נוהל ולו"ז להגשת אבחונים וקבלת התאמות -מרכז מהו"ת

הגשת אבחונים:

סטודנט המתקבל למכללה יציג למרכז מהו"ת אבחון תקף: מכיתה י"א ומעלה ומקסימום בטווח של 5 שנים אחרונות.

קבלת התאמות:

כללי: : סטודנט המגיש אבחון יקבל התאמות המגיעות לו על פי שיקול הדעת של צוות מרכז מהו"ת וכפוף להתאמות שאושרו על ידי הנהלת המכללה.

  • סטודנט שיגיש את האבחון לפני תחילת שנת הלימודים יקבל את מלוא ההתאמות המגיעות לו  מתחילת שנת הלימודים. בכפוף לנוהלי מרכז מהו"ת.
  • סטודנט שיגיש את האבחון עד 6 שבועות מתחילת הלימודים, יקבל את ההתאמות המגיעות לו  החל מסמסטר א'. פרט לשיעורים המותאמים. לאחר מכן, לא יהיה באפשרותנו להתייחס לאבחון במהלך סמסטר א' ולתת את ההתאמות הנדרשות לסמסטר זה.
  • עבור אבחונים שיוגשו עד 6 שבועות מתחילת סמסטר ב', יינתנו התאמות  לסמסטר ב', פרט לשיעורים המותאמים.

סוגי האבחונים המתקבלים:

בשנת הלימודים תשע"ח יתקבל כל אבחון בתנאי שהוא תקף.

ניתן לשלוח את האבחון בפקס: 03-6901254 או להביאו באופן אישי (עותק בלבד) למזכירות המרכז.