תקצירי קורסים מתודולוגיים

ד1) שיטות מחקר כמותיות מתקדמות (4 ש"ס)
הקורס יציג שיטות כמותיות מתקדמות (ניתוח שונות ורגרסיה מרובה) לשם עיבוד נתונים, כבסיס לקריאה ביקורתית וכנקודת מוצא להתנסות במחקר חינוכי הלכה למעשה.

ד2) סוגיות נבחרות בשיטות מחקר איכותניות (2 ש"ס)
הקורס יציג מודלים מתחום המחקר האיכותני במדעי החברה. הלומדים יתנסו: (1) ביישום שיטות מחקר איכותניות בתחום החינוך ומדעי ההתנהגות; (2) בתכנון פרויקטים משולבים במחקר פעולה ובביצועם.