חטיבה ג' - קורסים בחינוך ומתודולוגיה

שם הקורס: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות א'
שיעור חובה, 2 ש"ס
תקציר:
הקורס יציג את תפיסת העולם העומדת מאחורי המחקר הכמותי במדעי החברה, חינוך ופסיכולוגיה, וייתן כלים לקריאה מושכלת של מאמרים. לאחר מכן הקורס יציג את הטכניקות הסטטיסטיות הבסיסיות המקובלות במחקרים של תואר שני: מבחנים סטטיסטיים עבור תוחלת של אוכלוסייה אחת, עבור השוואת תוחלות של שתי אוכלוסיות ועבור פרופורציה והשוואת פרופורציות.

שם הקורס: שיטות מחקר איכותניות מתקדמות א'
שיעור חובה, 2 ש"ס
תקציר:
המחקר האיכותני מבוסס על מטרייה רחבה של טכניקות ופילוסופיות ואינטראקציה מתמשכת בין החוקר/ת לבין נחקריו. מטרתו לחקור את ההתנסות האנושית לפרטים במטרה להבין את המשמעות שהנחקרים מעניקים, להתנהגותם, לאירועים בהם הם לוקחים חלק, לעמוד על הרציונל המנחה את פעילותם והחלטותיהם. כך מתאפשר לחוקר/ת לעמוד על האופן בו הנחקרים/ות חווים ומפרשים את חיי היומיום שלהם. לכן נתמקד במחקר שהוא בעיקרו פרשני ונרטיבי. במסגרת הקורס ייחשפו הלומדים למחקרים בחינוך מתמטי, המבוססים על השיטה האיכותנית ויתחקו אחרי דרכי ניתוחם.

שם הקורס: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות ב'
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
הקורס יעסוק בשיטות ניתוח מתקדמות כבסיס לקריאה ביקורתית וכנקודת מוצא להתנסות במחקר חינוכי הלכה למעשה. השיטות שיילמדו הן: ניתוח שונות חד-כיווני (ניתוחי המשך), ניתוח שונות דו-כיווני, רגרסיה פשוטה: עקרונות ניתוח הרגרסיה, מקדמי הרגרסיה ומבחני מובהקות, וכן רגרסיה מרובה. במסגרת הקורס ילמדו המשתתפים להשתמש בתוכנת המחשב SPSS for windows לצורך ביצוע העיבודים הסטטיסטיים, כולל מניפולציה של הנתונים, הפקת תרשימים שונים וניתוח הפלטים.
דרישת קדם: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות א'

שם הקורס: שיטות מחקר איכותניות מתקדמות ב'
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
המעבר משלב איסוף הנתונים לשלב העיבוד והכתיבה איננו פשוט גם לחוקרים מנוסים. רבים מתקשים בקידוד המידע הרב שנצבר, חלוקתו לקטגוריות, יצירת תימות מרכזיות וקישורן לתיאוריות בתחום המחקר והדעת שלנו. קורס זה יאפשר לסטודנטים העובדים בשיטות מחקר איכותניות להתעמק בתהליך קידוד ופרשנות הנתונים ולעמוד על השלב בו הנתונים מתרגמים לתיאוריה מכלילה ומקיפה. באמצעות נתונים גולמיים שנאספו על ידי הסטודנטים וישמשו אותם לעבודותיהם, נאתר תימות מרכזיות העולות מן הנתונים, נלמד כיצד מקבצים תימות לקטגוריות נושא, נלמד כיצד לנתח נתונים ולכתוב ממצאים ונעמוד על השלב בו הנתונים מתגבשים לכלל תיאוריה.
דרישת קדם: שיטות מחקר איכותניות מתקדמות א'

סמינריון - מחקר בחינוך מתמטי ותרומתו לשיפור ההוראה
סמינריון חובה, 4 ש"ס
תקציר:
שדה המחקר החינוכי אינו נגיש תמיד לעוסקים בהוראה. היכרות של מורים עם מחקרים בתחום החינוך המתמטי יכולה לתרום להתפתחותם המקצועית ולשיפור איכות ההוראה בכיתה. במהלך הקורס הסטודנטים יתוודעו אל מגוון מחקרים תוך מיקוד במחקרים העוסקים בגיאומטריה ובחוש למספרים. הסטודנטים יקראו מחקרים, ינתחו אותם, וידונו בפוטנציאל הטמון בהם לשיפור ההוראה בכיתה. הם יערכו מחקר אמפירי על כל שלביו (בחירת נושא מחקר, בניית מערך מחקר, איסוף הנתונים, וניתוח הממצאים) ויכתבו עבודה סמינריונית.

סמינריון מחקר - הוראה דיפרנציאלית במתמטיקה
סמינריון חובה, 4 ש"ס
תקציר:
הסטודנטים יתוודעו אל מחקרים ותאוריות בהקשר להוראת מתמטיקה בכיתה הטרוגנית, הידע הנדרש ממורים למתמטיקה, ויכירו גישות ושיטות מחקר שונות האופייניות לתחום החינוך המתמטי. להתנסות בעריכת מחקר על נושא הקשור להוראת מתמטיקה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית על שלביה השונים: בחירת נושא, ניסוח שאלות  מחקר הנגזרות מהנושא, כתיבת ראשי פרקים המתפתחים למתן תשובה לשאלות המחקר, יצירת מערך מחקרי הכולל השערות, אוכלוסייה, כלי המחקר, הליך וכלים לניתוח הממצאים. במקביל יתנסו הסטודנטים בחיפוש ובבחירת מקורות רלוונטיים, עדכניים ומגוונים לרקע התאורטי.

סדנה מלווה פרויקט גמר (ללא תזה)
סדנה חובה, 4 ש"ס
תקציר
:מטרת הסדנה ללוות את הסטודנט בכל שלבי כתיבת פרויקט הגמר ובביצועו, החל משלב הגשת ההצעה לפרויקט הגמר ועד לשלב הצגת העבודה. הסדנה תשמש לדיון ולביקורת עמיתים, לפיתוח כישורי כתיבה ומחקר מתקדמים ותכתיב, במידה מסוימת, קצב עבודה מתאים. הסדנה הינה מסגרת המחייבת את כל התלמידים המגישים את פרויקט הגמר. (הערה: הקורס אינו נחשב במכסת שעורי חטיבה ב'). (4 ש"ס)

סדנה מלווה עבודת גמר מחקרית (תזה)
סדנה חובה, 2 ש"ס
תקציר:
סדנת המחקר עוסקת בליווי הסטודנטים לאורך השלבים השונים הקשורים בעבודת המחקר, תוך טיפוח והעמקת המיומנויות המחקריות של הסטודנטים, מיומנויות אותן רכשו בקורסים השונים בתוכנית. הסדנה מתבססת על אינטראקציה בין הסטודנטים, על שיתוף והערכת עמיתים בקבוצה קטנה, פנים אל פנים ובתקשורת אלקטרונית במהלך השלבים השונים של המחקר האישי של הסטודנט. בסדנה נעסוק בשלבים המאפיינים מחקר מדעי איכותני וכמותי תוך התייחסות ישירה לעבודות המחקר האישיות של הסטודנטים ותוך הקפדה על כתיבה אקדמית. הסדנה כוללת הצגת נושא המחקר בפני העמיתים, כתיבת הצעת מחקר, והצגת ממצאים ראשוניים מתוך עבודת המחקר.