סדרי הרשמה

מינהל הלומדים בבית הספר ללימודים מתקדמים מטפל ברישום המועמדים למכללה ומודיע למועמדים על קבלה/אי קבלה ללימודים.

ניתן להירשם באחת מהאפשרויות הבאות:

  • באמצעות אתר המכללה
  • ברישום טלפוני במרכז הרישום בטלפון: 03-6901200
  • במחלקת הרישום בסמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 תל אביב
  • באמצעות הדואר

לקבלת ערכת הרשמה בדואר ניתן להתקשר למרכז הרישום בטלפון: 03-6901200

ערכת ההרשמה כוללת
טופס רישום, שובר לתשלום דמי רישום.

ההרשמה למכללה
1. למלא את טופס הרישום.
2. לשלם את דמי הרישום בסך 220 ₪ באחת מן הדרכים הבאות:

בבנק הדואר באמצעות שובר התשלום המצורף. בכרטיס אשראי בטלפון מס' 03-6901200. בהנהלת חשבונות במכללה באמצעות המחאה או במזומן.
הערה: דמי הרישום אינם כלולים במחיר התכנית.

3. יש לשלוח אלינו:

טופס רישום. ספח אישור על תשלום דמי הרישום (דמי רישום אינם מוחזרים בכל מקרה, למעט קורסים שבוטלו על-ידי המכללה). מסמכים נלווים בהתאם לנדרש (ראה בפירוט לכל תכנית). את המסמכים יש לשלוח לכתובת:
עופרה רונן - מינהל לומדים
בית-הספר ללימודים מתקדמים
סמינר הקיבוצים
דרך נמיר 149 תל-אביב, 62507

מועדי הרשמה
תחילת מועד ההרשמה: אפריל 2009. סיום מועד ההרשמה: סוף אוקטובר 2009.
מועדי ראיונות הקבלה יימסרו לנרשמים לאחר הרשמתם.

שכר לימוד
שכר הלימוד לשנת תש"ע צמוד למדד המחירים לצרכן לפי בסיס חודש מארס 2009 (המתפרסם ב- 15 באפריל 2009), ויעודכן מדי חודש, אך לא מתחת למדד הבסיס.
טופסי הסדרי התשלום של שכר הלימוד יישלחו לסטודנט על-ידי מינהל חשבונות - מדור שכר לימוד, ביחד עם אישור קבלתו ללימודים מטעם מינהל לומדים.
לבירורים בענייני שכר לימוד ניתן לפנות בטלפון: 03-6902342, 03-6902392 ו/או בדואר אלקטרוני.

תשלומים נלווים (בנוסף לשכר הלימוד)
כל הסטודנטים במכללה מחויבים בדמי שמירה (ביחס להיקף לימודיהם בין 100- 200 ₪), בנוסף לשכר הלימוד.
סטודנטים הלומדים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה, במקצועות מגע, מחויבים בנוסף לשכר הלימוד, בתשלום עבור ביטוח תאונות אישיות בסך של כ-50 ₪.

ההסדר הכספי כולל
1. תשלום מקדמה: יש לשלם את המקדמה בתוך שבועיים מיום קבלת השובר ובהתאם לתאריך הנקוב בו. (תשלום המקדמה מבטיח את המקום בקורס ומהווה חלק מתשלום שכר הלימוד).

2. הסדר תשלום שכר הלימוד ניתן לבצע באחת מן הדרכים הבאות:
א. תשלום שכר לימוד מראש: סטודנט המעוניין לשלם שכר לימוד מראש, יפנה למינהל חשבונות – מדור שכר לימוד, להסדיר את התשלום.

ב. הוראת קבע: תשלום שכ"ל בתשלומים צמודי מדד, באמצעות הוראת קבע- הוראה לחיוב חשבון. לצורך ביצוע התשלום, על הסטודנט למלא טופס הרשאה לחיוב חשבונו בבנק, להחתים את הבנק, ולהחזיר את הספח "אישור הבנק" למינהל חשבונות – מדור שכר לימוד.
שכר הלימוד ייגבה על ידי חיוב חשבונך או חשבון המממן (הורים, קרובים וכו') החל מתאריך 16.10.09, מדי חודש, בהתאם למספר התשלומים שייקבע לך. לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותימשך באופן אוטומטי לשנה הבאה. סטודנטים שלמדו בבית ספר ללימודים מתקדמים בשנה קודמת ושילמו באמצעות הוראת קבע, הוראת הקבע תמשך באופן אוטומטי גם בשנת תש"ע, אלא אם תינתן הוראה אחרת בכתב מצידם לגביית שכר הלימוד.

ג. תשלום בכרטיס אשראי: ניתן לשלם בתשלום אחד ללא ריבית או בשלושה עד שמונה עשרה תשלומים בקרדיט (תשלומי הקרדיט נושאים ריבית הנהוגה על ידי חברת כרטיסי האשראי).

ד. תשלום על-ידי קרן השתלמות: סטודנטים הלומדים באחת מהשנים על חשבון קרן ההשתלמות למורים, ימלאו טופס "הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד" של הבנק הבינלאומי הראשון. הכסף ייגבה ישירות מקרן ההשתלמות. סטודנטים אלה פטורים מתשלום המקדמה, אך חייבים בתשלום דמי שמירה (ביחס להיקף לימודיהם) ובתשלום ביטוח תאונות אישיות (כפי שנקבע). לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא מכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש.

ה. סטודנטים שלא יבחרו לשלם שכ"ל באחת האפשרויות א, ב, ג, ד - יפנו בכתב למינהל חשבונות - מדור שכר לימוד לפני פתיחת שנת הלימודים, בבקשה לאשר להם אופן תשלום אחר.
3. חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד, בהתאם לדרישת המכללה.

השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים במכללה כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:
1. מילוי כל הטפסים והעברת המסמכים הנדרשים למכללה.
2. קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממנהל לומדים.
3. תשלום המקדמה עד למועד המופיע על גבי השובר.
4. ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה.
5. חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד

גמול השתלמות

הגמולים מוכרים לעובדי משרד החינוך - בכפוף להנחיות משרד החינוך. הגמולים מוכרים בהתאם למפורסם בכל אחת מהתוכניות. הגמולים ניתנים על פי שעות הלימוד בפועל, בכפוף לאישור משרד החינוך. השעות הנצברות במסגרת העבודה המעשית לא מזכות בגמול.

חובות הסטודנט

תשלום מלוא שכר הלימוד בהתאם להסדר התשלום שאושר על ידי המכללה. להכיר ולפעול על פי תקנון הלימודים של בית הספר ללימודים מתקדמים. השתתפות סדירה בכל השיעורים והפעילויות שיתקיימו במסגרת הקורס; נדרשת נוכחות של לפחות 80%. בקורסים המתנהלים במתכונת של סדנאות - תידרש נוכחות של לפחות 90%. הגשת עבודות, תרגילים ועמידה בבחינות, בהתאם לדרישות בכל שיעור. השלמת חובות והגשת עבודות על-פי הזמנים והנהלים שייקבעו על-ידי הנהלת בית הספר ללימודים מתקדמים ומפורטים בתקנון הלימודים של בית הספר ללימודים מתקדמים, תאפשרנה קבלת ציונים במועד. שינויים וביטולים במקרים יוצאי דופן, שומרת לעצמה הנהלת בית הספר ללימודים מתקדמים את הזכות לשנות את מערך הלימודים, משכם ומועדם, וכן לדחות את פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו.
פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים.

נוהל הפסקת לימודים
1. ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למינהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218.
לומד שלא יודיע בכתב על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים.

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו 25.10.09.
2. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תאריך תחילת הלימודים, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
3. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך 30 הימים עד תאריך תחילת שנת הלימודים, לא תוחזר המקדמה, או ה- 1/5 משכר הלימוד, הנמוך מביניהם.
4. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך תחילת הלימודים עד 30 יום אחרי, תחייב את הלומד ב-1/5 משכר הלימוד המלא.
5. הודעה בכתב על הפסקת לימודים עד 60 יום מתאריך תחילת הלימודים, תחייב את הלומד ב-2/5 משכר הלימוד המלא.
6. במקרה של הפסקת לימודים החל מהיום ה-61 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.