלי מחקר והליך המחקר – בהתאם לסוג המחקר), ממצאי המחקר, דיון ומסקנות.