ארכיון המכללה

במהלך שנותיו הראשונות של הסמינר החלו להצטבר חומרים שונים שנשמרו על ידי הוגה הסמינר ומיסדו מרדכי סגל. עם פטירתו בשנת 1991, הועברו חומרים אלה ליואל שניר, שהמשיך באיסוף חומר, מיונו וסידורו. עם פרישתו של יואל שניר לגמלאות בשנת 1993, הועבר כל החומר שהצטבר לארכיון התנועה הקיבוצית "יד טבנקין" שברמת אפעל.

בשנת 2005 התקבלה החלטה ע"י הנהלת הסמינר להקים ארכיון - ממשיכו של הארכיון שב"יד טבנקין".

בחזון להקמת הארכיון נכתב בין השאר על-ידי ראש המכללה, ד"ר יוסי אסף, : "אני רואה את ארכיון סמינר הקיבוצים כישות המארגנת את ההיסטורי, חלקו למען התנהלות תקינה של ההווה והמחר, וחלקו למען יראו וילמדו".
דברים אלה משקפים את שלושת הרבדים של מטרות הארכיון: הרובד ההיסטורי, הרובד המנהלי והרובד הלימודי-מחקרי.

מטרת הארכיון לשמר לאורך זמן חומר שיש בו עניין הן מבחינת חיי היומיום של מכללת סמינר הקיבוצים מאז הקמתה, והן מבחינת תרומתה לעשייה החינוכית ולהכשרת המורים.
לשם כך, ארכיון המכללה יזהה, יאסוף, יארגן, יאחסן וישמר את החומרים שנוצרו במכללה, שהם בעלי ערך היסטורי, מינהלי ומחקרי מתמשך.
הארכיון יעמיד את המידע ההיסטורי שבו לרשות קהל החוקרים והמתעניינים בתולדות המכללה, וכמו-כן יהיה פתוח לסטודנטים של המכללה למטרת לימוד (למשל, שימוש בחומר ארכיוני כחומר גלם לביצוע מחקר היסטורי).

בשנת 2007 יצא קול קורא לעובדי המכללה, המורים והגמלאים לאיסוף חומרים וכל דבר בעל ערך היסטורי המשקף את חיי המכללה בעבר.

שבעים שנים לסמינר הקיבוצים

סרטון

ענבר דקל לוינזון
ארכיון המכללה