יחידה בינלאומית

ראש רשות מחקר: ד"ר רינת ארביב אלישיב, Rinat.arviv@smkb.ac.il

מרכז היחדה הבינלאומית: ד"ר אניה גליקמן, anya.glikman@smkb.ac.il

ריכוז אדמיניסטרטיבי: אוהד מנשרוב, Ohad.Menasherov@smkb.ac.il


חזון היחידה

היחידה הבינלאומית במכללת סמינר הקיבוצים פועלת למען חיזוק ופיתוח יוזמות ושיתופי פעולה בינלאומיים בלמידה, הוראה ובמחקר עם מוסדות להשכלה גבוהה במטרה לקדם את תהליכי ההוראה והחקר במכללה ולהוביל לקידום פרופסיונלי של חברי הסגל האקדמי ושל הסטודנטים הלומדים בה (אנשי חינוך עתידיים). לפי כך, מטרותיה של היזמות הבינלאומית במכללת סמינר הקיבוצים כוללות מטרות אקדמיות לצד מטרות חברתיות.

 

במישור האקדמי מטרות היחידה הבינלאומית כוללות את:

  •  העשרת תכניות הלימודים הקיימות ופיתוח תכניות חדשות בתחום זה
  • קידום מחקר חינוכי משווה והמשגה תיאורטית של תהליכים חינוכיים
  • פיתוח פרופסיונלי של חברי הסגל האקדמי בהקשר הבינלאומי
  • העשרת החוויה האקדמית של הסטודנטים והמרצים במכללה בזיקה רב תרבותית
  • טיפוח כשירויות של סטודנטים וסגל אקדמי במגוון היבטים בינלאומיים ורב תרבותיים, כגון: כישורי הבעה בכתב ובע"פ, שליטה בשפה האנגלית, מיומנויות שימוש בתקשורת מקוונת, למידה שיתופית וכדומה.

 

במישור החברתי מטרות היחידה הבינלאומית כוללות את:

  •  הבניית תשתית לחשיפה רב-תרבותית ולאינטראקציות בינאישיות פוריות
  •  טיפוח כשירויות חברתיות ובכלל זה שיח חינוכי ביקורתי המושתת על הכרת מודלים חינוכיים מגוונים

ד"ר אניה גליקמן
חוקרת ברשות המחקר
03-6901274
Anya.Glikman@smkb.ac.il

ד"ר רינת ארביב אלישיב
ראש הרשות למחקר ולהערכה
03-6901202


Rinat.Arviv@smkb.ac.il