נוהל איסוף מידע

על-מנת להסדיר את הליכי איסוף המידע במכללה לצרכי מחקר ומעקב, הוחלט להפעיל נוהל לאיסוף מידע במכללה. נוהל זה נועד לוודא שמירה על כללי אתיקה במחקר, וכן למנוע כפילויות ועומס יתר מבחינה מחקרית על הסטודנטים והמרצים במכללה.

להלן הנוהל:

  • על כל גורם, הן מהמכללה והן מחוצה לה, המעוניין לאסוף מידע מסטודנטים/מרצים במכללה או אודותם ליידע את רשות המחקר לצורך קבלת אישור מקדים.
  • לצורך קבלת האישור לאיסוף מידע יש להגיש בקשה לרשות המחקר. הבקשה תכלול את הסעיפים הבאים: א. הגדרת האוכלוסייה הנבדקת ופירוט המדגם המבוקש;         ב. תיאור הליך איסוף המידע; ג. פירוט הצעדים שינקטו להבטחת זכויות הנחקרים ולעמידה בכללי אתיקה מחקרית.
  • שאלוני מחקר יש לתכנן כך, שמשך העברתם בכיתות (על חשבון שיעור) יהיה עד עשר דקות.
  • גורמים חיצוניים למכללה צריכים לקבל אישור בכתב מרשות המחקר לצורך איסוף המידע. חברי הסגל במכללה מתבקשים שלא לאפשר לגורמים חיצוניים לבצע הליך איסוף מידע ללא הצגת האישור.


רשות המחקר תשמח לעמוד לרשות חברי סגל ההוראה במכללה לסיוע ומתן עצות בבניית כלי המחקר, קביעת מדגם המחקר וכו'.

פניות לקבלת אישור לאיסוף מידע יש להגיש לרשות המחקר לפחות שבועיים לפני מועד איסוף המידע המבוקש.