חטיבה ג' - סמינריונים ועבודת גמר

סמינריונים

היבטים מעשיים ותיאורטיים של תנועה תואמת התפתחות בגיל הרך

מרצים:

ד"ר מירי גץ

הקורס יסקור את שלבי ההתפתחות ומרכיבי התנועה השונים בדגש על השילוב בין המערכות התחושתיות (וסטיבולרית, פרופריוצפטיבית, טקטילית) ומערכת התנועה (שלד- שריר). כמו כן, הקורס יציג תיאוריות התפתחותיות (גישות מערכות הפעולה הכוללות את הגישה הדינאמית והאקולוגית והגישה הנוירו-התפתחותית) בשילוב מחקרים עדכניים הסוקרים גישות אלה. במסגרת הסמינריון ידרשו הסטודנטים לתכנן ולבצע מחקר התערבות הבודק את ישומן של התיאוריות השונות על תפקודם המוטורי של ילדים בגיל הרך.
סמינריון בחירה
סמינריון , סמסטריאלי

יחודו של הסמינריון בשילוב בין התכנים התיאורטיים לבין התנסות מעשית המאפשרת הבנה מעמיקה של המרכיבים ההתפתחותיים והגישות ההתפתחותיות השונות.
 

קידום בריאות מהלכה למעשה

מרצים:

ד" ר ריקי טסלר

סמינר זה הינו סמינר מחקר איכותני העוסק בכלי של שיווק חברתי כאמצעי לקידום נושאים בריאותיים בחברה. לתקשורת תפקיד מרכזי בקידום בריאות, בייחוד כאשר הפעילות של קידום בריאות מיועדת להפיץ מידע או להשפיע על עמדות והתנהגות ברמת הפרט או החברה. אחת הגישות בהן נעשה שימוש רב מכונה "שיווק חברתי" (Social Marketing). השיווק החברתי מבוסס על התאמת גישות של השיווק המסחרי לקידום מטרות חברתיות או קידום בריאות.
סמינריון בחירה
סמינריון , סמסטריאלי

אבל חשוב להדגיש שיישום שיטות של שיווק חברתי בנושאי קידום בריאות דורש התאמה לאתגרים הייחודיים המאפיינים תחום. תחום השיווק החברתי קבל תאוצה רבה בעשור האחרון ויש כיום בסיס תיאורטי ומחקרי נרחב עליו מתבססים כאשר עושים בו שימוש בקידום נושאי בריאות. הספרות המקצועית בבריאות הציבור כוללת מאות מחקרים המציגים דוגמאות של פעולות לקידום בריאות בהן נעשה שימוש בערוצי תקשורת שונים או בקמפיינים ציבוריים ברמה אירגונית, קהילתית וארצית, במגוון רב של נושאים, כולל מניעת מחלות מדבקות, עידוד לגילוי מוקדם של סרטן השד מניעת שמוש בסמים בקרב צעירים, נקיטת אמצעי זהירות בחשיפה לשמש, הגברת פעילות גופנית, הגברת מודעות לחשיבות של תרומות איברים, והשפעה על עמדות בנושא הגבלות על עישון במקומות ציבוריים.
 

השפעת הפעילות הגופנית על המערכת החיסונית

מרצים:

ד"ר גילי יוסף

כבר שנים רבות ידוע כי המערכת החיסונית משפיעה על מערכות רבות בגוף. בין היתר ישנה אינטראקציה מאד מורכבת בין המערכת החיסונית לפעילות גופנית. ישנם מצבים בהם פעילות גופנית יכולה להמריץ ו/או לשפר את תפקודי המערכת החיסונית, אך ישנם גם מצבים הפוכים בהם פעילות גופנית דווקא תדכא את המערכת החיסונית.
סמינריון בחירה
סמינריון , סמסטריאלי

במהלך הקורס התלמידים יכירו את המערכת החיסונית וילמדו כיצד פעילות גופנית מסוגים שונים משפיעה על תפקודה של המערכת החיסונית. במהלך הקורס כל תלמיד יבצע עבודת מחקר קטנה או סקר ספרותי שמטרתם לבדוק את ההשפעה של הפעילות הגופנית על המערכת החיסונית באוכלוסיות שונות ובסוגים שונים שך מאמצים.
 

סדנת עבודת גמר

מרצים:

מרכז הסדנה: ד"ר גילי יוסף בשיתוף עם מנחי עבודות הגמר

במסגרת הלימודים יגישו הסטודנטים עבודת גמר. עבודת הגמר תתבצע במסגרת הסדנה . הסדנה תהווה מסגרת המאגדת את כל התלמידים, אשר מגישים את עבודת הגמר. הסדנה תלווה את הסטודנט בכל שלבי עבודת הגמר, החל משלב הגשת תכנית המחקר ועד לשלב הצגת העבודה בסמסטר השני של השנה השנייה. הגשת תכנית המחקר וכן הצגת העבודה הסופית תהיה בנוכחות כל התלמידים, אשר מגישים עבודת גמר ותעודד מורים ועמיתים להשתתף בדיון.
קורס חובה
קורס שנתי

סדנת עבודת הגמר תוקדש לתמיכה בתהליך ביצוע העבודה- מבחירת הנושא ועד להגשת העבודה. במסגרת הסדנה ייבחנו וילובנו נושאי הפרויקט האישיים של הסטודנטים. הסדנה תשמש לפיתוח כישורי כתיבה וניתוח מתקדמים, ובה ילובנו סוגיות של שיטות מחקר ודרכי כתיבה מתאימות. כמו כן הסדנה תהווה במה לדיון ולביקורת עמיתים. ציון הסדנה הוא ציון נפרד מציון עבודת הגמר והוא ניתן לפי הנוכחות והתוצרים השונים המופקים על ידי הסטודנט בתרגילים הניתנים במהלך הסדנה. מנחה הסדנה משמש כיועץ נוסף לסטודנט והוא מקיים קשר רציף עם כל המנחים של הפרויקטים.
 

עבודת הגמר מהווה את הקישור המשמעותי לפרקטיקה החינוכית. עבודת הגמר תהייה יישומית ותביא לידי ביטוי את שילוב הלמידה עם המציאות החינוכית. מטרת העבודה היא יישום של ידע, מיומנויות ותהליכים שנרכשו במהלך הלימודים והבאתם לביטוי ביצירת גוף ידע חדש. העבודה היא אישית ותיעשה בהנחיית אחד המרצים בתכנית. בחירת נושא העבודה תביא לידי ביטוי בראש ובראשונה את תחומי העניין של הלומדים, והיא תעשה ברוח התכנים של שלוש אשכולות הלימוד בתכנית. הסטודנטים ידרשו לבדוק מה מעניין אותם, איזה תחום נתפס בעיניהם כחשוב, ובאיזה תחום הם רוצים להשפיע . הגשת העבודה ועמידה בה היא תנאי הכרחי לסיום לימודי התואר השני בחינוך לפעילות גופנית לתנועה ולבריאות. ייחודה של העבודה יהיה בהצעת תרומה או כלים רלבנטיים לחינוך לפעילות גופנית לתנועה ולבריאות במוסד חינוכי מסוים ו/או במערכת החינוך בכלל.
 

נושא עבודת הגמר יתרכז באחד משלושת התחומים של התואר שני ובאינטגרציה בניהם בשכבות הגיל השונות.
דוגמאות לטווח נושאים אפשריים לעבודת הגמר:
תחום הפעילות הגופנית בהקשרה הבריאותי ו/או החינוכי ו/או התנועתי.
תחום החינוך לתנועה בהקשרה הפונקציונאלי, ו/או הקינזיולוגי ו/או הארגונומי.
תחום מדעי הבריאות, בהקשר לחינוך לבריאות לקידום בריאות, לפעילות גופנית ולתנועה.
 

שילוב טכנולוגיה דיגיטלית בחינוך גופני ובחינוך לבריאות

מרצים:

ד"ר צילי רז-ליברמן

טכנולוגיות דיגיטליות יכולות לסייע בקידום החינוך לפעילות גופנית ובשילוב תוכניות בריאותיות בקהילה. מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לפוטנציאל של הטכנולוגיה בתחומים כגון: פיתוח, שיווק, ניהול, הפצה, תיעוד, וקידום, תוך כדי התנסויות ייחודיות בתחומי הפעילות הגופנית, והחינוך לבריאות. במקביל, הסטודנטים יכירו את הספרות המחקרית הרלוונטית לגבי שימוש בטכנולוגיות השונות ואת שיטות המחקר וההערכה לליווי תכניות משולבות טכנולוגיות דיגיטליות.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

כל סטודנט יגיש הצעת מחקר שתכלול הערכה של פרויקט או תוכנית משולבת טכנולוגיה. הצעת המחקר תכלול רקע תיאורטי עדכני, תיאור ורציונל של הפרויקט/תכנית וגם הצעה לביצוע מחקר כמותי/איכותני