.M.Ed חינוך סביבתי עם תזה

ראש התכנית: פרופ' עמוס דרייפוס
מרכזת התכנית: ד"ר איריס אלקחר
צוות היגוי : פרופ' עמוס דרייפוס, ד"ר איריס אלקחר, ד"ר אדיב גל, ד"ר שרון צ'כובר, ד"ר דפנה גן

מסלול מחקרי עם תזה*

המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים, המעוניינים לפתח את יכולתם המחקרית בתחום החינוך הסביבתי והחינוך לקיימות ולמתעתדים להמשיך את לימודיהם לתואר שלישי בתחומים אלה.

המסלול מאפשר ללומדים בו להתמקד במחקר מעמיק ולהגיש עבודת גמר מוקפדת ברמה של תיזה.
למחקר ברמה של תיזה בתחום החינוך הסביבתי במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בישראל תרומה עיונית ומעשית מגוונת:

 • חיזוק ההבנה לגבי תהליכים חינוכיים המתקיימים בישראל בתחום הסביבה והקיימות כחלק מהמאמץ העולמי לאמץ אורח חיים מקיים
 • בחינה ביקורתית של תהליכים חינוכיים המתקיימים בשדה הסביבתי בישראל על מנת לחזק את הקיים, לשנות ולשפר היבטים שונים בהתאם לממצאים מחקריים
 • בחינת המאפיינים של שדה החינוך הסביבתי בישראל בהיבטים חברתיים, תרבותיים ופדגוגיים בהקשר מקומי ובהשוואה לעולם היקף הלימודים ומבנה תוכנית במסלול המחקרי

היקף הלימודים

 • במסלול המחקרי הוא 19 ש"ש (38 שעות סמסטריאליות) מצומצם יותר מאשר במסלול הלא מחקרי.
 • 4 ש"ש - קורסים מתודולוגיים בסיסיים ומתקדמים
 • 10 ש"ש - לימודים תיאורטיים באשכול סביבה ובאשכול חינוך וחברה
 • 5 ש"ש - סמינריונים וסדנת עבודת גמר
 • עבודת תיזה

תנאי קבלה כלליים

 • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
 • תעודת הוראה.
 • שלוש שנים (לפחות) של ניסיון מוכח בהוראה.
 • ראיון אישי.

תנאי קבלה למסלול מחקרי עם תיזה

 • סיום שנה א' ללימודים בממוצע שנתי 85 ומעלה (בהיקף של לפחות מחצית משעות לימודיו לתואר)
 • ציון של 85 לפחות בקורסים המחקריים
 • הגשת עבודה סמינריונית וקבלת ציון 90 לפחות
 • המלצה ממנחה הסמינריון לגבי יכולת כתיבה ומחקר

מסגרת הלימודים

 • יום לימודים בשבוע - יום ג' בין השעות 8:30-19:15
 • השתתפות בסיורים ובכנס החינוך הסביבתי
 • לימודים בקיץ

הלימודים בתכנית מקנים

 • תואר שני M.Ed. בחינוך סביבתי

* המועצה להשכלה גבוהה אישרה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית. הענקת התואר בתוכנית מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה