תפקידי המנהל והמפקחת על הגנים

התפקידים המצופים ממנהל/ת בית הספר

 • חשוב שהמנהל ייפגש עם המתמחה, ואף יקבע לוח זמנים לפגישות נוספות עתידיות.
 • חשוב שהמנהל יציג את המתמחה בפני כל צוות בית הספר ויבקש את שותפותם בקליטתו. 
 • המנהל יאתר מורה, שהוכשר לתפקיד החונכות ומהווה דוגמא מקצועית, מורה פנוי וזמין דיו כדי למלא את התפקיד, וימנה אותו כחונך למתמחה.
 • מומלץ שהמנהל יסביר למתמחה מהי הוראה טובה על פי התרבות הבית ספרית, ידאג שהמתמחה יתודרך לקראת אספות הורים, ימי הורים ולפני אירועים מיוחדים המתוכננים בבית הספר. 
 • ראוי שהמנהל יעשה כל מאמץ להפחית עומס עבודה מהמתמחה, ישבץ אותו בהתאם לתחומי הדעת שהוכשר אליהם, ובתנאים מאפשרי הצלחה, מבחינת בחירת הכיתות ופיצול המשרה, ויפעל על מנת להפיג את חששות המתמחה.
 • המנהל ישדר למתמחה תחושה שהוא סומך עליו, למרות היותו מורה בתחילת דרכו המקצועית.
 • המנהל יצמיח מתוך צוות בית הספר מורים איכותיים וימליץ בפניהם להכשיר עצמם לתפקיד חונכים ומלווים. קורסי ההכשרה מתקיימים במכללות האקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות.
 • המנהל יאפשר למתמחה להשתתף בכל מפגשי סדנת ההתמחות – סדנת הסטאז', המתקיימים במכללה לחינוך או באוניברסיטה.
 • המנהל יצפה במתמחה לפחות פעם אחת בכל מחצית. החונך - לפחות שתי תצפיות במחצית.
 • שיחות המשוב לאחר התצפיות יתנהלו ברגישות ובהכלה.
 • המנהל יאתר את נקודות החוזק של המתמחה, יחמיא לו ויעצים אותו אישית ומקצועית.
 • המנהל יאתר את הנקודות לשיפור ויעמיד אותן כאתגר וכיעד למתמחה.
 • המנהל והחונך יעריכו את המתמחה במערכת הממוחשבת, על פי הכללים והמועדים שיפורסמו.

התפקידים המצופים מן המפקחת על גני הילדים

 • המפקחת תיפגש עם המתמחה לפני הכניסה לעבודה, ותיקבע פגישות נוספות עתידיות.
 • המפקחת תציג את המתמחה במפגש גננות ותבקש מהעמיתות לסייע בקליטתה.
 • המפקחת תאתר גננת, שהוכשרה לתפקיד החונכות ומהווה דוגמא מקצועית, והיא גם פנויה וזמינה דיה, ותמנה אותו כחונכת למתמחה.
 • המפקחת תבהיר למתמחה מה מצופה ממנה במסגרת תפקידה, ומה הם הנהלים המחייבים אותה כחלק מעבודתה במערך גני הילדים, המפוקחים "י האגף לחינוך קדם יסודי.
 • המפקחת תשדר למתמחה תחושה שהיא סומכת עליה, למרות היותה גננת בתחילת דרכה.
 • המפקחת תצמיח מקהילת הגננות - גננות איכותיות - ותמליץ בפניהן להכשיר עצמן לתפקיד החונכות והליווי. קורסי ההכשרה מתקיימים במכללות האקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות.
 • המפקחת תאפשר למתמחה להשתתף בכל מפגשי סדנת ההתמחות – סדנת הסטאז', המתקיימים במכללה לחינוך או באוניברסיטה.
 • המפקחת תצפה במתמחה לפחות פעם אחת בכל מחצית שנה, ותוודא כי החונכת תצפה במתמחה לפחות שתי תצפיות בכל מחצית.
 • שיחות המשוב לאחר התצפיות תתנהלנה ברגישות ובהכלה.
 • המפקחת תאתר את נקודות החוזק של המתמחה, תחמיא ותעצים אישית ומקצועית.
 • המפקחת תאתר נקודות לשיפור ותעמיד אותן כאתגר וכיעד למתמחה.
 • המפקחת והחונכת יעריכו את המתמחה בכלי ההערכה על פי הנחיות האגף.