מסגרות מאושרות להתמחות להוראה/לגן

במהלך הפעלת מערך ההתמחות בהוראה, אנו עדים לפניות רבות המגיעות אלינו מצד גופים שונים, להכרה בהם כמסגרת מאושרת להתמחות בהוראה (סטאז').
אמנם, השאיפה המרכזית של אגף התמחות וכניסה להוראה היא שהמתמחים בהוראה ישתלבו בהוראה במערכת החינוך בשעות תקן רשמיות בלבד. יחד עם זאת, פועלות במערכת החינוך עצמה תכניות מפוקחות של הוראה לכל דבר, שלא במסגרת שעות התקן.

לאחר בדיקה מעמיקה של הנושא, גובשו בוועדת ההיגוי לנושא ההתמחות בהוראה הדרישות המחייבות כל מסגרת הוראה, על מנת שתוכל להיות מוכרת כמסגרת מאושרת לסטאז'. הדרישות מבטאות את רוח חובת ההתמחות בהוראה, מבחינת מורכבות העיסוק בהוראה על כל מרכיביו, בכפוף לחוזר מנכ"ל תשע/ 1(ב).
בחוברת שלפנינו מפורטות הדרישות המחייבות, לצד רשימה שמית של גופים שנבדקו והוכרו לצורך התמחות בהוראה. כל שיבוץ באחת מן המסגרות המפורטות טעון אישור מקדים של רכז/ת הסטאז' במכללה או באוניברסיטה, בכפוף לדפי מידע אלה.

חוברת מסגרות מאושרות להתמחות לשנת הלימודים תשפ"א

העסקה במסגרת שאינה מופיעה בחוברת זו לא תוכר לצורך חובת התמחות בהוראה.