מחקר משותף עם רשות המחקר

רשות המחקר מעוניינת לקדם ולעודד שיתוף פעולה מחקרי בין חבריה לבין מרצים במכללה. זאת כחלק בלתי נפרד מטיפוח תרבות המחקר במכללה. במסגרת זו מבקשת היחידה ממרצי המכללה להגיש לה הצעות עבור עריכת מחקר משותף עם חוקרים מטעם היחידה. הזוכה במכרז יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם חבר צוות רשות המחקר, וכן, יזכה במענק תמיכה במחקר.
כספי התמיכה למחקר יינתנו כדלקמן: 1/3 מהסכום יינתן לאחר הגשת דוח הביניים; 2/3 הנותרים יינתנו לאחר אישורו של דוח המחקר ותקצירו. בנוסף, כל מחקר יקבל 600 ש"ח לצורך העסקת עוזר מחקר.

קריטריון מרכזי בבחינת ההצעות הוא תרומתו של המחקר לקידום סוגיות בתחום החינוך והכשרת מורים. כמו כן, חשיבות רבה מיוחסת למידת העניין שיש למכללה בנושא המוצע.

במכרז רשאים להשתתף מורים קבועים בהיקף של חצי משרה לפחות. את הצעות המחקר ניתן להגיש בצוותים של עד שני חוקרים.

הצעות מחקר למכרז יתקבלו רשות המחקר עד לתאריך 1.12.09.
שימו-לב מידי שנה מתקבלת הצעה אחת בלבד.

כל מרצה אשר יקבל את תמיכת המכללה, יתבקש להציג את מחקרו בכנס המדעי השנתי של המכללה (הצגה בכנס עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד קבלת התמיכה).

את ההצעות יש להגיש בשלושה עותקים מודפסים לידי שירה ניב, ברשות המחקר. וכן בדוא"ל: research_skb@smkb.ac.il .
ההצעות יוגשו בהתאם לפורמט המופיע מטה.


קריטריונים

  • עמידה בסטנדרטים אקדמיים מקובלים.
  • הוכחת תרומה משמעותית לשדה המחקר.
  • על המחקר לעסוק בסוגיות הקשורות בחינוך ובהכשרת עובדי הוראה.
  • על המחקר להיות מחקר חדש. 
  • על המחקר להיות מחקר שאינו מקבל תמיכה ממקור אחר.
  • על המחקר להיות מחקר שלא הוצג עדיין על במה מחקרית אחרת.


מבנה הצעת המחקר
 על הצעת המחקר להיות באורך של 2-3 עמודים ולכלול בקצרה את הפרטים הבאים:

  • רקע, רציונל מטרות ושאלות
  • מערך המחקר: אוכלוסיית המחקר והמדגם; כלי המחקר; הליך המחקר.

לכל הצעה יש לצרף טופס בקשה להצעת מחקר.

תוצרים נדרשים

  • דוח מסכם של המחקר (כולל תקציר) יוגש בתום שנה מיום תחילת המחקר.
  • הצגת ממצאי המחקר בפני פורומים שונים במכללה.

טופס בקשה להגשת מכרז למחקר משותף עם יחידת המחקר
הטופס מיועד לצורך הגשת מכרז לביצוע מחקר משותף עם יחידת המחקר בתמיכת המכללה. את הטופס יש לצרף להצעות המחקר (שלושה עותקים). להורדת הקבץ לחצו כאן