סטאז' בהוראה – מידע לסטודנטים לקראת ההתמחות

חובת התמחות בהוראה
ההתמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת החינוך, והיא חובה על כל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה. ניתן להשתלב בהתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה, ובתנאי שהושלמו לפחות 80% מהחובות הלימודיים לשנים הקודמות, לרבות חובות ההתנסות המעשית ולימודי עזרה ראשונה. מורים בעלי וותק של מעל חמש שנים של הוראה או בעלי קביעות במערכת החינוך יכולים להגיש בקשה לפטור מהתמחות בגף כניסה להוראה במשרד החינוך לד"ר מירי פוסטי -  postimiri@gmail.com

מקום העבודה בשנת ההתמחות
ככלל, ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל: קדם יסודי, יסודי, חט"ב או עי"ס, ובהתמחויות: מקצועות ההוראה, שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. על כל מועמד להתמחות, למצוא עבודה בהתאם להכשרתו. יש לפנות למפקחים במחוזות, ניתן גם לברר ישירות בבתי הספר. כדאי להצטייד בדף "קורות חיים". 
למועמדים להוראה בבתי הספר, ניתן להגיש מועמדות להוראה באופן מקוון ב"פורטל עובדי הוראה- מרחב המנהלי- הגשת מועמדות להוראה".

היקף המשרה
היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות.

כל מתמחה שישובץ בבית ספר יסודי רשמי או בחטיבת ביניים רשמית, או יעבוד בחינוך הקדם יסודי, תנאי העסקתו ושכרו יהיו לפי הסכם "אופק חדש", כדלהלן:
בהסכם "אופק חדש" – שליש משרה הוא היקף של 12 שעות שבועיות. העסקה בהיקף הקטן משליש משרה - לא יכולה להיחשב כהתמחות.

פירוט אופי שליש המשרה בזיקה להסכם "אופק חדש"
שעות ההוראה יורכבו מ- 3 סוגים של שעות: שעות פרונטאליות, שעות פרטניות ושעות שהייה. שעות פרונטאליות - הוראה במליאת הכיתה, בבית ספר יסודי - 8 שעות שבועיות. בחטיבת ביניים - 7 שעות שבועיות. שעות פרטניות - 2 שעות שבועיות הן בחינוך היסודי והן בחטיבת הביניים, שעות המיועדות להוראה של קבוצה המונה 5-1 תלמידים, שעות שהייה - 2 שעות שבועית בחינוך היסודי: פגישות עבודה עם החונך והשתתפות בפגישות עם הצוות הבית ספרי, 3 שעות שבועיות בחטיבת הביניים. אופי שליש המשרה בקדם יסודי: לגננת מנהלת גן: 10 שעות עבודה בגן הילדים. לגננת משלימה: 11 שעות עבודה בגן הילדים.

טבלת התפלגות המשרה ב"אופק חדש" בבתי ספר 

מי שלא השתלב באופק חדש
היקף שליש משרתו בהוראה: 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם יסודי, ו-8 שעות הוראה בעל יסודי.
 

פירוט אופי שליש משרה ברפורמת "עוז לתמורה"
הרכב שליש המשרה יורכב משלושה מרכיבים: שעות פרונטליות (כולל שעות חינוך, שעות הכנה לבגרויות ושעות תפקיד אחרות) שעות פרטניות, ושעות תומכות הוראה.
שעות פרונטליות – 8 ש"ש להוראה במליאת הכיתה ועבור שעות תפקיד והן יבוצעו ע"י המורים בין כתלי בי"ס .
שעות פרטניות – 2 ש"ש בשעות אלו יעבוד המורה עם תלמיד אחד או עם קבוצה של עד שלושה תלמידים או לפי החלטת הצוות הפדגוגי בראשות מנהל בית הספר.
שעות תומכות הוראה – 3.5 ש"ש  בשעות אלו ישהה המורה ויעסוק בפעילויות הבאות: פגישה עם החונך, ישיבות עבודה השתלמויות צוותיות, שיחות עם הורים, הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים.

להלן טבלת התפלגות ברפורמת עוז לתמורה לפי אחוזי משרה 


משך ההתמחות
משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע למתמחה שיבוץ לשנת לימודים מלאה – תוכר התמחותו אם הועסק ששה חודשי עבודה מלאים באותה השנה, בהיקף הנדרש להתמחות. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של ששה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה. במקרה זה תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים כל אחת לפחות באותה שנה. בכל מקרה לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי כהתמחות בהוראה.

שכר המתמחה בשנת ההתמחות בהוראה מתוך הסכם אופק חדש
א. מתמחה שסיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מתמחה למשרה מלאה (שהם 90% משכר מורה מתחיל בעל תואר ב"א בדרגה 1 ובוותק 0).
ב. מתמחה שלא סיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מורה בלתי מוסמך 
ג. מתמחה שתקופת התמחותו היא בשנה שלאחר סיום לימודיו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה, וכן מתמחה בוגר תכנית המצוינים (המסיים את לימודיו בתכנית מיוחדת, בשלוש שנים) בהתניות הבאות:
1. המתמחה ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה עד סוף חודש מרץ של שנת ההתמחות, וכך ימשיך לקבל את השכר הנ"ל עד סוף השנה.
2. אם המתמחה לא ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה לכל המאוחר עד סוף מרץ של שנת ההתמחות, הוא יקבל דרגת שכר של מתמחה ושכרו ינוכה רטרואקטיבית מ-1 בספטמבר של אותה שנה, בהפרש השכר של מורה בעל תואר ראשון שאותו קיבל ובין השכר של מתמחה בהוראה, בהתאם לעבודתו ולהיקף משרתו.

מי שאינו בהסכם "אופק חדש" - ישתכר בתקופת ההתמחות על פי התואר שבידיו. במקרה זה, השכר למתמחה שבחר לעשות את ההתמחות בהוראה במקביל לשנת לימודיו האחרונה הוא שכר "מורה מוסמך בכיר" ובתנאי שיציג אישור מן המוסד המכשיר על מילוי חובות הלימודים לשנים הקודמות.

הגורם המשלם
עבודת ההוראה בשנת ההתמחות היא בשכר, על פי הנ"ל. עבודה ללא שכר לא תוכר כלל כהתמחות. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או בעלות המוסד, או עמותה המוכרת ע"י משרד החינוך.

ותק וקידום בדרגות בשנת ההתמחות
שנת ההתמחות נחשבת כשנת ותק לקביעות, בתנאי שמשך תקופת ההתמחות עונה על הכללים להכרה בשנה זו כשנת ותק: לא פחות מ-6 חודשי עבודה באותה שנה. התנאים לקידום בדרגות של "אופק חדש" מתחילים רק לאחר שנת ההתמחות. כמו כן, הכניסה ל"עוז לתמורה" מתחילה רק לאחר שנת ההתמחות.
 

יש למלא טופס מקוון "אישור מסגרת להתמחות". את הטופס ניתן למצוא באתר סמינר הקיבוצים - פורטל סטודנטים - אפשרויות נוספות - סטאג' - טופס אישור מקום ההתמחות.
יש למלא את שם מוסד ההתמחות, סמל מוסד , שם המורה החונך, ת.ז של המורה החונך.


החונך/ת:
בתהליך השיבוץ לעבודה בניהול כוח אדם במחוז – יידרש המתמחה להציג את שם החונך/ת ואת מס' ת.ז. של החונך/ת. בבית הספר ימונה החונך על ידי מנהל בית הספר או המפקח, בחינוך הטכנולוגי ימונה החונך רק על ידי המפקח. בגן ילדים המפקחת ממנה את הגננת החונכת. תפקיד החונך/ת : ללוות את המתמחה ולסייע בקליטתו במערכת, באמצעות מפגשים שבועיים קבועים. יש להתחיל בפגישות החונכות באופן מיידי, עם קבלת העבודה. החונך יצפה במתמחה לפחות פעמיים במחצית, יתעד בכתב, ייתן משוב שוטף, ימלא את ההערכה המעצבת באמצע השנה, ויהיה שותף בהערכה המסכמת בסוף השנה. החונך יהיה בעל ותק של 5 שנים לפחות בהוראה ויהיה בוגר קורס להכשרת חונכים, ויוזמן למפגשים במהלך שנת החונכות. החונך מקבל תשלום עבור תפקידו. יש לדווח לרכז ההתמחות את פרטי החונך.

הערכת המתמחה
שתי הערכות יבוצעו במהלך השנה: הערכה מעצבת- הערכת אמצע שנה (בחודש ינואר) והערכה מסכמת (במהלך חודש מאי). ההערכה המעצבת תיעשה ע"י השותפים להערכה- המתמחה, מנהל בית הספר והחונך. ההערכה המסכמת מקוונת תיעשה על ידי ועדה בראשות מפקח או מנהל.
בבתי הספר: נתוני ההערכה ייקלטו באמצעות מערכת מקוונת. המעריכים הם: מנהל בית הספר בשיתוף המפקח, המורה החונך/ת והמתמחה עצמו.
בגני ילדים: המעריכים הם: מפקחת הגן, הגננת החונכת והמתמחה. בראשות הוועדה עומדת המפקחת המחוזית הרפרנטית, בהשתתפות חברת ענף ההתמחות בהוראה.

סדנת ההתמחות בהוראה, סדנת הסטאז'
בשנת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף בסדנה של תמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית, בהיקף של 60 שעות - סדנת סטאז'. חובה על המתמחה להשתתף בסדנת סטאז' לאורך כל השנה, באחת מן המכללות לחינוך או האוניברסיטאות. קבלת הרישיון מותנה גם בעמידה בהצלחה בדרישות הסדנה. הסדנה אמנם איננה מוכרת לגמול לצורך פיתוח מקצועי באופק חדש, אבל היא חלק מחובות הסטאז'. בשנת ההתמחות - אין כל דרישה להשתתף בהשתלמויות לפיתוח מקצועי, שכן סדנת הסטאז' והחונכות הן המסגרות היחידות הנדרשות. למתמחה ב"אופק חדש" שהשתלם בשנת ההתמחות - לא תוכר ההשתלמות לצורך קידום. למתמחה שאינו באופק חדש ושמבצע את שנת ההתמחות לאחר שסיים את כל חובותיו הלימודיים לתואר ולתעודת הוראה – תוכל להיות הסדנה מוכרת לצורך גמול השתלמות.

רישיון לעיסוק בהוראה
בתום שנת ההתמחות בהוראה, לאחר שהערכה המסכמת נקלטה במשרד החינוך באגף התמחות וכניסה להוראה, מתמחה שעבר בהצלחה את שנת ההתמחות ישלח את האישור אודות ההתמחות, והאישור אודות הסדנה, בצירוף מסמכי תואר ותעודת הוראה אל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, הגב' שרית אגמי ואז יישלח לביתו הרישיון לעיסוק בהוראה. מתמחה שקבל בהערכה המסכמת המלצה על שנת התמחות נוספת או במקרה שנכשל יכול להגיש ערר.


להלן הקישור לחוזר מנכ"ל
לאתר הסטאז' של משרד החינוך
דפי מידע לסטודנטים - עברית וערבית לקראת שנת ההתמחות
 PROTEACH - פרוייקט משותף של ישראל והאיחוד האירופי
מצגת הדרכה לקראת שנת הסטאז'
המצגת 50 צעדים לקראת רישיון הוראה לגננות
המצגת 50 צעדים לקראת רישיון הוראה למורים