חדרי בריחה פדגוגיים

חדרי בריחה לימודיים הם סביבות למידה בהן הלומד נתקל בחידות בהקשר לסיפור רקע הרפתקני, שפתרונן נחוץ לשם "בריחה" מהחדר.

חדרי בריחה משמעותיים מעוצבים ברוח העקרונות הפדגוגים הבאים:

- למידה מתוך צורך אותנטי בא הלומד נזקק למידע לשם ביצוע מושכל של משימות למידה (חידות)

- קשר אינטרינזי בין החידה, לתוכן ולנרטיב

- הפתרון לחידות מחייב הסמכות על מידע

- עיקר הלמידה הוא כשהלומדים יוצרים ומעצבים חדר בריחה

- במקרה של למידה תוך יצירה, תהליך הלמידה מזמן ללומדים חקר, התנסות, יישום, עבודת צוות

- הערכת התוצר תוך צפיה במשתמשים בו מזמנת ליוצרים כלי להערכת תהליך הלמידה (חקר שימושיות)