תקצירי קורסים - חטיבה ג' - מנהיגות חינוכית

חטיבה זו עוסקת במרכיבים הקשורים בתפקיד המורחב של המנהל כמנהיג חינוכי-ערכי, כמנהיג קוריקולרי, כמקדם שינויים, כמטפח סגל, וכאיש מינהל וארגון.
שלושה קורסי חובה - 6 ש"ס:

ג1) מנהיגות חינוכית: מניהול למנהיגות
הקורס סוקר את ההבדלים בין ניהול ומנהיגות, ומדגיש את מקומו של מנהל בית הספר כמנהיג חינוכי- ערכי. במוקד ההוראה עומדת פיתוחה של מנהיגות חינוכית בהקשרים בית ספריים. במהלך הקורס יעשה שילוב בין התיאוריות המרכזיות במינהל החינוך לבין המחקר העדכני בחקר המנהיגות החינוכית. בקורס יוצג הטווח המלא של המנהיגות על גישותיו השונות. בחלק היישומי ינתחו הלומדים תהליכי העצמה והאצלה כתהליכים מעניקי עוצמה והדרך בה הם משולבים במנהיגות טרנספורמטיבית. בחלקו האחרון ידון הקורס בחשיבותם של ערכים וחזון בתפיסת המנהיגות ואת השפעתה של התרבות על עיצוב דפוסי המנהיגות החינוכית.
ג2) פיתוח מנהיגות של הוראה, למידה והערכה: המנהל כמנהיג פדגוגי
הספרות המחקרית העוסקת בשיפור בית הספר מתייחסת לצורך בהכוונה, הדרכה, הכשרה או שינוי דרכי הוראה של מורים וקידום הישגים. הכרה והבנה של המחקר העוסק בתהליכים של שינוי ושיפור התנהגויות הוראה הוא כלי ראשון במעלה ליצירת מנהיגות חינוכית המתמקדת בליבת העבודה בבית הספר – תהליכי הוראה ולמידה. ייחודו של קורס זה הוא בניסיון לשלב תיאוריה ומעשה. הלמידה בקורס בוחנת את התיאוריה העכשווית בתחומי הערכת מורים וטיפוח סגל הוראה בתהליך קליני ואימון קוגניטיבי מול המציאות הבית ספרית ומקנה כלים לקיומם של תהליכי צמיחה פדגוגיים משמעותיים בבית הספר.

ג3) הקניית כלים לגיבוש מנהיגות מקדמת שינויים ומיישמת רפורמות
תפיסת עולם ערכית חברתית והגדרת מטרות מהווים תנאי הכרחי אך לא מספיק למנהיגות בית ספרית. הובלת בית ספר למימוש מטרות מחייב מעבר מתיאוריה למעשה, כלומר תרגום המטרות לפעולות בית ספריות. על-מנת לבצע תרגום זה נדרשת חשיבה על המשמעויות של מבנים ופרקטיקות בית ספריות בהקשר של הקוריקולום הסמוי והגלוי כגון חלוקה להקבצות, הערכה חלופית, הכנסת פעילות מתחום המגזר השלישי לתחומי בית הספר או אף קביעת מועד ישיבות פדגוגיות. מטרת הקורס לפתח מיומנות תרגום זו. בקורס יעשה שימוש בניתוח מקרים. כן ננתח בתי ספר לאור הקשר בין ה"חזונות" והמטרות אותם הם שואפים לממש והפעילות המתרחשת במסגרתם.

שני קורסים לבחירה מתוך היצע של 7 קורסים - 4 ש"ס:

ג4) סוגיות בהערכה של יזמות חינוכיות
דרישות קדם: לימודים מתודולוגיים
קורס זה מיועד להקנות ללומדים בו כישורים מתקדמים של הערכת תכניות ומיזמים חינוכיים. בקורס יוקנו כלים מגוונים להערכה של פרויקטים חינוכיים. כן יידונו בקורס הסוגיות הבאות: השינוי בגישות להערכה בחינוך; הערכה כחלק אינטגרלי מתהליכי הוראה, הדרכה וניהול. סוגיות אלה יידונו מנקודת מבט יישומית וביקורתית כאחד. הקורס יתמקד בהערכה בית ספרית ובתפקיד המנהל כצרכן של נתוני הערכה וכמוביל שינויים על בסיס נתונים אלה. כמו כן, הקורס יעסוק בחשיבות ההערכה הפנימית של פרויקטים ותכניות בית ספריים, ועל תפקידו המכריע של המנהל בכל הנוגע לקיום והובלה של הערכה פנימית בבית הספר. הקורס ידגיש את חשיבות ההערכה הפנימית עבור המנהל בהקשר של קבלת החלטות, הפקת לקחים, מעקב ועבודה מול גורמים חיצוניים לבית הספר.
ג5) פיתוח מנהיגות חינוכית – סמינריון
דרישות קדם: לימודים מתודולוגיים
הנחת היסוד של קורס זה היא שמנהל-מנהיג חותר למימוש יעדים ומטרות אותם הוא מציב לארגונו ושאלו יעדים ומטרות המשתנים עם הזמן ביחס להתפתחות הארגון והחברים בו. קורס זה מהווה כלי לפיתוח חשיבה ועמדות בתחומים אלו. במסגרתו נבחן במשותף "חזונות" חינוכיים ערכיים – דמוקרטיים, הומניסטיים וביקורתיים ונעמוד על משמעותם של חזונות אלו לקונטקסט החברתי קרי, יעוד בית הספר בהקשר החברתי. בשלב שני בעזרת הנחיה אישית מחקרית ודיון במסגרת הקבוצתית יפתחו המשתתפים את עמדותיהם באשר לייעודו החינוכי-חברתי של בית הספר והמטרות והערכים אשר ישאפו למשש. אלו מהווים את ליבת המנהיגות.

ג6) תכניות לימודים - תכנים, שליטה ושינויים
קורס זה עוסק במשמעות הגלויה והנסתרת של תכניות לימודים והשפעותיהן על הוראה ולמידה בבית הספר. תכנית הלימודים מושפעת מגורמים שונים ומורכבים וביניהם הפוליטיקה הפנימית של בית הספר, הרשות המקומית, המחוז ומשרד החינוך. גורמים אלה תורמים במישרין לבחירתן, ליישומן ולהוראת תכניות לימודים בבית הספר. קורס זה מצביע על תכנית הלימודים ככלי משמעותי ביותר לקידום ההוראה והלמידה בבית הספר תוך התייחסות ליסודות פוליטיים, ארגוניים ותרבותיים והשפעתם על בחירות עכשוויות ועתידיות לקידום מערכת החינוך. הקורס מתמקד גם בהכרות, בהבנה ובתרגום אופרטיבי של ידע פדגוגי לקיומה של תכנית לימודים משמעותית.

ג7) מה בין הנחייה, הדרכה וניהול
קורס זה דן בצרכים ובהזדמנויות לעשות שימוש מושכל בידע ובמיומנויות של הדרכה והנחייה בעבודתו של המנהל במוסד החינוכי. לצד דיון מבואי וחיוני בתפישת התפקיד של המנהל תהיה התמקדות מיוחדת במרכיבים של העבודה הניהולית, שיש בהם יסוד של הנחייה והדרכה: ניהול צוותים, ניהול ישיבות, ראיונות אישיים, הדרכת מורים, טיפול במשברים, ועוד.
במסגרת הקורס יבוררו מושגי יסוד של הדרכה והנחיה, הן במפגש של אחד לאחד והן במפגש עם קבוצה – תוך הישענות על תיאוריות שמקורן בפסיכואנליזה, על תיאוריות של פדגוגיה ביקורתית וכן על תיאוריות של מורכבות. הקורס יברר עד כמה יכול מנהל לשלב מרכיבי הנחיה והדרכה בעבודתו הניהולית, אילו התמודדויות כרוכות בכך, והיכן יש לכך תרומה מובהקת. לצד דיון עקרוני בסוגיות הכרוכות בתפיסת התפקיד הניהולי, הקורס יכלול גם מרכיב סדנאי של למידה התנסותית, תוך מפגש עם מצבים ועם מיומנויות שפותחו במקור בתחום העבודה הקבוצתית ובשדה ההדרכה.

ג8) מיומנויות ניהול מבוססות שדה במערכות חינוך
דרישות קדם: מנהיגות חינוכית: מניהול למנהיגות
הקורס עוסק בפיתוח מיומנויות ניהול ובהקניית כלים מעשיים לניהול והנהגה של מערכות חינוכיות והתמודדות עם בעיות ניהוליות בשדה החינוכי. קורס זה מתבסס על ידע שדה הנאסף על ידי הלומדים במארג של סיורים כחלק אינטגראלי מהלמידה. הסיורים כוללים: בית ספר יסודי, בית ספר על יסודי, מינהל חינוך ברשות מקומית ופגישות עם מקבלי החלטות במשרד החינוך ברמת המחוז והמטה. בקורס זה נתמקד בניתוח סגנונות ותפקודי ניהול ובזיהוי השינויים החברתיים המשפיעים על קביעת מדיניות החינוך וארגונה. הקורס בוחן את התאמת דפוסי המנהיגות לסיטואציות מורכבות. תהליך ההוראה בקורס כולל סימולציות ומשחקי תפקידים.

ג9) מנהיגות מחדשת: האתגר והסיכוי
קורס זה יתמקד בהיבט המנהיגותי של יוזמות שינוי והתחדשות. ייעשה ניסיון לחקור מה מייחד מנהיגים מחדשים, וכן מה האפיונים של חדשנות חינוכית. התיאוריה שתילמד תנסה לברר האם ומדוע נחוצים מנהיגים לשם קידום רעיונות חדשים, וכן מה האינטראקציה בין האדם, הקבוצה, הנסיבות והרעיון. במסגרת הקורס יילמדו תולדות חידושים ומחשבה פורצת דרך בכלל, ובשדה החינוך בפרט. האם המסגרת המוסדית של בית הספר מאפשרת חדשנות? איך החינוך מאזן בין מסורת וחידוש? התלמידים יוזמנו לראיין ולהביא לכיתה עדויות על מנהיגים מחדשים, לנתח חקרי מקרה (תוך דגש על מסגרות חינוך) וביוגראפיות רלוונטיות, וכן לכתוב על האופן שבו הבכירו והגיעו לכלל מימוש יוזמות חינוכיות שונות.

ג10) היבטים אתיים בעבודת המנהל
בהנחה כי ניתן לבסס הכרעות מוסריות על סיבות טובות כלומר הכרעות בתחום המוסר אינן עניין של טעם וריח, עולה הצורך לפתח יכולת חשיבה והצדקה בתחום המוסר. מטרת הקורס לפתח חשיבה מוסרית זו בהקשר של ניהול בית הספר. הקורס מקנה כלים לזיהוי המימד האתי שבמצבים והמשגתו במונחי דילמות מוסריות כמו כלים להכרעה במצבים אלו. במסגרת הקורס תוצגנה תיאוריות מוסריות והן תיושמנה על מקרים מעבודת המנהל. יבחנו דילמות בנושאים כגון תשלומי הורים, חלוקת משאבים, ניגודי אינטרסים, בחירת פעילויות לימודיות, יחסי מנהל תלמידים, מנהל הורים, ומנהל מורים. נושאים ידונו דרך הפרספקטיבות המוסריות המהוות את פרקי הנושא.