סמינריונים, פרויקט גמר וסדנת פרויקט גמר

במהלך הלימודים חייבים הלומדים להכין ולהגיש שתי עבודות סמינריוניות עיוניות:  אחת מתחומי העניין בניהול וארגון והשנייה מתחומי העניין של מנהיגות או מדיניות. הסמינריונים מתקיימים בשנה א' ובשנה ב'. משך הזמן להכנת עבודה סמינריונית ולהגשתה הוא סמסטר אחד.

עבודת הגמר היא פרויקט עצמאי של הסטודנט במתכונת של תרגיל מחקר או פיתוח. היא מהווה כעין פתיחת אשנב להתנסות ראשונית עם הדרישות ואמות המידה של עולם המחקר והפיתוח.
עבודת הגמר תוגש על פי אמות המידה של כתיבה אקדמית והיא תלווה בסדנה שבה מלובנות סוגיות הקשורות בעבודה - תכנון, ביצוע, ניתוח וכתיבה. הסדנה היא חובה לכל הסטודנטים.