ירוק בהערכה ומדידה

1- ניטור צריכת המים והפסולת

2-  דיווח על פליטת גז חממה

3- הערכת תכניות לימודים ותכניות לפיתוח מנהיגות