תקצירי קורסי חובה עיוניים - החוג לתקשורת וקולנוע

שנה א'

מבע קולנועי

מרצים:

ארז דבורה

התפתחות הקולנוע כמדיום וכשפה, התבוננות ביוצרים חשובים בקורות הקולנוע, תרומתם לשפתו לסגנונותיו ולמחשבת הקולנוע.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תולדות הקולנוע

מרצים:

ארז דבורה

שלבים וציוני דרך מהותיים ומרתקים בהתפתחות השפה הקולנועית וכיצד השפיעו ומשפיעים עיצבו ומעצבים את הקולנוע העכשווי.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לתקשורת המונים

מרצים:

ד"ר שרון אשכנזי

הצגת מושגי יסוד, מודלים ותיאוריות בסיסיות בתקשורת; הכרת אמצעי התקשורת והשימוש בהם. פיתוח יכולת בחינה ביקורתית של השימוש באמצעי התקשורת.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לתקשורת דיגיטאלית

מרצים:

ד"ר אלה באואר

בקורס זה נבקש להתחקות אחר התפתחות התקשורת הדיגיטלית, נכיר מושגי יסוד בה ומשמעויות - אישיות , חברתיות ופוליטיות להם היא גורמת. בנוסף נבחן את השפעתה על עיצוב מחודש של תפקידם ומעמדם של אמצעי תקשורת שונים (ישנים וחדשים) 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תיאוריות ומודלים בתקשורת

מרצים:

ד"ר שרון אשכנזי

הקורס עוסק בתיאוריות ומודלים הנוגעים לתחום התקשורת ומספקים נקודות מבט שונות (ביקורתיות, סוציולוגיות וטכנולוגיות) באשר למקומה, תפקודה ובעיקר השפעתה של תקשורת ההמונים על החברה.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תחנות בקולנוע ישראלי

מרצים:

ד"ר שמוליק דובדבני

תולדותיו ומאפייניו של הקולנוע הישראלי; ניתוח תרומתו של הקולנוע בעיצוב, שיקוף ו"עיוות" החברה והתרבות הישראלית; הדרכים הפואטיות הבולטות שבמסגרתן עוצב הקולנוע הישראלי לדורותיו.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

תאוריות של קולנוע ומדיה

מרצים:

ד"ר נאואל ריבקה

הקורס עוסק בתאוריות קולנוע ומדיה כפי שהתפתחו במחצית השנייה של המאה ה20- ומובנה מארבעה חלקים עיקריים: הראשון יעסוק במרקסיזם - ניאו-מרקסיזם ותאוריה ביקורתית על קולנוע ותרבות בכלל. החלק השני של הקורס ידון בתיאוריה הסטרוקטורליסטית על היבטיה השונים והניסיונות שהיו מצד הוגים לרתום אותה להבנת תופעות כגון קולנוע וטלוויזיה.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

החלק השלישי והרביעי של הקורס יעסקו בתיאוריה הפסיכואנליטית ובהגות פמיניסטית תוך שימת דגש על החיבורים בין שתי תיאוריות אלו  בהבנתם של ייצוגי מדיה וקולנוע ופרקטיקות של צפייה.

שנה ב'

תאוריות ומושגי מפתח עכשוויים בתעשיות התרבות

מרצים:

ד"ר נאואל ריבקה

הקורס עוסק במושגי מפתח הנוגעים לתעשיות התרבות ותרבות פופולרית בכלל. מושגי מפתח אלה צמחו מתוך הגות תאורטית עכשווית המנסה להבין את הקשר ההדוק בין תעשיות התרבות ותופעות חברתיות וכלכליות האופייניות לתקופה שלנו. הנחת יסוד בקורס היא כי פורמטים טלוויזיוניים, מדיה חברתיים, קולנוע מוזיקה וספרות פופולארית אינם ניתנים להבנה כתופעות מנותקות זו מזו, אלא כחלק ממגמות טכנולוגיות, כלכליות ותרבותיות חוצות מדיה וגם חוצות גבולות של מדינות לאום.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לתאוריות בטלוויזיה

מרצים:

ד"ר נאואל ריבקה

 

הקורס ידון בהתפתחותם של ז'אנרים טלוויזיוניים מראשית הטלוויזיה עד ימינו תוך התעמקות במספר ז'אנרים פופולאריים. הקורס יתמקד בקודים ובכללים הבלתי כתובים של כל ז'אנר אבל גם ביחס לקונטקסט ההיסטורי והפוליטי בתוכו הם צמחו.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לקולנוע תיעודי

מרצים:

ד"ר שמוליק דובדבני

הקורס מתמקד בתחנות מרכזיות בהתפתחות הקולנוע התיעודי העולמי, בגישות המרכזיות לגבי מהותו של הסרט התיעודי, הדמיון והשוני האתי והאסתטי שבינו לבין הקולנוע הבדיוני תוך הכרת הסרטים החשובים שנוצרו במסגרתו בארצות הברית ואירופה

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סוגיות בקולנוע עולמי ישראלי עכשווי

מרצים:

ד"ר שמוליק דובדבני

הקורס סוקר מגמות וסוגיות בקולנוע הישראלי של שני העשורים האחרונים: מ"מותו" הסימבולי של עולם הדימויים שקדם לו, אל עיסוק בטראומות לאומיות ועיסוק בשיח הרב תרבותי שהולך ומתבסס בחברה ובקולנוע הישראלי ונותן ביטוי אותנטי לאוכלוסיות שעד כה הודרו או הועמדו בשוליים (קהילות מהגרים, דתיים וחרדים, עולים חדשים וכו').

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שנה ג'

תקשורת, משפט ואתיקה

מרצים:

ד"ר דויד לביא

מטרות הקורס: הקניית מושגי יסוד בתחום משפט המדיה ומפגש עם היבטים משפטיים של הפעילות בענף. הקניית יכולת לקרוא טקסט משפטי: חוק, פסק-דין, חוזה.חיזוק המודעות להיבטים משפטיים בתחום המדיה ברובדי הייצור והצריכה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי