אודות מועצת סגל אקדמי

מועצת הסגל האקדמי היא מועצה בסמכות הנהלת המרכז לפיתוח פדגוגי. זהו גוף התנדבותי כלל מכללתי המשמש מקום מפגש ודיון לנציגי המרצים.

הרכב מועצת הסגל האקדמי
חברי המועצה יבחרו על פי  העיקרון שכל מחלקה/חוג/ תכנית, בוחרים נציג אחד מטעמם וכן שלושה נציגים מאגודת הסטודנטים. כמו כן יהיו חברים במועצה האקדמית: דיקן הסטודנטים והמנהל האקדמי. מוזמנים למועצת הסגל נשיא/ת המכללה, ודיקני הפקולטות.

יו"ר מועצת הסגל האקדמי והחברים בה מכהנים קדנציה בת שלוש שנים עם אפשרות להארכה לקדנציה נוספת.

  • הנציג נבחר על ידי ראש התכנית, או מתנדב להשתתפות במועצה.
  • הנציג יכול להיות כל מרצה המגלה מחויבות למכללה. גם ראשי מחלקות וחוגים יכולים לכהן כנציגי המחלקה במועצה.


משך הכהונה
משך כהונת הנציגים יהיה שלוש שנים, עם אפשרות לתקופת כהונה נוספת של שנתיים. החלפת החברים במועצת הסגל האקדמי לא תעשה בו בזמן, כך שתמיד יוחלפו רק שליש מחברי הוועדה, ואילו שני שלישים מן החברים ימשיכו בתפקידם.

מחויבות
- הנציג ממחויב להשתתפות בכל המפגשים לאורך השנה.
- לשתף את צוות החוג בנדון בוועדה, ולשתף את הוועדה ברעיונות העולים בחוג.


מטרת הפורום
מטרתו העיקרית של הפורום הוא קיום דיון ושיח פתוח בנוגע לתהליך ההוראה-למידה והכשרת המורים במכללה, ואף לגבש המלצות לפיצוי ושינוי מדיניות מכללתית בנושאים אלה.
המועצה עוסקת בנושאים כגון: נורמות, ברמה ובאיכות של הוראה ולמידה, בנהלים, באתיקה, בבקרה על היבטים כלליים של ההוראה ובקשר בין מערכים מסייעים לבין מערך ההוראה עצמו.

משקלן של ההחלטות
להחלטות של מועצת הסגל  יש תוקף של המלצות. המלצותיה מועברות לדיון בהנהלת המכללה, או בהנהלה האקדמית. ההנהלה דנה בהצעות, ובמידה ומוחלט להמשיך את הטיפול בנושא, דואגת ליישומן ולביצוען של ההחלטות על ידי העברתן לטיפול בגופים והמתאימים במכללה.

המועצה מתכנסת אחת לחודש במהלך שנה"ל (כשבעה מפגשים לשנה). ישיבות מועצת הסגל האקדמי פתוחות לכל סגל המכללה והודעה עליהן מתפרסמת ברחבי המכללה ובאתר המכללה.
סיכום ישיבות ועדת הוראה מתפרסם ברבים - באתר ועדת הוראה.

ועדות משנה
בנוסף לפעילותה השוטפת של ועדת הוראה, מוקמות מטעמה ועדות משנה מצומצמות לטיפול בנושאים שונים. בוועדות המשנה פעילים חברי ועדת הוראה המעוניינים בכך וכן מורים וסטודנטים בעלי עניין. מפגשי ועדות המשנה מתקיימים במועדים שאינם קבועים מראש. ועדות המשנה מביאות את סיכומיהן למליאת והמועצה לאישור ולניסוח המלצה.

מסמכי המלצות של מועצת הסגל האקדמי בשנים האחרונות:
1. מעורבות חברתית של המתכשרים להוראה בלווי קורס אקדמי מתאים, כחלק מסל ההכשרה.
2. הקמת ארגון בוגרי המכללה.
3. שיפור נורמות ההוראה והלמידה במכללה.
4. נגישות המכללה לסטודנטים בעלי צרכים ייחודיים: לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז, לקויות חושיות ופיסיות.
5. משובי ההוראה.

 

יו"ר הועדה - ד"ר ניסים אבישר
nissim.avissar@smkb.ac.il