איזכור או ציטוט בגוף העבודה

חזרה לתפריט הראשי

הערות כלליות

1)  איזכור בגוף העבודה מתייחס לציון המקורות כחלק מן הטקסט של עבודתכם, בין אם מדובר
     בציטוט ישיר ובין אם לאו. חובה לציין גם בגוף העבודה היכן הסתמכתם על רעיונות של
     חוקרים אחרים, ואין להסתפק רק ברשימה הביבליוגרפית.

2)  מספר המחברים הוא המשפיע על האיזכור בגוף הטקסט  ולא אופי הפרסום
     (ספר מודפס, מאמר מודפס או מקור אלקטרוני).

3)  איזכור: ציון רעיונו של המחבר בניסוח שלכם, כאשר שמו מופיע מחוץ לסוגריים.

4)  ציטוט ישיר: ציטוט המחבר בניסוח שלו, תוך שימוש במירכאות וציון העמודים הספציפיים
     בהם מופיע הרעיון. במקרה זה חובה לרשום את המקור כפי שמופיע בדוגמאות שלהלן.

5)  מספר המחברים או שם תאגיד (ארגון) משפיע על הרישום החל מהאיזכור השני ואילך
     תאגיד, בהקשר זה, הינו ארגון שמופיע במקום מחבר אנושי.
     למשל, ארגון ניצן, משרד החינוך וכד'.

6)  מספר מקורות שמופיעים יחדיו: כאשר מציינים במשפט אחד רעיון שמופיע
     במקורות שונים, יש לציין באותם סוגריים את כולם. לעיתים מדובר באותו מחבר
     ולעיתים מדובר במחברים שונים.
     להלן ההנחיות:

א) אותו מחבר, יותר ממקור אחד שלו, שנת פרסום זהה:
    (שם משפחה, שנת פרסום שאליה צמודה אות שמציינת את מספר המקור בסדר אלפביתי,
    שנת פרסום שאליה צמודה אות שמציינת את מספר המקור בסדר אלפביתי).
    דוגמה: מעוז מציינת במאמריה ש... (מעוז, 1999א, 1999ב).
    מספר המקור: הפריט שהתפרסם מוקדם יותר באותה שנה יזכה לאות א, השני לאות ב וכו'.
    יש להצמיד את האותיות לשנת הפרסום. בעברית יש לרשום א, ב, וכו'.
    בלועזית יש לרשום a, b, וכו'.)

ב) אותו מחבר, יותר ממקור אחד שלו, שנות פרסום שונות:
    (שם משפחה, השנה של הפרסום המוקדם יותר, השנה של הפרסום המאוחר יותר).
    דוגמה: כהן מציין במאמריו ש... (כהן, 2001, 2003).

ג) אותו רעיון מופיע במקורות שונים (לכל אחד מן המחברים מאמר נפרד):
    (שם משפחה, שנת פרסום; שם משפחה, שנת פרסום).
    דוגמה: הנושא שנדון במאמרים של כהן ושל מעוז הינו... (כהן, 2011; מעוז, 2004).
    מחברים: יש לרשום את המחברים לפי סדר אלפביתי של שמות המשפחה.
    בדוגמה שלעיל כהן מקדים את מעוז. שנת הפרסום איננה משפיעה על סדר הרישום.
    פיסוק: בניגוד לשימוש בפסיק בסעיפים הקודמים, אם מדובר במחברים שונים
    שכתבו מאמרים שונים, יש להפריד ביניהם באמצעות נקודה-פסיק.

7) כתבי הקודש: התנ"ך, הברית החדשה והקוראן, יש לציין רק בגוף העבודה.

א) מספר כרך של מקורות אלה יש לציין רק אם לספר יש יותר מכרך אחד.

    למשל, שמואל ב'; איגרת אל הקורינתיים א'.

ב) באיזכור הראשון יש לציין גם את המהדורה או המתרגם אם הטקסט איננו  בשפת המקור.
    תנ"ך, יש לציין בכל מקרה ששפת הטקסט איננה עברית. הברית החדשה,
    יש לציין בכל השפות. הקוראן, יש לציין בכל מקרה ששפת הטקסט איננה ערבית.

ג) אולם, החל מהאיזכור השני ואילך אין מציינים מהדורה.

8) תנ"ך

    שימו לב: שם הספר, הפרק ומספר/י הפסוק/ים יירשמו ללא פסיקים ביניהם,
    אלא אם לספר יש כרכים.

    כרך יחיד (שם הספר במלואו מספר הפרק באותיות מספר/י הפסוק/ים בספרות)
    דוגמה:  חלומו הראשון, פרעה... (בראשית מא 4-1).

    יותר מכרך אחד
    (שם הספר מספר הכרך, מספר הפרק באותיות מספר/י הפסוק/ים בספרות)
    דוגמה: בפנייתו הנרגשת אל דויד, המלך שאול... (שמואל ב, כד 22-17).

9) הברית החדשה
    יש לרשום את מספר הפרק ומספר/י הפסוק/ים בספרות ולא באותיות.
    יש להפריד בין מספר הפרק לבין מספרי פסוקים באמצעות נקודתיים.

    בעברית

    א) אם קיים מספר כרך, יש להפריד בינו לבין מספר הפרק באמצעות פסיק.
    ב) מספר כרך מופיע לאחר שם הספר, בניגוד להנחיה בלועזית.

    כרך יחיד

    בעברית   (שם הספר מספר הפרק בספרות: מספר/י הפסוק/ים בספרות).
    דוגמה:  בנס הלחם והדגים, ישו... (מרקוס 3: 44-35).

    בלועזית  (שם הספר מספר הפרק: מספר/י הפסוקים).
    דוגמה: .(Mark 3:35-44)

    יותר מכרך אחד

    בעברית (שם הספר מספר הכרך, מספר הפרק: מספרי הפסוק/ים).
    דוגמה: (אל הקורינתיים א, 1:13).

    בלועזית (מספר הכרך שם הספר בקיצור. מספר הכרך: מספר/י הפסוק/ים).
    דוגמה: .(1 Cor. 13:1)

10) הקוראן
      הקוראן מחולק לפרק/ים (ביחיד: סורה; ברבים: סור) ולפסוק/ים (ביחיד: איה; ברבים: איאת).
      יש לרשום את מספר הסורה ומספר/י הפסוק/ים בספרות ולא באותיות.
      יש להפריד בין מספר הפרק לבין מספרי פסוקים באמצעות נקודתיים.

      בעברית (הקוראן מספר הסורה: מספר/י הפסוק/ים).
      דוגמה:  "ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו,..." (הקוראן 17: 23).

      בלועזית  (Qura'n מספר הסורה: מספר/י הפסוק/ים).
      דוגמה: .(Qura'n 49:13)

11) תקשורת אישית: ראיון, דואר אלקטרוני, קבוצת דיון ברשת, שיחה טלפונית.
      ראיונות לא יצוינו ברשימה הביבליוגרפית אלא רק בגוף העבודה. יש לרשום את שם המרואיין,
      לציין שמדובר בראיון אישי ולהוסיף את התאריך בו נערך הראיון.

      בעברית ר' כהן (ראיון אישי, 1 ביולי, 2015). או (א' לוי, ראיון אישי, 3 במאי, 2015).
      בלועזית T.K. Lutes (personal communication, May 28, 2013). או
      .(A. Cohen, personal communication, June 18, 2011)

      הנחיות אלה מתייחסות גם לדואר אלקטרוני, קבוצת דיון ברשת או שיחה טלפונית.
      במקרים הללו יש לשנות את הנוסח "ראיון אישי" ולהתאימו לפורמט הרלוונטי:
      דואר אלקטרוני, קבוצת דיון ברשת, שיחה טלפונית.

      בעברית (ר' סלע, דואר אלקטרוני, 30 במאי, 2014).
      בלועזית .(R. Sela, personal communication, May 30, 2014)

      בלועזית יש לרשום personal communication ללא קשר לסוג הפורמט.


טבלה 1: ציטוט או איזכור בגוף העבודה

מחברים; מקור משני; כתבי הקודש

איזכור ראשון *

איזכור שני ואילך *

ציטוט ישיר ראשון

ציטוט ישיר שני ואילך

מחבר אחד

לטענת כהן... 
(2007).

לטענת
כהן...(2007).

הסוגיה הנדונה הינה...(כהן, 2007, עמ' 5).

הסוגיה השנייה שנדונה הינה... (כהן, 2007, עמ' 38).

שני מחברים עברית

לדברי
כהן ולוי... 
(2003).

לדברי
כהן ולוי הסוגיה שנדונה במקרה זה...(2003).
 

הסוגיה שנדונה הינה (כהן ולוי, 2003, עמ' 17).

הסוגיה השנייה שנדונה...(כהן ולוי, 2003, עמ' 49).

שני מחברים לועזית

Smith and Jones claim that… (2004).

Smith and Jones say  that.. (2004).

The issue dealt... (Smith & Jones,  2004, pp. 54-55).

The issue dealt... (Smith & Jones, 2004, pp. 120-121).

5-3 מחברים, עברית

לדברי שוורץ, בוזגלו והוד... 
(2006).

לדברי שוורץ ואחרים... 
(2006).

הטענה שהועלתה...(שוורץ, בוזגלו והוד  2006, עמ' 7).

(הטענה השנייה שהועלתה... (שוורץ ואחרים, 2006, עמ' 45).

5-3 מחברים, לועזית

Brad, Don and Jackson … (2005).

Brad et al. claim… (2005).

The subject mentioned... (Brad, Don &  Jackson, 2005, 60).

The second subject mentioned... (Brad et al., 2005 p. 89).

6 מחברים ויותר,עברית

לדברי וינברג ואחרים...
 (2010).

כאמור, לדברי וינברג ואחרים...
(2010).

הסוגיה שהועלתה...(וינברג ואחרים, 2010, עמ' 65).

הסוגיה השנייה שהועלתה...(וינברג ואחרים, 2010, עמ' 79).

6 מחברים ויותר, לועזית

Jackson et al. claim… (2005).

Jackson et al. claim… (2005).

The issue mentioned... (Jackson et al., 2005, p. 98).

The second issue mentioned... (Jackson et al., 2005, p. 98).

ללא מחבר

ב-"שם הערך / היצירה" נטען ש... (שנה).

ב"שירת הניבלונגים" מסופר ש... (1996)

 

ב-"שם ערך/ היצירה" נטען ש... (שנה).
 
ב"שירת הניבלונגים" מסופר ש... (1996).

 

("שם הערך/ היצירה", שנה, עמ' מספר/י העמוד/ים).

ביצירה שלפנינו מסופר...("שירת הניבלונגים, 1996, עמ' 100)

("שם הערך/ היצירה", שנה, עמ' מספר/י העמוד/ים).

ביצירה שלפנינו מתואר... ("שירת הניבלונגים", 1996, עמ' 152-150)
 

מחבר אנונימי, לועזית

In the poem Beowulf...  
(Anonymous, 2008).

In the poem Beowulf (Anonymous, 2008).

In the poem Beowulf... (Anonymous, 2008).

Anonymous, (2008).

תאגיד עם קיצור מוכר, לועזית

American Psychological Association claims… (2015).

APA claims…  (2015).

(American Psychological Association [APA], 2015, p. 100).

(APA, 2015, p. 167).

תאגיד ללא קיצור מוכר, לועזית

University of Pittsburgh claims… (2005).

University of Pittsburgh claims… (2005).

(University of Pittsburgh, 2005, pp. 123-125).

(University of Pittsburgh, 2005, pp. 189-194).

מקור משני, לועזית

Don claims that… (as cited in Clinton, 2008).

 

 

 

מקור משני, עברית

פרויד מציין ש... (מצוטט אצל מאנה,  1982).

 

 

 

התנ"ך, עברית

בחלומו הראשון, פרעה... (בראשית מא 4-1).

בחלומו השני, פרעה... (בראשית מא 8-5).

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" (בראשית א 1).

"ויברא אלהים את האדם בצלמו..." (בראשית א 27).

התנ"ך, לועזית

When Adam and Eve discover… (Genesis 3:7-9, King James Version).

Josiah destroyed the altar at Bethel … (2 Kings 23:15).

"Then the eyes of both were opened…"(Genesis 3:7-9, King James Version).

(Genesis 3: 14-19).

 

הברית החדשה, עברית

(אל הקורינתיים א, 1:13, תורגם ע"י נורמן הנרי סנאיית).

בדברו על התחיה... (אל הקורינתיים ב, 14: 5).

"בראשית היה הדבר..."
(יוחנן, 1:1, תורגם ע"י נורמן הנרי סנאיית).

"ויבוא אליהם ישוע והוא מהלך על פני הים..."
(מתי, 25:14).

הברית החדשה, לועזית

(1 Cor. 13:1, New International Version).

St. Paul speaks of the resurrection…
(1 Cor. 15: 3-8).

"The revelation of Jesus Christ…" (Rev. 1:1, New revised standard version).

"…he came walking toward them on the sea" (Matt.  14: 25).

הקוראן, בכל שפה שאיננה ערבית

(הקוראן 9: 60; תורגם ע"י אורי רובין).

(הקוראן  17: 23).

"כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים..."
(הקוראן 9: 60, תורגם ע"י אורי רובין).

"ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו..."  (הקוראן 17: 23).

 

* בטבלה לעיל מצוינת רק שיטה אחת לאזכור בגוף העבודה: השנה מופיעה בסוגריים בסוף המשפט, ולכן מופיעה נקודה לאחר הסוגריים. אולם במקרה של אזכור (לא ציטוט ישיר) קיימת אפשרות נוספת: ציון השנה בסוגריים הצמודים לשם המחבר ומשולבים בתוך המשפט. לדוגמה: "לדברי כהן (2009) הטענה איננה נכונה". שימו לב שאפשרות זאת איננה רלוונטית למקרים של ציטוט ישיר, שם יש לרשום את הסוגריים בסוף המשפט.

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי