איזכור או ציטוט בגוף העבודה

חזרה לתפריט הראשי

APA, מהד' שביעית

הערות כלליות

1)  איזכור בגוף העבודה מתייחס לציון המקורות כחלק מן הטקסט של עבודתכם, בין אם מדובר
     בציטוט ישיר ובין אם לאו. חובה לציין גם בגוף העבודה היכן הסתמכתם על רעיונות של
     חוקרים אחרים, ואין להסתפק רק ברשימה הביבליוגרפית.

2)  מספר המחברים הוא המשפיע על האיזכור בגוף הטקסט  ולא אופי הפרסום
     (ספר מודפס, מאמר מודפס או מקור אלקטרוני).

3)  איזכור: ציון רעיונו של המחבר בניסוח שלכם, כאשר שמו מופיע מחוץ לסוגריים.

4)  ציטוט ישיר: ציטוט המחבר בניסוח שלו, תוך שימוש במירכאות וציון העמודים הספציפיים
     בהם מופיע הרעיון. במקרה זה חובה לרשום את המקור כפי שמופיע בדוגמאות שלהלן.

5)  מספר המחברים או שם תאגיד (ארגון) משפיע על הרישום החל מהאיזכור השני ואילך
     תאגיד, בהקשר זה, הינו ארגון שמופיע במקום מחבר אנושי.
     למשל, ארגון ניצן, משרד החינוך וכד'.

6)  מספר מקורות שמופיעים יחדיו: כאשר מציינים במשפט אחד רעיון שמופיע
     במקורות שונים, יש לציין באותם סוגריים את כולם. לעיתים מדובר באותו מחבר
     ולעיתים מדובר במחברים שונים.
     להלן ההנחיות:

א) אותו מחבר, יותר ממקור אחד שלו, שנת פרסום זהה:
    (שם משפחה, שנת פרסום שאליה צמודה אות שמציינת את מספר המקור בסדר אלפביתי,
    שנת פרסום שאליה צמודה אות שמציינת את מספר המקור בסדר אלפביתי).
    דוגמה: מעוז מציינת במאמריה ש... (מעוז, 1999א, 1999ב).
    מספר המקור: הפריט שהתפרסם מוקדם יותר באותה שנה יזכה לאות א, השני לאות ב וכו'.
    יש להצמיד את האותיות לשנת הפרסום. בעברית יש לרשום א, ב, וכו'.
    בלועזית יש לרשום a, b, וכו'.

ב) אותו מחבר, יותר ממקור אחד שלו, שנות פרסום שונות:
    (שם משפחה, השנה של הפרסום המוקדם יותר, השנה של הפרסום המאוחר יותר).
    דוגמה: כהן מציין במאמריו ש... (כהן, 2001, 2003).
     אם לאותו מחבר יש גם פרסום שמופיע ללא תאריך וגם פרסום שטרם יצא לאור,
    יש לרשום את המקורות כך:
    הטיעון מתבסס על מספר מחקרים של המחבר (כהן, ח"ת, 2001, 2003, בדפוס).
    בלועזית יש לרשום .n.d עבור פרסום ללא תאריך ו- in press לפרסום שטרם יצא לאור.

ג) אותו רעיון מופיע במקורות שונים (לכל אחד מן המחברים מאמר נפרד):
    (שם משפחה, שנת פרסום; שם משפחה, שנת פרסום).
    דוגמה: הנושא שנדון במאמרים של כהן ושל מעוז הינו... (כהן, 2011; מעוז, 2004).
    מחברים: יש לרשום את המחברים לפי סדר אלפביתי של שמות המשפחה.
    בדוגמה שלעיל כהן מקדים את מעוז. שנת הפרסום איננה משפיעה על סדר הרישום.
    פיסוק: בניגוד לשימוש בפסיק בסעיפים הקודמים, אם מדובר במחברים שונים
    שכתבו מאמרים שונים, יש להפריד ביניהם באמצעות נקודה-פסיק.

7) אותו רעיון מצוטט ממחברים שונים בעלי שם משפחה זהה.
   
יש לרשום גם את ראשי התיבות של שמותיהם הפרטיים, כפי שהם מופיעים ברשימה
    הביבליוגרפית. למשל, (כהן, ד' 2003; כהן, מ' 2006).

8) כתבי הקודש: התנ"ך, הברית החדשה והקוראן.

א) מספר כרך של מקורות אלה יש לציין רק אם לספר יש יותר מכרך אחד.

    למשל, שמואל ב'; איגרת אל הקורינתיים א'.

ב) באיזכור הראשון יש לציין גם את המהדורה או המתרגם אם הטקסט איננו  בשפת המקור.
    תנ"ך, יש לציין בכל מקרה ששפת הטקסט איננה עברית. הברית החדשה,
    יש לציין בכל השפות. הקוראן, יש לציין בכל מקרה ששפת הטקסט איננה ערבית.

ג) אולם, החל מהאיזכור השני ואילך אין מציינים מהדורה.

9) תנ"ך

    שימו לב: שם הספר, הפרק ומספר/י הפסוק/ים יירשמו ללא פסיקים ביניהם,
    אלא אם לספר יש כרכים.

    כרך יחיד (שם הספר במלואו מספר הפרק באותיות מספר/י הפסוק/ים בספרות)
    דוגמה:  חלומו הראשון, פרעה... (בראשית מא 4-1).

    יותר מכרך אחד
    (שם הספר מספר הכרך, מספר הפרק באותיות מספר/י הפסוק/ים בספרות)
    דוגמה: בפנייתו הנרגשת אל דויד, המלך שאול... (שמואל ב, כד 22-17).

10) הברית החדשה
    אם משתמשים בתרגום מוכר וותיק ללועזית (למשל, King James Bible),
    יש לרשום שתי שנות הפרסום: שנת הפרסום המקורית (אם ידועה) ושנת 
    הפרסום של המהדורה בה השתמשתם.
    יש לרשום את מספר הפרק ומספר/י הפסוק/ים בספרות ולא באותיות.
    יש להפריד בין מספר הפרק לבין מספרי פסוקים באמצעות נקודתיים.

    בעברית

    א) אם קיים מספר כרך, יש להפריד בינו לבין מספר הפרק באמצעות פסיק.
    ב) מספר כרך מופיע לאחר שם הספר, בניגוד להנחיה בלועזית.

    כרך יחיד

    בעברית   (שם הספר מספר הפרק בספרות: מספר/י הפסוק/ים בספרות).
    דוגמה:  בנס הלחם והדגים, ישו... (מרקוס 3: 44-35).

    בלועזית  (שם מהדורת הברית החדשה, שנה מקורית/ שנה, שם הספר
    מספר הפרק: מספר/י הפסוקים).
    דוגמה:  .(King James Bible, 1769/1998, Mark 3:35-44)

    יותר מכרך אחד

    בעברית (שם הספר מספר הכרך, מספר הפרק: מספרי הפסוק/ים).
    דוגמה: (אל הקורינתיים א, 1:13).

    בלועזית (שם מהדורת הברית החדשה, שנה מקורית/שנה, מספר הכרך שם הספר בקיצור.
    מספר הכרך: מספר/י הפסוק/ים).
    דוגמה:
   
.(King James Bible, 1769/1998, 1 Cor. 13:1)

11) הקוראן
      הקוראן מחולק לפרק/ים (ביחיד: סורה; ברבים: סור) ולפסוק/ים (ביחיד: איה; ברבים: איאת).
      יש לרשום את מספר הסורה ומספר/י הפסוק/ים בספרות ולא באותיות.
      יש להפריד בין מספר הפרק לבין מספרי פסוקים באמצעות נקודתיים.

      בעברית (הקוראן מספר הסורה: מספר/י הפסוק/ים).
      דוגמה:  "ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו,..." (הקוראן 17: 23).

      בלועזית  (Qura'n מספר הסורה: מספר/י הפסוק/ים).
      דוגמה: .(Qura'n 49:13)

12) תקשורת אישית: ראיון, דוא"ל, מדיה חברתית, קבוצת דיון ברשת,
      שיחה טלפונית, הרצאה בכיתה, או נאום בעל פה (לא בכתב)
.
      ראיונות לא יצוינו ברשימה הביבליוגרפית אלא רק בגוף העבודה. יש לרשום את שם המרואיין,
      לציין שמדובר בראיון אישי ולהוסיף את התאריך בו נערך הראיון.

      בעברית ר' כהן (ראיון אישי, 1 ביולי, 2015). או (א' לוי, ראיון אישי, 3 במאי, 2015).
      בלועזית T.K. Lutes (personal communication, May 28, 2013). או
      .(A. Cohen, personal communication, June 18, 2011)

      הנחיות אלה מתייחסות גם לדוא"ל, מדיה חברתית ברשת, קבוצת דיון ברשת,
      שיחה, הרצאה בכיתה, או נאום בעל פה (לא בכתב).

      במקרים הללו יש לשנות את הנוסח "ראיון אישי" ולהתאימו לפורמט הרלוונטי:
      דואר אלקטרוני, קבוצת דיון ברשת, שיחה טלפונית, הרצאה או נאום.

      בעברית (ר' סלע, דואר אלקטרוני, 30 במאי, 2014).
      בלועזית .(R. Sela, personal communication, May 30, 2014)

      בלועזית יש לרשום personal communication ללא קשר לסוג הפורמט.


טבלה 1: ציטוט או איזכור בגוף העבודה

מחברים; מקור משני; כתבי הקודש

איזכור ראשון *

איזכור שני ואילך *

ציטוט ישיר ראשון

ציטוט ישיר שני ואילך

מחבר אחד

לטענת כהן... 
(2007).

לטענת
כהן...(2007).

הסוגיה הנדונה הינה "כבדת משקל" (כהן, 2007, עמ' 5).

הסוגיה השנייה שנדונה איננה "כבדת משקל" (כהן, 2007, עמ' 38).

שני מחברים עברית

לדברי
כהן ולוי... 
(2003).

לדברי
כהן ולוי הסוגיה שנדונה במקרה זה...(2003).
 

הסוגיה שנדונה הינה "כבדת משקל" (כהן ולוי, 2003, עמ' 17).

הסוגיה השנייה שנדונה איננה "כבדת משקל" (כהן ולוי, 2003, עמ' 49).

שני מחברים לועזית

Smith and Jones claim that… (2004).

Smith and Jones say  that.. (2004).

The issue dealt with is defined "severe" (Smith & Jones,  2004, pp. 54-55).

The other issue dealt with is not defined "severe" (Smith & Jones, 2004, pp. 120-121).

  3 מחברים ומעלה, עברית

לדברי שוורץ ואחרים הטענה שגויה
(2006).

לדברי שוורץ ואחרים הטענה איננה שגויה 
(2006).

הטענה שהועלתה הוגדרה "כבדת משקל" (שוורץ ואחרים 2006, עמ' 7).

הטענה השנייה שהועלתה הוגדרה "משמעותית מאוד" (שוורץ ואחרים, 2006, עמ' 45).

3 מחברים ומעלה,

לועזית

Brad et al. claim this is correct (2005).

Brad et al. claim that is not correct (2005).

The subject mentioned is defined "serious" (Brad et al. 2005, p. 60).

The second subject mentioned is regarded "dangerous" (Brad et al., 2005 p. 89).

ללא מחבר, יצירה קצרה / ערך, עברית

בשיר "חד גדיא" אפילו מלאך המוות נסוג בפני האל (1981).

בשיר "חד גדיא" אפילו מלאך המוות נסוג בפני האל (1981). 

בשיר מסופר "ובא הקדוש ברוך הוא ושחט את מלאך המוות" ("חד גדיא", 1981, עמ' 17).

בשיר מסופר "ובא הקדוש ברוך הוא ושחט את מלאך המוות" ("חד גדיא", 1981, עמ' 17).

ללא מחבר, יצירה קצרה / ערך, לועזית

The song "Ring a Ring o' Roses"  is not as naive as it sounds (2000).

The song "Ring a Ring o' Roses"  is not as naive as it sounds (2000).

The lines "A ring, a ring o' roses, A pocket-full of posies" suggest that it refers to the Plague ("Ring a Ring o' Roses", 1951, p. 365).

The lines "A ring, a ring o' roses, A pocket-full of posies" suggest that it refers to the Plague ("Ring a Ring o' Roses, 1951, p. 365).

ללא מחבר, יצירה ארוכה, עברית

בשירת הניבלונגים מסופר ש... (1996).

 

בשירת הניבלונגים מסופר ש... (1996).
 
.

 

בשירת הניבלונגים זיגפריד מתואר כמי ש"עודו צעיר וכבר זכה ברוב כבוד" (2006, עמ' 61).

בפואמה זאת מתואר זיגפריד כמי ש"עודו צעיר וכבר זכה ברוב כבוד" (שירת הניבלונגים, 2006, עמ' 61).


 

ללא מחבר, יצירה ארוכה, לועזית

In the poem Beowulf...  
(2008).

In the poem Beowulf... (2008).

Despite its pagan origins, "Cain's clan" is mentioned in Beowulf (2008, p. 9).

Despite its pagan origins, "Cain's clan" is mentioned  in  Beowulf  (2008,  p. 9).

תאגיד עם קיצור מוכר, לועזית

American Psychological Association claims… (APA, 2015).

APA claims…  (2015).

"A reference generally has four elements"(American Psychological Association [APA], 2020, p. 283).

"Cite translated works in the language in which the translation was published" (APA, 2020, p. 301).

תאגיד ללא קיצור מוכר, לועזית

University of Pittsburgh claims… (2005).

University of Pittsburgh claims… (2005).

"Overpopulation will be the most crucial problem we face in the 21st century"(University of Pittsburgh, 2005, pp. 123-124).

"Environmenal problems will dominate 21th century politics" (University of Pittsburgh, 2005, p. 189).

מקור משני, לועזית

Don claims that… (as cited in Clinton, 2008).

הטענה הופרכה (Don, 1979, כמצוטט אצל קלינטון, 2008).

The claim was labeled "false" (Don, 1979, as cited in Clinton,
(2008, p.53).

The claim was labeled "false" (Don, 1979, as cited in Clinton, 2008, p. 53).

מקור משני, עברית

פרויד מציין ש... (כמצוטט אצל מאנה,  1982).

הובעה הסתייגות לטענות (פרויד, 1930, כמצוטט אצל מאנה, 1982).

פרויד טען "אלה היו שמועות ותו לא" (כמצוטט אצל מאנה, 1982, עמ' 17).

 

התנ"ך, עברית

בחלומו הראשון, פרעה... (בראשית מא 4-1).

בחלומו השני, פרעה... (בראשית מא 8-5).

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" (בראשית א 1).

"ויברא אלהים את האדם בצלמו..." (בראשית א 27).

התנ"ך, לועזית

When Adam and Eve discover… (King James Bible, 1769/1998, Genesis 3:7-9).

Josiah destroyed the altar at Bethel since.. (King James Bible, 1769/1998, 2 Kings 23:15).

"Then the eyes of both were opened…"(King James Bible, 1769/1998, Genesis 3:7-9).

(King James Bible, 1769/1998, Genesis 3: 14-19).

 

הברית החדשה, עברית

(אל הקורינתיים א, 1:13; תורגם ע"י נורמן הנרי סנאיית).

בדברו על התחיה... (אל הקורינתיים ב, 14: 5).

"בראשית היה הדבר"
(יוחנן, 1:1; תורגם ע"י נורמן הנרי סנאיית).

"ויבוא אליהם ישוע והוא מהלך על פני הים..."
(מתי, 25:14).

הברית החדשה, לועזית

(The Holy Bible: New Revised Standard Version, 1989, 1 Cor. 13:1).

St. Paul speaks of the resurrection…
(The Holy Bible,  1989, 1 Cor. 15: 3-8).

"The revelation of Jesus Christ…" (The Holy Bible: New Revised Standard Version, 1989, Rev. 1:1).

"…he came walking toward them on the sea" (The Holy Bible, Matt. 14: 25).

הקוראן, בכל שפה שאיננה ערבית

(הקוראן 9: 60).

(הקוראן  17: 23).

"כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים..."
(הקוראן 9: 60).

"ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו..."  (הקוראן 17: 23).

 

* בטבלה לעיל מצוינת רק שיטה אחת לאזכור בגוף העבודה: השנה מופיעה בסוגריים בסוף המשפט, ולכן מופיעה נקודה לאחר הסוגריים. אולם במקרה של אזכור (לא ציטוט ישיר) קיימת אפשרות נוספת: ציון השנה בסוגריים הצמודים לשם המחבר ומשולבים בתוך המשפט. לדוגמה: "לדברי כהן (2009) הטענה איננה נכונה". שימו לב שאפשרות זאת איננה רלוונטית למקרים של ציטוט ישיר, שם יש לרשום את הסוגריים בסוף המשפט.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי