השתלמויות פרופסיונאליות וכנסים בארץ

השתלמויות פרופסיונאליות וכנסים בארץ

1- התמיכה בהשתלמויות פרופסיונאליות בארץ נועדה לקדם את הרחבת הידע בקרב חברי הסגל בסוגיות מגוונות של המחקר האקדמי וההתמחות הדיסציפלינרית.

2- תמיכה בכנס בארץ מאושרת עם הצגת מאמר וללא הצגת מאמר. התמיכה מותנית בציון מכללת סמינר הקיבוצים בתכנית הכנס במקום הראשון לצד שמו של חבר הסגל המקבל את התמיכה.

3- לאישור התמיכה בהשתלמויות במסגרת קורסים יש להגיש בקשה לרשות המחקר. יש לצרף תקציר של ההשתלמות ומקום ההשתלמות.

4- ניתן להשתמש בתמיכה זו עבור תשלום דמי חברות בארגונים מקצועיים בארץ.

5- גובה התמיכה בהשתתפות בכנס בארץ יעמוד על  1,000 ₪ לשנה.

6- בעל תפקיד במכללה ומרצים בדרגת פרופסור יהיו זכאים לתמיכה בסך 1,500 ₪ לשנה.

7- התמיכה בכנסים בארץ תינתן עבור דמי הרישום לכנס והוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בלבד. לא יינתן החזר עבור הוצאות לינה.

8- לצורך קבלת החזר כספי לכנס יש להגיש בקשה למזכירות רשות המחקר לא יאוחר מחודש לאחר מועד הכנס. הבקשה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:

8.1  תכניה של הכנס, במידה ומרצה הציג מחקר /  שימש כיו"ר גם את ציון המושב הרלוונטי כאשר שם המכללה מופיע כמקום ההוראה הראשון.

8.2  תקציר המחקר אותו הציג המרצה בכנס (במידה והציג).

8.3  קבלה מקורית בגין תשלום דמי-הרשמה לכנס.

8.4. קבלות מקור על הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית.

8.5. טופס פרטי חשבון בנק.

9- לצורך החזר כספי להשתלמויות במסגרת קורסים יש לצרף קבלה מקורית.