מאמרים וכתבות, מודפסים


חזרה לתפריט הראשי
הערות כלליות
מאמרים, מספר המחברים
מאמר, מחבר אחד מתוך כתב-עת מודפס
מאמר, שני מחברים ומעלה מתוך כתב-עת מודפס
מאמר מתוך ספר ערוך (אסופה)
כתבה מתוך עיתון מודפס

APA, מהדורה שביעית


מאמרים, מספר המחברים

 

מחבר אחד, מאמר מכתב-עת מודפס

שימו לב:
אם כתב-העת מחולק לחוברות שבונות כרכים, חובה לציין את מספר החוברת.
יש לרשום את מספר החוברת בסוגריים הצמודים למספר הכרך.
המידע שמודגש (מלבד שם כתב העת) הינו רק מספר הכרך, לא החוברת.

     

עברית

  שם משפחה, אות ראשונה של שמו הפרטי של מחבר המאמר עם גרש (שנה).
  שם המאמר. שם כתב-העת, מספר כרך(מספר חוברת), מספרי עמודים 
  מימין לשמאל.

 

 אפרת, מ' (2015). עקרון שיתוף-הפעולה של גרייס והשיח הפסיכואנליטי.
  שיחות, כ"ט(2), 165-151.

 


 לועזית

   שם משפחה, אות ראשונה של שמו הפרטי של מחבר המאמר. (שנה). שם המאמר.
    שם כתב העת, מספר הכרך(מספר חוברת), מספרי עמודים.
 
Kindle, K. J. (2009). Vocabulary development during read-alouds: Primary
 practices. The Reading  Teacher, 63(3), 202-211.


  

חזרה לראש הפרק


שני מחברים ומעלה, מאמר מכתב-עת מודפס

 

מאמר בן 2 עד 20 מחברים

שימו לב: יש לרשום את כל המחברים אם הוא מכיל עד עשרים מחברים.

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של מחבר עם גרש ו-שם משפחה, אות ראשונה של מחבר
  עם גרש, שם משפחה, אות ראשונה של מחבר עם גרש [עד המחבר ה-20] (שנה).
  שם המאמר. שם כתב-העת, מספר כרך(מספר חוברת), מספרי עמודים
  מימין לשמאל.

 

בוכניק, ד' ודשן, מ' (2015). השפעת סביבת האינטרנט על פרופיל השיפוט המוסרי של
 בני נוער. מגמות, 50(1), 128-99.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שמו הפרטי של מחבר המאמר., שם משפחה, אות ראשונה
  של שמו הפרטי של מחבר המאמר.,  & שם משפחה של המחבר. [עד המחבר ה-20]
  (שנה).  שם המאמר. שם כתב העת, מס' כרך(מספר חוברת), עמודים.

 

Marschalk, L., Porch, M. A., & Backscheider, P. R. (2014). Empty Decade?
 English Fiction in the 1730s. Eighteenth Century Fiction, 26(3), 
 375-426.        


מאמר בן 21 מחברים ומעלה

שימו-לב: אין רושמים את ו' החיבור או הסימן & לפני המחבר האחרון.

עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש, שם משפחה, אות ראשונה
של שם פרטי עם גרש, [עד המחבר  ה-19]... שם המשפחה של
המחבר האחרון, אות ראשונה של שמו הפרטי עם גרש (שנה).
שם המאמר. שם כתב-העת, מספר הכרך(מספר חוברת), 
מספרי עמודים מימין לשמאל.
 
אדלר, י', כנורי, מ', צימליכמן, א', רוזינגר, א', שלו, ג', תלמי, ר'... רוטשטיין, ז'
(2015). תכנית תלפיות למנהיגות רפואית – הדרך של המרכז הרפואי שיבא
למצוינות ומנהיגות ברפואה. הרפואה, 154(2), 109-107.


לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי., שם משפחה, אות ראשנה של שם פרטי.,
[עד המחבר ה-19]... שם  המשפחה של המחבר האחרון, אות ראשונה של
שמו הפרטי. (שנה). שם המאמר. שם כתב-עת, מספר הכרך(מספר חוברת),
מספרי עמודים.

 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coastswoth, D.,
  Lengua, L., … Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of
  theory-based mother and mother-child programs  for  children of
  divorce.  Journal of Counseling and Clinical Psychology, 68(5),
  843-856.

חזרה לראש הפרק


מאמר מתוך ספר ערוך (מאמרים של מחברים שונים)

1)  הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות.

2)  הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי.

3)  מספרי העמודים יש לרשום כך:

     לועזית: יש לרשום את הקיצור p. לציון עמוד בודד ואחריו יש לרשום את מספר העמוד.

     יש לרשום את הקיצור pp.  לציון יותר מעמוד אחד, ואחריו יש לרשום

     את מספריהם, משמאל לימין.  דוגמאות: p.30 | pp.23-30

     עברית: יש לרשום את הקיצור עמ' אחריו את מספרי העמודים מימין לשמאל.

     אין זה משנה אם מדובר בעמוד בודד או במספר עמודים.

     דוגמאות: עמ'  34 | עמ'  30-23


עברית

שם משפחה של מחבר המאמר, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה).
שם המאמר. בתוך אות ראשונה של שם פרטי של העורך עם גרש
שם משפחתו (עורכ/ת), שם הספר עמ' מספרי עמודים מימין לשמאל). מו"ל.

 

נאמן, נ' (1989). גבולות הארץ חזון ומציאות. בתוך מ' כוגן (עורך), בן-גוריון והתנ"ך:
עם וארצו
(עמ' 44-29). אוניברסיטת בן-גוריון.


לועזית

שם משפחה של מחבר המאמר, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה). שם המאמר.
In  אות ראשונה של שם פרטי  של העורך. שם משפחתו (Ed.),
שם הספר  (pp. מספרי עמודים). מו"ל.

 

Clandinin, J. D. (1995). Still learning to teach. In T. Russell &
 F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers: Reflections
 on teacher education
(pp. 25-31). Falmer Press.

חזרה לראש הפרק

 

כתבה מתוך עיתון מודפס

 

הערות מקדימות

1)  הדגשת המקור הראשי (ספר, כתב-עת, וכד') בעברית באמצעות אותיות מודגשות.

2)  הדגשת המקור הראשי בלועזית באמצעות כתב נטוי.

3)  מספרי העמודים יש לרשום כך:

     לועזית: יש לרשום את הקיצור p. לציון עמוד בודד ואחריו יש לרשום את מספר העמוד.

     יש לרשום את הקיצור pp. לציון יותר מעמוד אחד, ואחריו יש לרשום

     את מספריהם, משמאל לימין. דוגמאות:  pp. 23-30 | p. 34

     עברית: יש לרשום את הקיצור  עמ' ואחריו את מספרי העמודים מימין לשמאל.

     אין זה משנה אם מדובר בעמוד בודד או במספר עמודים.

     דוגמאות: עמ'  34 | עמ'  30-23

4)  מספור העמודים כולל גם את החלק בעיתון ומבוטא אלפביתית, בהתאם לשפת העיתון.


עברית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש (שנה, יום בחודש וחודש). שם המאמר.
  שם העיתון, מספר החלק בעיתון ומספר העמוד.
קים, ח' (1996, 17 דצמבר). פונדמנטליזם חברתי עכשיו. הארץ, ב1.

 

לועזית

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי. (שנה, יום בחודש וחודש). שם המאמר.
  שם העיתון, מספר המדור בעיתון ומספר העמוד.

 

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic,
social status. The Washington Post,  A1, A4.


חזרה לראש הפרק

 

הערות כלליות

1)  יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק

2)  הזחות. יש להקפיד על הזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.
     השורה הראשונה מתחילה במיקום הרגיל. השורה השנייה ואילך מוזזות פנימה.

לדוגמה:

שריקי, ל', וייזר, מ', פולק, י', וייס, ת"ל, ריזו, א"א וגרוס-צור, ו' (2010). הערכת יעילות הטיפול בתרופות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז על ידי מבחן ב"מציאות מדומה". הרפואה, 149(1), 23-18.

3)  יש לרשום את שמות כל המחברים, אלא אם צוין אחרת.

4)  שמות פרטיים של מחברים יש לציין באמצעות האות הראשונה בלבד.

5)  שם פרטי של מחבר, בעברית

     יש לרשום רק את האות הראשונה של השם הפרטי, ולהצמיד אליה גרש.
     למשל, כהן, ת'
     אם למחבר גם שם אמצעי, יש לרשום גרשיים בין האותיות המציינות את שני השמות הללו.
     למשל, עגנון, ש"י
     אם למחבר שלושה שמות פרטיים (או יותר), יש לרשום את הגרשיים לפני האות האחרונה.
     למשל, הגל, גו"פ
     אם השם האחרון מתחיל באחת מן האותיות הבאות: מ', נ',  או צ', יש לרשום את
     הצורה הסופית של האות: ם, ן או ץ.
     למשל, ביאליק, ח"ן

     שם פרטי של מחבר, בלועזית

     אם למחבר שם פרטי אחד, יש לרשום רק את האות הראשונה של שמו הפרטי,
     ולהצמיד אליה נקודה.
     למשל, .Cohen, T
     אם למחבר שני שמות פרטיים (או יותר), יש לנהוג באופן דומה.
     למשל, .Amara, M. H

6)  יש להבדיל בין שמות כל המחברים באמצעות פסיק. בפרסומים בלועזית יש לנהוג
     כך גם לפני שם המחבר האחרון, המצוין באמצעות הסימן &. במקרה של פרסומים בעברית,
     אין רושמים פסיק לפני השם האחרון, המצוין באמצעות ו' החיבור.

7)  שם כתב העת ומספר הכרך יודגשו
     בעברית באמצעות אותיות מודגשות (bold),
     ובלועזית באמצעות אותיות מוטות (italics).

8)   מספר החוברת (אם מצוין), לא יודגש אלא ייכתב בפונטים הרגילים.

9)  יש לרשום את מספרי העמודים ללא קיצורים. למשל, בלועזית יש לרשום
      132-135 (ולא 132-35).
      ההנחיה תקפה גם לעברית. יש לשנות את כיוון הכתיבה מימין לשמאל
      דוגמאות: עמ'  34 | עמ'  30-23

10)  חסר תאריך פרסום.
       אם המאמר יצא לאור אך המידע חסר יש לרשום:
       עברית (ח"ת).  לועזית  .(.n.d)

       אם המאמר טרם יצא לאור יש לרשום:
       עברית (בדפוס).  לועזית  .(in press)

 

חזרה לראש הפרק

חזרה לתפריט הראשי