ספרים מודפסים

חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
ספרים, שני מחברים ומעלה
תאגיד כמחבר
ספר במהדורה שנייה ואילך
ספר מתורגם
ספרים, חלק מתוך ספר
ספר ערוך במלואו (מאמרים של מחברים שונים)
פרק מתוך ספר
מאמר מתוך ספר ערוך (מאמרים של מחברים שונים)
כרך מתוך סדרה

 

ספרים, מספר המחברים

מחבר אחד

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות כתב מודגש
הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב  נטוי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר. מקום הוצאה: מו"ל.
גרוסמן, ד' (1987). הזמן הצהוב. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר. מקום: מו"ל.
Piaget, J. (1952). Judgment and reasoning in the child. New York, NY: The Humanities Press.

חזרה לראש הפרק


שני מחברים ומעלה

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות כתב מודגש
הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב  נטוי

7-2 מחברים

עברית
שימו לב:

1) יש לרשום את שמות כל המחברים, אלא אם צוין אחרת.

2) יש לרשום פסיק בין שם המשפחה לשם הפרטי וגם בין שמות המחברים, למעט המחבר
    האחרון שמופיע עם ו' החיבור. אין לרשום פסיק לפני שמו.

   שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש, שם משפחה, אות ראשונה של
        שם פרטי עם גרש ו-שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה).
        שם הספר. מקום ההוצאה: מו"ל.
 

שיף, ז' ויערי, א' (1990). אינתיפאדה. ירושלים: שוקן.

 

אפטר, א', הטב, י', ויצמן, א' וטיאנו, ש' (2010). פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. תל-אביב: דיונון.

 


לועזית
שימו לב:

1) יש לרשום את שמות כל המחברים, אלא אם צוין אחרת.

2) יש לרשום פסיק בין שם משפחה לשם פרטי וכמו כן בין מחברים שונים, גם לפני
   המחבר האחרון
שמופיע עם הסימן & לפניו (בניגוד להנחיות בעברית).

3) הפסיק יירשם לאחר הנקודה הצמודה לאות השם הפרטי. למשל, ,.M

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר. מקום הוצאה: מו"ל.
Amara, M. H., & Mar'I, A. A. (2002).  Language education policy: The Arab minority in Israel. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.


8 מחברים ומעלה

עברית

לספר הבא יש עשרה מחברים. יש לרשום את ששת הראשונים, להוסיף שלוש נקודות, ואחר-כך לרשום את המחבר העשירי בלבד.

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש, (עד המחבר השישי).... שם המחבר האחרון. (שנת הוצאה). שם הספר. מקום ההוצאה: מו"ל.
כהן, י', לוי, ס', בוזגלו, ש', אפשטיין, ר', רבינוביץ', א', לותר, ב',... קלווין, ג' (2010). חידושים בחקר סרטן השד. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., (עד המחבר השישי)., ... שם המחבר האחרון. (שנת הוצאה). שם הספר. מקום ההוצאה: מו"ל. 
Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., 
Harvey, N., ... Stanley, D. (2012). Kozier and Erb's fundamentals of nursing. Frenchs Forest, Australia: Pearson Australia.   

חזרה לראש הפרק


תאגיד כמחבר

הערות מקדימות

1) המחבר הינו ארגון ולא אדם. דוגמאות למחברים-תאגידים: משרד החינוך, ארגון ניצן,
    הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ארגון אונסק"ו, ארגון גרינפיס וכד'.

2) הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות כתב מודגש.

3) הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב  נטוי.

עברית

שם התאגיד. (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: מו"ל.
ישראל, משרד החינוך. (2008).  חוקי נוער : חוקים, נהלים וחומרי עזר לעובדי קידום נוער. ירושלים: משרד החינוך והתרבות.

לועזית

שם התאגיד. (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: מו"ל.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5. Washington, DC: American Psychiatric Association.

חזרה לראש הפרק


ספר במהדורה שנייה ואילך

הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות כתב מודגש

הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב  נטוי

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש, שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש ושם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר (מספר מהדורה). מקום הוצאה: מו"ל.
אפטר, א', הטב, י', ויצמן, א' וטיאנו, ש' (2010). פסיכיאטריה של הילד והמתבגר (מהד' ג). תל-אביב: דיונון.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., & שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר (מספר מהדורה ed.). מקום הוצאה: מו"ל.
Thomson, A. J.,  & Martinet, A. V. (1980). A Practical English Grammar (3rd ed.). Oxford, England: Oxford University Press.

חזרה לראש הפרק


ספר מתורגם

הערות מקדימות

1) שנת הפרסום מתייחסת לספר שבידיכם. כלומר, השנה שבה הספר תורגם.

2) חשוב לציין את המתרגם (במיוחד ביצירות ספרותיות) ובייחוד כאשר המתרגם
    הינו יוצר חשוב בפני עצמו.

3) אם מדובר במהדורה שנייה ואילך או מהדורה מתוקנת, יש לציין זאת לפני שם המתרגם.

4) הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות כתב מודגש

5) הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי.

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר (מהדורה; אות ראשונה של שם פרטי של המתרגם עם גרש שם משפחה, מתרגמ/ת). מקום: מו"ל.
טולסטוי, ל"נ (1985). מלחמה ושלום (מהדורה חדשה ומתוקנת; ל' גולדברג, מתרגמת). תל-אביב: ספריית הפועלים.

 

פרויד, ז' (2004). על החלום (א' טננבאום, מתרגם). תל-אביב: רסלינג.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר (אות ראשונה של שם פרטי של המתרגם. שם משפחתו, Trans.). מקום: מו"ל.
Piaget, J. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.). New York, NY: Basic Books.

חזרה לראש הפרק

 

ספרים, חלק מתוך ספר:ספר ערוך (קובץ); פרק; מאמר מקובץ; כרך מתוך סידרה

הערות מקדימות

1) בניגוד לסעיפים שהתייחסו לספר בשלמותו,  הסעיפים הבאים דנים בחלקים ספציפיים
    מתוך ספר, בין אם נכתב במלואו על-ידי אותם מחברים ובין אם לאו.

2) מספרי העמודים יש לציין רק לגבי חלק מן הספר (פרק, מאמר) ולא לגבי הספר בשלמותו.

    לועזית: יש לרשום את הקיצור .p לציון עמוד בודד ואחריו יש לרשום את מספר העמוד.

    יש לרשום את הקיצור .pp  לציון יותר מעמוד אחד, ואחריו יש לרשום את

    מספריהם, משמאל לימין.  דוגמאות: pp. 23-30 | p. 34

    עברית: יש לרשום את הקיצור עמ' ואחריו את מספרי העמודים מימין לשמאל.

    אין זה משנה אם מדובר בעמוד בודד או במספר עמודים.

    דוגמאות: עמ' 34 | עמ' 30-23

3) הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות כתב מודגש.

4) הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב  נטוי.

חזרה לראש הפרק
 

ספר ערוך, במלואו

ספר שהינו אסופת מאמרים שחוברו על-ידי מחברים שונים.

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (עורכ/ת). (שנה). שם הספר. מקום הוצאה: מו"ל.
צימר, ר' ובוני-נח, ח' (עורכות). (2014). מניעת שימוש בסמים ובאלכוהול. ירושלים: הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (.Ed). (שנה). שם הספר. מקום הוצאה: מו"ל.
Russell, T., & Korthagen, F. (Eds.). (1995). Teachers who teach teachers: Reflections on teacher education. London, England: Falmer Press.

חזרה לראש הפרק


פרק מתוך ספר

ספר שנכתב במלואו על-ידי אותו/ אותם מחבר/ים, אך אתם התייחסתם רק לפרק מסוים.

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה). שם הספר (עמ' מספרי העמודים רשומים מימין לשמאל). מקום ההוצאה: מו"ל.
ניסימוב-נחום, ע' (2013). כל צבעי הנפש: טיפול באמנות בילדים המתנהגים בתוקפנות (עמ' 128-116). תל-אביב: מכון מופ"ת.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם הספר (pp. מספרי עמודים). מקום ההוצאה: מו"ל.
Steinhardt, L. (2000).  Foundation and form in Jungian sandplay:  An art therapy approach (pp. 127-140). London, England: Jessica Kingsley.

חזרה לראש הפרק

 

מאמר מתוך ספר ערוך (מאמרים של מחברים שונים)

ספר שהינו אסופת מאמרים שחוברו על-ידי מחברים שונים, והתייחסתם רק למאמר/ים מסוים/ים.

עברית

שם משפחה של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה). שם המאמר. בתוך אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך עם גרש שם משפחתו (עורכ/ת), שם הספר (עמ' מספרי עמודים רשומים מימין לשמאל). מקום הוצאה: מו"ל.
נאמן, נ' (1989). גבולות הארץ חזון ומציאות. בתוך מ' כוגן (עורך), בן-גוריון והתנ"ך: עם וארצו (עמ' 44-29). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון.


לועזית

שם משפחה של מחבר המאמר, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם המאמר. In אות ראשונה של שמו הפרטי של העורך. שם משפחתו  (.Ed), שם הספר (.pp מספרי עמודים). מקום הוצאה: מו"ל.
Clandinin, J. D. (1995). Still learning to teach. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers: Reflections on teacher education (pp. 25-31). London, England: Falmer Press.

חזרה לראש הפרק

 

כרך מתוך סדרה

סדרה בה לכרכים השונים שמות נפרדים. למשל, מרבית ספרי האוניברסיטה הפתוחה.

שימו לב: בדוגמה בעברית לא נמצא עורך כרך, אך בתבנית רשום היכן לרשום אותו, אם קיים.

עברית

שם משפחה של מחבר הכרך, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה). שם הפרק. בתוך אות ראשונה של שם פרטי של עורך הסדרה עם גרש  שם משפחתו (עורך הסדרה) ו-אות ראשונה של שם פרטי של עורך הכרך עם גרש שם משפחתו (עורך הכרך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך (עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל). מקום הוצאה: מו"ל.
אופנהיימר, א' (1991). תפיסת המרחב. בתוך א' נדלר (עורך הסדרה), מבוא לפסיכולוגיה: כרך א' יחידה 3. תפיסה (עמ' 67-55). תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.


לועזית

שם משפחה של מחבר הכרך, אות ראשונה של שמו הפרטי. (שנה). שם הפרק. In אות ראשונה של שם פרטי של עורך הסדרה. שם משפחתו (Series Ed.)  & אות שם פרטי של עורך הכרך. שם משפחתו (Vol. Ed.), שם הסדרה: Vol. מספר הכרך. שם הכרך (pp. מספרי העמודים). מקום הוצאה: מו"ל.
Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P.H. Mussen (Series Ed.) & E.M. Hetherington (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality and social development (pp. 1-101). New York, NY: Wiley.

חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1) יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק.

2) הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
    השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149, 23-18.

3) שם פרטי של מחבר, בעברית

    יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
    למשל, כהן, ת'
    אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
    למשל, עגנון, ש"י
    אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני האות האחרונה.
    למשל, הגל, גו"פ
    אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את הצורה
    הסופית של האות: ם, ן או ץ.
    למשל, ביאליק, ח"ן

    שם פרטי של מחבר, בלועזית

    אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
    ולהצמיד אליה נקודה.
    למשל, .Cohen, T
    אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
    למשל, .Amara, M. H

4) שם ספר בעברית יש לרשום באמצעות כתב מודגש bold

5) שם ספר בלועזית יש לרשום באמצעות כתב  נטוי  italics
    
את האות הראשונה בכותר (תחילת שם הספר) ואת האות הראשונה בתת-הכותר
    (לאחר הנקודתיים), יש לרשום באות גדולה.
    דוגמה: Peace psychology: A comprehensive introduction

6) רישום מספרי עמודים

    בעברית יש לרשום מימין לשמאל, בכיוון כתיבת הטקסט. למשל, 51-20.

    בלועזית יש לרשום משמאל לימין, למשל 20-51.
    יש לרשום מספרי עמודים ללא קיצורים. למשל,  132-135 (ולא 132-35).

7)  אם בפריט מופיעה רק שנה עברית, יש לרשום רק אותה ולא להמיר לשנה לועזית.

8)  מוציא לאור (מו"ל) בלועזית

     אם הספר יצא לאור בארצות-הברית, יש לציין: עיר, מדינה בשמה המקוצר

     לדוגמה, ספר שיצא לאור בשיקגו שבמדינת אילינוי: Chicago, IL

     אם הספר יצא לאור מחוץ לארצות-הברית, יש לציין: עיר, ארץ למשל: Madrid, Spain

9)  מקורות קלאסיים, כגון התנ"ך, הברית החדשה והקוראן אין מציינים
     ברשימה הביבליוגרפית, אלא רק מאזכרים בגוף העבודה
     (חזרו לתפריט הראשי, ובחרו ב"איזכור בגוף העבודה").

10) מידע חסר (תאריך, מקום הוצאה או הוצאה לאור). אם לא נמצא המידע הבא, יש לרשום:

     כאשר חסר תאריך         

     עברית (ח"ת). לועזית  .(.n.d)

     כאשר חסר מקום הוצאה

     עברית (ח"מ): לועזית :(.n.p)

     כאשר חסרה הוצאה לאור

     עברית חמו"ל. לועזית  .(.n.p)

     דוגמאות:

אופק, ח', ואופק, א' (ח"ת). גישות לניהול איכותי במערכות חינוך.

 

טייכמן, נ' (2014). סל רעיונות לחינוך וסיוע טיפולי באמצעות בעלי חיים. (ח"מ): חמו"ל.

 

Ben-Yehuda, L. (n.d.). Fun with English. Rishon Letsion: Bonux Hafatzot. Hakuta, K. (1986). Mirror of language : the debate on bilingualism. (n.p.): Basic Books Baggins, B. (1970). There and back again: A hobbit's tale. Hobbiton: (n.p.).

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי