הרשמה אונליין

לצורך הרשמה באופן מקוון נבקשך לקרוא את המידע על נהלי הרישום ותנאי הקבלה באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.
תיק המועמדות נפתח מיידית עם קבלת השאלון החתום והמלא במשרדי מנהל לומדים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

לפני שתתחיל/י בתהליך הגשת המועמדות עלייך לוודא כי ברשותך:

  • תעודת זהות ישראלית / דרכון
  • כרטיס אשראי תקף: ישראכרט או ויזה
שים/י לב:
הרישום המקוון מיועד למועמדים חדשים.
השירות אינו מיועד לסטודנטים של בית הספר ללימודים המעוניינים לשנות תוכנית לימודים.
השרות אינו מיועד לסטודנטים ממשיכים הלומדים באותה תוכנית בבית הספר ללימודים מתקדמים (שנה ב', שנה ג' ו- שנה ד').

יש לקרוא בעיון את המידע לנוהלי רישום וקבלה באתר בית הספר !

1. תהליך הרישום דורש כשלושים דקות בהם עליך לבצע את הנ"ל :
1.1 מילוי שאלון פרטים אישיים.
1.2 בחירת תכניות הלימודים אליהם ברצונך להירשם
1.3 תשלום דמי רישום בסך 215₪ לרישום מקוון.
2. לאחר שסיימת את הליך מילוי הטופס המקוון הדפס/י את הטופס ושמור/י אצלך למעקב.
2.1 את האישור על תשלום בכרטיס אשראי הדפס/י והשאר אצלך.
3. עם קבלת טופס הרישום המקוון, אישור על תשלום בכרטיס אשראי, במשרדי מינהל לומדים בית הספר ללימודים מתקדמים ייפתח תיק המועמדות ויחל הטיפול בפנייתך.
4. בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן.
5. למידע נוסף, ניתן לפנות למרכז מידע להרשמה, בטלפון: 03-6901200.
6. דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד/ת שירשם וישלם ולא עמד/ה בתנאי הקבלה, או ביטל/ה את ההרשמה מכל סיבה שהיא.

ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי.
ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים.
המידע לא ישמש לצרכים אחרים.
הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו.
כמו כן אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד,כפוף להנחיות משרד החינוך.
אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה,ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו.

הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.

אני מאשר/ת כי קראתי את ההנחיות - גש/י לטופס הרשמה