ירוק בחינוך

תכניות לימודים ושעות לימוד בנושאי סביבה


במכללת סמינר הקיבוצים לצד שני מסלולי לימוד סביבתיים לתואר ראשון ושני , מתקיימים קורסים בעלי היבט סביבתי במסגרת התמחות המדעים לבית הספר היסודי ובנוסף יכולים כלל הסטודנטים לבחור קורסי בחירה בתחום הסביבה.
 

1- תואר ראשון – נתיב קיימות (בביולוגיה בדגש סביבתי וחינוך דמוקרטי)
2- תואר שני חינוך סביבתי
3- לימודי טבע וסביבה במסגרת התמחות מדעים במסלול להוראה בבית ספר היסודי והחינוך המיוחד
4- לימודי סביבה לכלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון
5- תכניות לעתיד בתחום החינוך


א. תואר ראשון בביולוגיה בדגש סביבתי וחינוך דמוקרטי
תכנית ייחודית לאנשי חינוך, חברה וסביבה הפועלת במכללת סמינר הקיבוצים ובשיתוף המכון לחינוך דמוקרטי. מטרת התכנית להכשיר אנשי חינוך בעלי אוריינטציה יזמית-מנהיגותית, המוסמכים להורות מקצוע ויודעים לבטא את ייחודיותם תוך הכרת וקבלת האחר והשונה, מחנכים בעלי תפיסה דיאלוגית מורכבת וביקורתית של המציאות ובעלי יכולת להוביל שינויים נדרשים. מטרת החינוך הדמוקרטי לקדם תרבות דמוקרטית דרך פיתוח כבוד האדם ועצמאותו בקהילה משותפת. מחויבות לתרבות דמוקרטית השתתפותית היא עמדה אקטיביסטית המעודדת את האזרח למחויבות פעילה בקידום של ערכים חברתיים כגון שוויון, חירות, קיימות ( sustainability ), שאיפה למימוש הפוטנציאל האנושי הגלום בכל אדם, תוך לקיחת אחריות חברתית ותמיכה פעילה בישומן של זכויות אדם.

יעדי התכנית: 
א. רכישת יכולות בניהול ויזמות בתחום החינוך הסביבתי. 
ב. עיצוב השקפת עולם חינוכית אישית. 
ג. התמחות בתחומי: ביולוגיה- כימיה, מדעי כדור הארץ, סביבה חינוך חברה ודמוקרטיה. 
ד. טיפוח יכולות בתחום הוראת המדעים בדגש סביבתי.

 
התכנית מושתתת על שלושה מרכיבים עיקריים: 
א. לימודי ביולוגיה כימיה בדגש סביבתי 
ב. לימודי חינוך בדגש של חינוך דמוקרטי סביבתי 
ג. הכשרה להוראה

תחום הדעת המשמש כעוגן מדעי לתכנית הוא ביולוגיה אשר מטבעה מספקת תשתית להבנה סביבתית. תכנית הלימודים בביולוגיה כוללת שני מרכיבים ראשיים: תשתית מדעית כללית בתחום מדעי החיים ולימודי סביבה שמטרתם להקנות ידע, הבנה ויכולת חשיבה בכיוון הסביבתי ונכללים גם תחומים אחדים של מדעי כדור הארץ, כמו אקלים וגיאולוגיה. הלימודים כוללים ל פעילויות חוץ ושדה במתכונת של סיורים ומחנות לימודיים.

החינוך הדמוקרטי מתבסס על מערכת יחסים דיאלוגים בין חברי הקהילה הלומדת ומעודד את הסטודנטים לנקיטת עמדה אקטיביסטית. החינוך הסביבתי הינו חינוך ערכי העוסק בקשר בין היחיד לחברה ולסביבה. מטרת החינוך הסביבתי לעודד את הלומד לפעול למען שינוי סביבתי בהתבסס על ידע ומתוך הבנה ומודעות לבעיות הסביבתיות, להפעיל שיקול דעת ופעילות מושכלת בכל צורה של אקטיביזם סביבתי והגנה על הסביבה. רעיונות החינוך הסביבתי מגובשים במהלך הלימודים דרך הכרות עם מגוון של פעילויות סביבתיות קיימות, וכן דרך התנסות בפעילויות עצמן.

מרכיב ההכשרה להוראה כולל סדנאות דידקטיות, התנסות בבית ספר לטבע וסביבה והפקת פרויקט חינוכי סביבתי (פירוט הפרויקט פרק ג).

להלן דוגמאות של קורסים הנכללים בתכנית: אקטיביזם סביבתי, חשיבה סביבתית, איכות הסביבה בישראל, שמירת טבע , ביולוגיה וסביבה, המגוון הביולוגי של ישראל, אקולוגיה מעשית בערבה, אקולוגיה ימית, כימיה סביבתית, מבוא לאקולוגיה, אקולוגיה של עופות, יהדות וסביבה.

לפרטים נוספים- אתר התואר הראשון ביולוגיה בדגש סביבתי

ב. תואר שני חינוך סביבתי
תכנית התואר השני בחינוך סביבתי מפתחת גישה רחבה וכוללת להתמודדות עם בעיות יסוד בנושאי הסביבה. התכנית קושרת סוגיות סביבתיות עם נושאים מתוך דיסציפלינות במדעי החיים והטבע, מדעי החברה וההתנהגות ומדעי החינוך. כל אלה – מתוך אוריינטציה חינוכית וחברתית ומתוך מגמה לתרום לבתי-הספר, לקהילה ולחברה.


התכנית מושתתת על שלושה מרכיבים עיקריים:
א. מרכיב מדעי: 
בתכנית קורסים במגוון דיסציפלינות במדעי הטבע הקשורות לנושאי הסביבה, שמטרתם הרחבה והעמקה של ידע קודם והוספת תחומי ידע חדשים. תחומי הדעת של התכנית הם אקולוגיה (תיאורטית ויישומית), גיאוגרפיה, ביולוגיה סביבתית (האדם, החי, הצומח, מיקרואורגניזמים ובריאות), כימיה (קרקע ואטמוספירה) וגיאולוגיה. בכולם מודגש ההיבט הסביבתי.
ב. מרכיב חינוכי: התכנית מציעה קורסים העוסקים בהיבט הפילוסופי, האפיסטמולוגי והאתי של חינוך סביבתי, וכן בפרקטיקה של תכנון לימודים, הוראה ולמידה של נושאים סביבתיים, מתוך מגמה להקנות ידע, לטפח עמדות ולעורר מודעות לסוגיות סביבתיות.
ג. מרכיב חברתי-ציבורי: התכנית מטפחת מודעות לנושאי הסביבה ומעורבות בהם. נכללים בה קורסים ייעודיים להיבט החברתי- הציבורי של איכות הסביבה בישראל לסטודנטים ולחברי הסגל.

תכנית זו פותחת בפני הלומדים בה אפשרויות לקידום מקצועי על ידי:
א. השתלבות במגמת לימודי הסביבה, שהוקמה בחטיבות העליונות של מערכת החינוך והמשוועת למורים מתאימים.
ב. ריכוז פעילות סביבתית, הנחיית פעילויות-שדה וסיורים, אחריות על חוגי העשרה בבתי-הספר.
ג. ייעוץ לפעילויות בחינוך סביבתי במסגרות של חינוך בלתי-פורמלי וביצוען.
הובלת תכניות של מעורבות קהילתית בנושאי סביבה.
ד. פעילות בגופים ציבוריים, העוסקים בנושאי סביבה בכלל ובחינוך סביבתי בפרט, כמו החברה להגנת הטבע ורשויות מקומיות. 

להלן דוגמאות של קורסים הנכללים בתכנית: מערכות כדור הארץ א' , מערכות כדור הארץ ב, המגוון הביולוגי- עקרונות אקולוגים ויישומם, מבוא להידרולוגיה ומשאבי המים בישראל, מיקרוביולוגיה סביבתית, איכות האוויר- סוגיות גלובליות ומקומיות, מים: איכות, זיהום וטיפול, אסונות סביבתיים, שיטות בחקר הסביבה, נושאים נבחרים במחקר הסביבתי, עקרונות החינוך הסביבתי, הסיור הלימודי כמודל לחינוך סביבתי, היחסים בין אדם וסביבה, פוליטיקה וסביבה ,מדיניות סביבתית במדינת ישראל, אתיקה סביבתית.

לפרטים נוספים- אתר התכנית לתואר שני בחינוך סביבתי

ג. לימודי טבע וסביבה במסגרת התמחות מדעים במסלול להוראה בבית ספר היסודי והחינוך המיוחד
התמחות המדעים מיועדת להכשרת מורים מקצועיים למדעים בבית הספר היסודי. מטרת תכנית הלימודים בהתמחות היא להניח את היסודות המושגיים כך שישמשו בסיס אשר יסייע לתלמידים להתבונן בסביבתם ביתר הבנה, תוך פיתוח חשיבה עצמית, גישה ביקורתית ויכולת ניתוח - תכונות הנדרשות להם כאזרחים החיים בעולם המודרני ומשפיעים עליו. הלימודים בהתמחות מכסים תחומי תוכן מגוונים כדוגמת החי והצומח בארץ ישראל, אקולוגיה, משאבי טבע, קיימות בחינוך, מדעי כדוה"א, גנטיקה, תופעות מזג אוויר, חומרים ותכונותיהם ועוד. הלימודים הינם חווייתיים ומלווים בסיורים בשדה, במוזיאונים, ובמפעלים שונים. הלימודים העיוניים משולבים בהתנסות מעשית בשטח.

להלן דוגמאות של קורסים הנכללים בתכנית: חינוך לקיימות, מערכות אקולוגיות, אקלים ומזג אוויר

לפרטים נוספים- אתר התמחות המדע
 

ד. לימודי סביבה לכלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בחינוך בכל ההתמחויות והמסלולים במכללה יכולים לבחור שעורים כמו:
קיימות - דויד דוניץ – סדנא המיועדת לסטודנטים מצטיינים. במהלך הסדנא נחשפים הסטודנטים לעשייה, פוגשים יזמים/יות ויוזמות בחינוך לקיימות בארץ ובעולם ומגבשים תכנית מתאר ליוזמה כפרויקט סיום.


סוגיות במחשבת החינוך- דויד דוניץ, קורס המיועד לכלל הסטודנטים במסלול בית הספר היסודי. במהלך הקורס נחשפים הסטודנטים ליוזמות סביבתיות וחברתיות בקמפוס, בארץ ובעולם, ולפרקטיקות חינוכיות וחברתיות חדשניות ברוח הקיימות.
 

• יזמות- דויד דוניץ, קורס המיועד לכלל הסטודנטים השייכים למסלול בית הספר היסודי שנה ב'


חי וצומח בעונתו - רינה ליטבק, אייבי ארז, ד"ר לאה אקשטיין, ד"ר נירית אסף. קורס הניתן לכלל הסטודנטים הלומדים במסלול הגיל הרך. הקורס עוסק בהכרה בווטנית וזואולוגית של הסביבה הקרובה לאורך השנה, הצגת עקרונות ביולוגיים ואקולוגיים בסיסיים והכרת עקרונות הקיימות.


הגינה הלימודית - ד"ר נירית אסף. קורס המיועד לכלל הסטודנטים הלומדים במסלול הגיל הרך. הקורס עוסק בהקניית כלים תיאורטיים ומעשיים להקמת גינה לימודית בגן הילדים. בין מטרות הקורס- הכרת מערכת הגומלין בין הצמח לסביבתו האביוטית וביוטית והכרת הקשר בין האדם לטבע .


• עיצוב לקיימות - יאיר אנג'ל הקורס ניתן לסטודנטים מן המסלול לעיצוב בבי"ס לאומנויות וטכנולוגיה של המכללה, ומטרתו הצגת הפן המקיים של העיצוב. סטודנטים במסלול זה יכולים גם להפיק פרויקט גמר מעשי משלב תודעה סביבתית.

ה. תכניות לעתיד בתחום החינוך
ה.1. מסלול מקיים וירוק – תכנית ירוקה במסלול בית הספר היסודי.
ראש הפרויקט- ד"ר נורית דביר
מטרות התכנית הן הקניית ידע בנושאי קיימות וסביבה, פיתוח מודעות בקרב סטודנטים ומרצים לנושאים הללו, הנעת הסטודנטים להוביל יוזמות ירוקות למען המסלול כולו והבניית תשתית פדגוגית לחינוך לקיימות בבית הספר היסודי. האמצעים להשגת המטרות הם יצירת תשתית ליוזמות ירוקות והובלתן (מעורבות חברתית, ימי עיון, סיורים לימודיים, קמפוס ירוק, חידון, סביבות למידה בבנין המסלול ועוד), פתיחת קורסים חדשים לכלל הסטודנטים במסלול העוסקים בקיימות וסביבה והרחבת העיסוק בנושאים אלו בקורסים קיימים. בשנת תשע"א נפתח קורס ייחודי בנושא קיימות לכלל הסטודנטים וכן נעשו פעולות מגוונות לכל המסלול, בנוסף יפתח בסמסטר ב' קורס "חינוך לקיימות" למתמחי מדעים שנה ג'.


ה.2. חינוך לקיימות ואהבת הטבע במסלול הגיל הרך
ראש הפרויקט- ד"ר שרון צ'כובר

חינוך לקיימות בגיל הרך, פירושו יצירת סביבה חינוכית משמעותית עבור הילדים, סביבה המספקת את צרכי הילד בתהליך התפתחות אישיותו, המאפשרת לילד השתקפות, ומהווה עדות לכך שהוא קיים, חיוני ובעל ערך- עצמי מווסת. מטרתו העיקרית של הפרויקט היא פיתוח אקלים חינוכי ערכי ואמפתי שיש בו עוררות ליוזמה, לבחירה, ליכולת התמסרות לערכים ואידיאלים, להתלהבות, לפליאה, לסקרנות, לנתינה, לתרומה והתמדה. האמצעים להשגת המטרה הם פיתוח ויישום תכניות לימודים חדשות במסלול הגיל הרך הכוללות מפגש עם חווית תהליך הצמיחה בגן הירק בעונות השנה המתחלפות ,יצירת קשר עם בעלי החיים והבנת צרכיהם, פיתוח מודעות למשאבי הטבע, הצרכנות והפסולת ופיתוח קשר בין אישי המושתת על מודעות לעצמי ולאחר, לכבוד –הזולת ולצדק חברתי. בשנת תשע"א נפתח במסלול הגיל הרך, קורס חדש בשם "הגינה הלימודית" שעוסק בין השאר בהבנת יחסי הגומלין בין האדם והסביבה. במסגרת הקורס מוקמת ע"י הסטודנטים בהדרכת המרצה גינה לימודית במכללה, המהווה מודל לגינה לימודית שניתן להקים בגני הילדים. בשנה"ל תשע"ב מתוכנן להיפתח קורס העוסק בקשר בין ילדים ובע"ח, בימים אלו נבדקת האפשרות להקמת פינת חי שתשמש את הסטודנטים והמרצים של הקורס ואת כל באי המכללה. בשלב ראשון תוקם פינת החי באזור במכללה שיוקצה לצורך העניין ויהיו בה מגוון בעלי חיים בינוניים וקטנים, בהמשך תורחב ההתייחסות לכל בעלי החיים המצויים ברחבי המכללה (חתולים, ציפורים, פרפרים, נמלים וכו'). בשנה"ל תשע"ג יפתח במסלול קורס בשם "קיימות בגיל הרך".