סדרי הרשמה ונהלים לתכניות בבית הספר ללימודי תעודה

סדרי הרשמה ונהלים לתכניות בבית הספר ללימודי תעודה תשפ"א

סדרי ההרשמה
1. ההרשמה למכללה באחת מן הדרכים הבאות: 

 • באמצעות אתר המכללה – דמי הרישום הינם בסך של 250 ₪. 
 • באמצעות מחלקת השיווק בטלפון 03-6901200, דמי הרישום הינם בסך של 300 ₪.

2. ניתן לשלם את דמי הרישום באחת מן הדרכים הבאות:

 • בכרטיס אשראי באתר המכללה. 
 • בכרטיס אשראי בטלפון מס' 03-6901200. 
 • באמצעות המחאה או במזומן במינהל חשבונות במכללה – מדור שכר לימוד.

הערה: דמי הרישום אינם כלולים במחיר התכנית ואינם מוחזרים, למעט במקרה של ביטול מטעם המכללה.

לברורים בנושא הרשמה ניתן לפנות ל:
מינהל לומדים
בית הספר ללימודי תעודה
03-6901218
minhalLom.blmt@smkb.ac.il


נהלים

שכר לימוד 
הנחות שכר לימוד
השלמת הרישום והקבלה ללימודים
גמול השתלמות
חובות הסטודנט
שינויים וביטולים
נוהל הפסקת לימודים

תקנון לימודים

 

 השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים במכללה כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:

 • מילוי כל הטפסים והעברת המסמכים הנדרשים במועד, כמפורט בסדרי ההרשמה לתכנית.
 • קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממינהל לומדים.
 • ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה תוך שבועיים מקבלת המייל עם המסמכים הרלוונטיים.
 • חתימת הסטודנט על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד.

גמול השתלמות

 • לעובדי משרד החינוך - על פי הנחיות משרד החינוך. יש להתעדכן אלו קורסים מתוך התכנית מוכרים לגמול.
 • השעות הנצברות במסגרת העבודה המעשית לא מזכות בגמול.

חובות הסטודנט

 • תשלום מלוא שכר הלימוד בהתאם להסדר התשלום שאושר על ידי המכללה.
 • השתתפות סדירה בכל השיעורים והפעילויות שיתקיימו במסגרת הקורס; נדרשת נוכחות של לפחות 80%.
 • בקורסים המתנהלים במתכונת של סדנאות - תידרש נוכחות של לפחות 90%.
 • הגשת עבודות, תרגילים ועמידה בבחינות, בהתאם לדרישות בכל שיעור.
 • השלמת חובות והגשת עבודות על-פי תקנון בית הספר ללימודי תעודה.

שינויים וביטולים
במקרים יוצאי דופן, שומרת לעצמה הנהלת ביה"ס ללימודי תעודה את הזכות לשנות את מערך הלימודים, משכם ומועדם ומקומם, וכן לדחות את פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו. פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים.

 

 

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00