תקצירי קורסים חטיבה א' - ניהול ופיתוח ארגוני

חטיבה זו הינה מרכזית בתכנית ההכשרה למנהלי בתי ספר. סה"כ השעות בחטיבה: 14 ש"ס. מרבית השיעורים בחטיבה זו הינם שיעורי חובה. החטיבה עוסקת בהיבטים ניהוליים שונים, כגון: שיווק, הכנת תכנית עסקית, דיני עבודה, עבודת צוות ובקרת איכות. העיסוק בניהול ופיתוח ארגוני מוצג גם בהכללה אך בעיקר תוך התמקדות במוסדות חינוך.

חמישה קורסי חובה – 10 ש"ס:

התנהגות ארגונית

הקורס יציג מגוון גישות וכלים שיקדמו הבנת תהליכים שונים המתרחשים בארגונים, תוך הדגמתם במוסדות חינוכיים. הקורס יסקור את התפתחות הגישות התיאורטיות המרכזיות המשמשות להבנת ארגונים, ינתח את מרכיבי הסביבה הארגונית וקשרי הגומלין שלהם עם הפעילות הארגונית, ויציג היבטים שונים של תהליכים ארגוניים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הגישות תסקרנה בהקשר מערכות החינוך: נבחן מהו ייחודו של בית הספר בשונה מבתי ספר אחרים, מהו המבנה הארגוני המאפיין את בתי הספר, ונכיר את הסביבה הארגונית הייחודית למסגרות החינוכיות. בנוסף, נעסוק באופן בו אישיות הפרט, מערכת מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את תפקודו בארגון. דגש מיוחד יינתן להשלכות הנושא בארגון החינוכי: נבחן סוגיות הרלוונטיות למורים באופן ייחודי – סוגיות הקשורות לשחיקת מורים, להנעת צוות המורים, לאפיוני עבודת צוות, ולתקשורת בין אישית בבית הספר. נלמד על גיבוש עמדות כלפי העבודה, מרכיבים של שביעות רצון ומחויבות ארגונית. ננתח תהליכי השפעה, דינמיקה של עבודה במסגרות צוותיות ודילמות של ניהול מסגרות אלה, תוך הדגמתם על מסגרות חינוכיות ולימודיות. לבסוף, נדון בסוגיות הקשורות לפיתוח ארגוני, תוך שימת דגש על שינויים המתרחשים בבתי הספר (נדון בנושא החדשנות בחינוך, על בית הספר הלומד ועוד).
 

היבטים משפטיים בניהול מוסדות חינוך

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד במגוון נושאים משפטיים, שהינם בעלי נגיעה ורלוונטיות לניהול מוסדות חינוך. הסטודנטים יחשפו לתחומים משפטיים שונים, וביניהם היבטים של משפט חוקתי וזכויות הפרט; הגנת הפרטיות ואיסור לשון הרע; מעורבות הדין וההורים במדיניות החינוך; דיני נזיקין ואחריות בגין נזקי גוף של קטינים; גישור; וכן הטרדה מינית ודיני הביטוח הלאומי.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

היבטים כלכליים בניהול מוסדות חינוך

מערכת החינוך אשר בעבר התמקדה בתכנים ובתהליכים חינוכיים-חברתיים כשיקולים מנחים לשיפור המערכת מתמקדת כיום יותר ויותר בתכנים ובתהליכים כלכליים-חברתיים. מורים ומנהלים כאחת נדרשים כיום להכיר את כללי החשיבה הכלכלית וליישמם בפועל בעשייה החינוכית. הקורס מיועד לפתח חשיבה כלכלית ולהקנות כלים לניתוח המערכת החינוכית בראייה חברתית כלכלית.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס יתמקד בהבנת מושגי היסוד של המיקרו והמקרו כלכלה: עקומת התמורה, עקומת ההיצע והביקוש, הפרטה בחינוך, הקצאת משאבים והשקעה בחינוך. הקורס יקנה לסטודנטים מיומנויות תקציביות הנחוצות בבתי ספר בניהול עצמי.
 

מערכות מידע בניהול מוסדות חינוך

הקורס יעסוק בשילובן של מערכות המידע בפעילותו השוטפת של הארגון בכלל ובית הספר בפרט, במשמעות המחשובית והניהולית של מערכות המידע, מקומן של מערכות וטכנולוגיות המידע בגיבוש האסטרטגיה של הארגון ורתימת כלים טכנולוגיים לניהול אפקטיבי של בית הספר. וכן בגישות לניהול ידע ופיתוח הלמידה הארגונית בתוך המוסד החינוכי.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שיווק ומיתוג מוסדות חינוך

הקורס יתמקד בגישה השיווקית והשלכותיה על החינוך. בחירה חופשית, כלכלת שוק ופתיחת אזורי הרישום ידונו תוך התייחסות להשפעתם על סיכויי ההישרדות והצמיחה של מוסדות חינוך. הקורס יקנה גישה ואסטרטגיה שיווקית לביה"ס, תוך שמירה על ערכי החינוך.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

קורסי בחירה

יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים: 2 ש"ס 
 

תהליכי שינוי בארגונים חינוכיים

דרישות קדם: התנהגות ארגונית; לימודים מתודולוגיים שינויים בארגונים חינוכיים הם לרוב תוצר של מדיניות. בהקשר זה נבחן את הרפורמות החינוכיות האחרונות בארץ ובעולם בדרך ביקורתית. נעמוד על המושג מדיניות בכלל ומדיניות חינוכית בפרט, נלבן את המושג מזוויות שונות ונתלבט בהבנה כי מדיניות חינוך היא בסופו של דבר תוצר של מעצבי מדיניות חינוכית המייצגים מערכות ערכים סותרות ושונות, ולכן השינוי הוא בדרך-כלל פשרה בינם לבין הפוליטיקאים המייצגים את האינטרסים המנוגדים.
קורס בחירה
קורס שנתי

בסמינריון נציג פרדיגמות שונות המבקשות לשרטט את התחום של שינוי בארגונים בכלל ושינוי במערכות חינוכיות בפרט. פריסת התחום והכרות עמו תחשוף בפניכם את גבולות התחום, האפשרויות, האקדמיות והיישומיות הגלומות בו, וההכרה וההבנה כי הדבר הקבוע היחיד בארגונים הוא השינוי. נתוודע לתפקידה של המנהיגות בעידן של שינויים. נעמוד על דפוסים של מנהיגות והשלכותיהן על הובלת תהליך השינוי. נסקור תוצאות של תהליכי שינוי במערכות למידה בארץ ובעולם, תוך התייחסות והתמודדות עם מצבי אמת בבתי הספר.

הטמעת שינויים וטכנולוגיות במערכות חינוך

דרישות קדם: מערכות מידע בניהול מוסדות חינוך; לימודים מתודולוגיים במסגרת הקורס ילמדו המשתתפים מודלים להחדרת תהליכי שינוי בארגונים באופן כללי ובמערכות חינוך בפרט. בקורס יוצגו מקרים של הצלחות וכישלונות של פרויקטים של הטמעת טכנולוגיות במערכות חינוך בארץ ובעולם. מקרים אלה ייבחנו וינותחו לאור המודלים השונים להחדרה והטמעה של שינוי בארגונים.
קורס בחירה
קורס שנתי

יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים: 2 ש"ס

ניהול והערכת עובדים

דרישות קדם: התנהגות ארגונית; לימודים מתודולוגיים. הקורס יעסוק בדרכים שונות להערכת ביצועים של עובדים ולדרכי ניהולם של עובדי חינוך בתוך ההקשר הבית ספרי. בקורס נדון גם בדרכי יצירת גיליון הישגים מאוזן ויישומו במסגרת החינוכית. נסקור בצורה ביקורתית שיטות וכלים למיון ולניהול הערכת ביצועים ונדון ביתרונות ובחסרונות של כלים אלה בהשוואה לסטנדרטים, מטרות ואסטרטגיה ארגונית – בהקשר הבית הספרי. בקורס יידונו גם דרכים להערכת מורים, תוך התייחסות לסטנדרטים מקובלים בתחום זה.
קורס בחירה
קורס שנתי

עבודת צוות וניהול

בקורס זה יידונו היחסים המורכבים שבין מנהיגות וניהול מכאן, לבין עבודת צוות מכאן, תוך שימת דגש מיוחד להיבטים אלה בניהול בית הספר. ייעשה שימוש בידע משדה העבודה הקבוצתית, לצד תיאוריות מרכזיות בשדה המנהיגות והניהול. מקום מיוחד יינתן לשימוש בצוותים ובקבוצות במערכות חינוך. השימוש בקבוצה יידון הן מבחינת הפוטנציאל והן בהתייחס לפתרונות שונים שמוסדו במוסדות חינוך לאורך השנים.
קורס בחירה
קורס שנתי

על המוסד החינוכי כארגון

דרישות קדם: התנהגות ארגונית. בקורס זה יידונו רעיונות יסוד של תיאוריות ארגוניות, יבוררו קווים מייחדים של הארגון החינוכי, תידון התפתחות התבניות העיקריות שלו, וכן יועלו סוגיות של התחדשות במבנה ובתהליכים הארגוניים, נוכח תמורות בחברה ובזיקה לרעיונות מהפסיכואנליזה, מגישות ביקורתיות ופוסט-מודרניות וכן מתיאוריות של מורכבות.
קורס בחירה
קורס שנתי

בקורס יידונו בין היתר סוגיות של פיקוח ושאלת השליטה הארגונית; תהליכים של מיסוד והסיכוי לחידוש, לגמישות ולתנועה בארגון; סמכות, מדרג ארגוני ושאלת ההשתתפות בהחלטות;יחסים בין-ארגוניים במציאות מורכבת; תפישת עולם, ערכי חינוך ותרבות ארגונית.