כנסים בינלאומיים

השתתפות בכנסים בינלאומיים

1- כנס מוגדר כאירוע אקדמי רשמי שמאורגן על-ידי אגודה/ ארגון מקצועי/ אוניברסיטה/ גוף מחקרי/ גוף רשמי, ואשר מעורבים/ משתתפים בו מוסדות/ גופי מחקר בתחום ההתמחות של המרצה.

2- תמיכה בהשתתפות בכנס בינלאומי בחו"ל ובארץ מותניית בהצגת מאמר, ובציון מכללת סמינר הקיבוצים בתכנית הכנס במקום הראשון לצד שמו של חבר הסגל המקבל את התמיכה.

3- ניתן להשתמש בתמיכה זו עבור תשלום דמי חברות בארגונים מקצועיים בינלאומיים.

4- השתתפות בכנס בינלאומי בארץ יזוכה מתקציב זה.

5- גובה התמיכה בהשתתפות בכנס למטרת הצגת מאמר לחברי סגל בכיר יעמוד על 1,200$ לשנה אותם ניתן לצבור לתקופה של עד שנתיים, ועד למקסימום של 2,400$. מתן תמיכה דו שנתית מותנה בכך שחבר הסגל ימשיך לעבוד במכללה בתקופה זו. לא ניתן להעביר שארית מהסכום מתקופה אחת לשנייה.

6- חברי סגל אקדמי המוגדרים כבעלי תפקיד במכללה ובעלי דרגת פרופסור זכאים לקבלת תמיכה נוספת בהשתתפות בכנס בינלאומי (בהתאם למשרה הגבוהה ביותר) לפי הפירוט הבא:

 בעל תפקיד שמשרתו זו נמוכה מרבע משרה ומרצה בעל דרגת פרופסור יהיו זכאים ל- 500 $ נוספים בשנה, ועד 1,500 $ בשלוש שנים.

  בעל תפקיד שמשרתו זו מרבע משרה ומעלה, ביניהם ראשי מחלקות, תכניות וחוגים יהיו זכאים ל- 800 $ נוספים בשנה, ועד 2,400 $ בשלוש שנים.

 בעל תפקיד בכיר (נשיא, רקטור, דיקנים וראש המכון לחינוך מתקדם) יהיו זכאים ל- 1,000 $ נוספים בשנה, ועד 3,000 $ בשלוש שנים.

7-  במידה והמאמר מוצג על ידי יותר ממשתתף אחד, קבלת התמיכה תהיה כדלקמן: משתתף ששמו מופיע ראשון יהיה זכאי למלוא סכום התמיכה, משתתף ששמו מופיע שני יהיה זכאי לשני שלישים מסכום התמיכה, משתתף ששמו מופיע שלישי יהיה זכאי לשליש מסכום התמיכה. משתתף ששמו מופיע רביעי ומעלה לא יהיה זכאי לקבלת תמיכה.

8- יש להגיש בקשה להשתתפות בכנס בינלאומי לפני מועד הכנס, בהתאם לסעיף מספר 10, ולוודא שהתקבל אישור בכתב על הנסיעה. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: מסמך רשמי המתאר את הכנס (אופיו, היכן מתקיים, תכניו וכו' - ניתן להוריד את המסמך מהאינטרנט), תקציר המאמר, אישור קבלה לכנס.

9- באחריות חבר הסגל לרכוש כרטיסי טיסה ולהזמין חדר במלון, כמו גם לשלם את דמי הרישום לכנס. מומלץ לערוך ביטוח לביטול/שינוי הטיסה. חובה לרכוש ביטוח רפואי. הביטוחים הינם על חשבון חבר הסגל.

  באחריות חבר הסגל לוודא שהדרכון בתוקף שישה חודשים לפחות ממועד הנסיעה, ואישור ויזה כנדרש לכל מדינה.

10- החזר כספי כנגד קבלות "מקור" יינתנו עבור:

10.1 דמי רישום לכנס.

10.2 לינה בבית מלון – כמספר הלילות בימי הכנס בתוספת של לילה לפני הכנס (לדוגמא: בכנס המתקיים בימים ראשון עד שלישי, יינתן תשלום עבור 3 לילות של הכנס + לילה לפני הכנס– סה"כ 4 לילות). ההחזר על הלילה שלפני הכנס יינתן באישור ראש רשות המחקר. ההחזר על לינה ללילה לא יעלה על 267$ ללילה (בהתאם להוראות מס הכנסה).

10.3 כרטיסי טיסה

10.4 הוצאות נסיעה מהבית לשדה התעופה וחזרה, ומשדה התעופה למלון וחזרה.

10.5 הוצאות השכרת רכב (עד 59$ ליום (בהתאם להוראות מס הכנסה) - מותנה באישור ראש רשות המחקר

10.6 הוצאות אש"ל בסך 75$ ליום (בהתאם להוראות מס הכנסה) כמספר ימי הכנס בתוספת של יום לפני ויום אחרי הכנס. התוספת תינתן באישור ראש רשות המחקר (אין צורך בקבלות).

10.7 לא ניתן לאשר תשלומים משותפים – כל מרצה יישלם עבור הוצאותיו בלבד

11- לצורך קבלת החזר כספי יש להגיש בקשה למזכירות רשות המחקר לא יאוחר מחודש לאחר החזרה לארץ. הבקשה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:

11.1 תכניה של הכנס עם ציון שם המרצה כאשר שם המכללה מופיע כמקום הוראתו הראשון. זהו תנאי הכרחי לקבלת ההחזר הכספי!

11.3  תקציר המחקר אותו הציג המרצה בכנס.

11.4  אישור רשות המחקר עבור התמיכה בכנס.

11.5  קבלה מקורית בגין תשלום דמי-הרשמה לכנס.

11.6  חשבונית וקבלה "מקור" עבור לינה.

11.7  כרטיסי עלייה למטוס. אלקטרוני + כרטיסי עלייה למטוס.

11.8 חשבונית מס + קבלה "מקור" עבור כרטיס הטיסה עם חתימה וחותמת כולל פרטי הטיסות.

11.9  קבלות על הוצאות נסיעה לשדה התעופה וחזרה.

11.10 קבלה מקורית עבור השכרת רכב (במידה והתקבל אישור מראש על כך).

11.11  הצהרה לטובת קבלת תוספת אש"ל .

12- במקרה וחבר הסגל אינו מבקש החזר עבור אחד מסוגי ההוצאות הבאות: דמי הרשמה, לינה או כרטיס טיסה - יש לצרף מכתב הנמקה ובו מפורטת הסיבה לכך.

13- במכתב הבקשה יש לוודא שעל כל הקבלות מצוין סוג המטבע של העסקה.

14- הבקשות צריכות להימסר באופן מסודר ולכלול את כל המצוין לעיל. יינתן החזר כספי כנגד הצגת קבלות. על כל המסמכים יופיע שם חבר הסגל.

15- ניתן לקבל החזר בשתי פעימות. הפעימה הראשונה תכלול את עלות דמי הרישום והטיסה, והפעימה השנייה תכלול את יתרת התשלומים. במקרה של ביטול ההשתתפות בכנס לאחר תשלום הפעימה הראשונה חבר הסגל יהיה חייב להחזיר למכללה את הכספים ששולמו בגין נסיעה זו.