סדרי הרשמה ונהלים לתכניות בבית הספר ללימודי תעודה תשע"ט

 

סדרי ההרשמה
1. ההרשמה למכללה באחת מן הדרכים הבאות: 

 • באמצעות אתר המכללה – דמי הרישום הינם בסך של 250 ₪. 
 • באמצעות מחלקת השיווק בטלפון 03-6901200, דמי הרישום הינם בסך של 300 ₪.

2. ניתן לשלם את דמי הרישום באחת מן הדרכים הבאות:

 • בכרטיס אשראי באתר המכללה. 
 • בכרטיס אשראי בטלפון מס' 03-6901200. 
 • באמצעות המחאה או במזומן במינהל חשבונות במכללה – מדור שכר לימוד.

הערה: דמי הרישום אינם כלולים במחיר התכנית ואינם מוחזרים, למעט במקרה של ביטול מטעם המכללה.

לברורים בנושא הרשמה ניתן לפנות ל:
עפרה רונן - מינהל לומדים
בית הספר ללימודי תעודה

03-6901218


נהלים
שכר לימוד 
הנחות שכר לימוד
השלמת הרישום והקבלה ללימודים
גמול השתלמות
חובות הסטודנט
שינויים וביטולים
נוהל הפסקת לימודים

שכר לימוד

מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט.

מודגש בזאת שהסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר.

הנחות שכר לימוד

למען הסר ספק, הנחה/מלגה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על תשלומים ייחודיים או על אגרות.
יובהר כי בכל מקרה לא יהיה כפל הנחות/מלגות, והסטודנט יהיה זכאי לגבוהה מתוכן.

השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים במכללה כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:

 • מילוי כל הטפסים והעברת המסמכים הנדרשים במועד, כמפורט בסדרי ההרשמה לתכנית.
 • קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממינהל לומדים.
 • ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה תוך שבועיים מקבלת המייל עם המסמכים הרלוונטיים.
 • חתימת הסטודנט על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד.

גמול השתלמות

 • לעובדי משרד החינוך - על פי הנחיות משרד החינוך. יש להתעדכן אלו קורסים מתוך התכנית מוכרים לגמול.
 • השעות הנצברות במסגרת העבודה המעשית לא מזכות בגמול.

חובות הסטודנט

 • תשלום מלוא שכר הלימוד בהתאם להסדר התשלום שאושר על ידי המכללה.
 • השתתפות סדירה בכל השיעורים והפעילויות שיתקיימו במסגרת הקורס; נדרשת נוכחות של לפחות 80%.
 • בקורסים המתנהלים במתכונת של סדנאות - תידרש נוכחות של לפחות 90%.
 • הגשת עבודות, תרגילים ועמידה בבחינות, בהתאם לדרישות בכל שיעור.
 • השלמת חובות והגשת עבודות על-פי תקנון בית הספר ללימודי תעודה.

שינויים וביטולים
במקרים יוצאי דופן, שומרת לעצמה הנהלת ביה"ס ללימודי תעודה את הזכות לשנות את מערך הלימודים, משכם ומועדם ומקומם, וכן לדחות את פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו. פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים.

נוהל הפסקת לימודים
הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למינהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218. או לדואר אלקטרוני  Ofra.Ronen@smkb.ac.il תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד.
סטודנט שלא יודיע בכתב על הפסקת הלימודים או ביטול ההרשמה לאחר שהתקבל, יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד והאגרות, גם אם אינו מופיע ללימודים.

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הוא 14.10.2018

אין החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לתוכניות וקורסים שיבוטלו על ידי המכללה.

הודעה בכתב על ביטול הרשמה / הפסקת לימודים:
1. עד לתאריך 14.09.2018 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
מתאריך 15.09.2018 עד תאריך 11.10.2018 - לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.
מתאריך 12.10.18 עד  12.11.18 - תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
מתאריך 13.11.2018 עד 12.12.2018 - תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
1. מתאריך 13.12.18 ואילך - הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.

סטודנט שיבטל לימודיו וקיבל הנחה/מלגה - תבוטל ההנחה/המלגה.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.

נוהל הפסקת לימודים לסמסטר ב':
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בסמסטר ב' הינו 24.2.2019

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218, או למייל Ofra.Ronen@smkb.ac.il.  

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים.

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד ה- 7.2.19, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 8.2.19 עד ה-21.2.19, לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 22.2.19 עד ה- 10.3.19, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 11.3.19 עד ה- 25.3.19, תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מ- 26.3.19 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות.

התאריך הקובע לפתיחת סמסטר קיץ הינו 28/6/19

 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לתאריך 13/6/2019, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 14/6/2019 ועד תאריך 27/6/2019, יחוייב ב- 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 28/6/2019 ועד תאריך 12/7/2019, תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 13/7/2019 ועד תאריך 27/7/2019, תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מתאריך 28/7/2019 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים

סטודנט שיבטל לימודיו וקיבל הנחה/מלגה - תבוטל ההנחה/המלגה.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.

צור קשר

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200