תכנית הלימודים

היקף הלימודים בתכנית הוא 44 ש"ס (שעות סמסטריאליות).
התכנית כוללת לימודי ליבה הניתנים בקורסי חובה ולימודים בשני כיווני התמחות הבאים לידי ביטוי בתמהיל קורסי הבחירה.

שני כיווני ההתמחות הם:

  • התמחות מדע-חברה השמה דגש על היבטים מדעיים וחברתיים של הבעיות הסביבתיות ויחסי הגומלין ביניהן. התמחות זו מיועדת לסטודנטים בעלי רקע במדעים מלימודי התואר הראשון.
  • התמחות קהילה-חברה השמה דגש על היבטים חברתיים ותרבותיים של סוגיות סביבה.

מבנה תכנית הלימודים:
8  קורסי ליבה - 18 ש"ס - 7 קורסים סמסטריאליים וקורס אחד שנתי
8 קורסים בתמהיל ההתמחות - 16 ש"ס - כל הקורסים הם סמסטריאליים:

  • התמחות 'מדע-חברה' - 5 קורסי בחירה מתחום 'מדעי הסביבה' ו- 3 קורסי בחירה מתחום 'קהילה-חברה'.
  • התמחות 'קהילה-חברה' - בין 5 ל- 8 קורסי בחירה מתחום 'קהילה-חברה'. סטודנטים ללא כל רקע מדעי יילמדו 3 קורסים באוריינות מדעית סביבתית בסיסית. קורסים אלה יהיו על חשבון 3 קורסי בחירה. סטודנטים בעלי רקע חלקי במדעים יוכלו ללמוד פחות מ- 3 קורסי 'אוריינות מדעית סביבתית בסיסית' באישור ראש התכנית.

קורסים מתודולוגיים: כל הסטודנטים לומדים שני קורסים - 'שיטות מחקר איכותני' ו'שיטות מחקר כמותי'.

2 סמינריונים: כל סטודנט מכין שתי עבודות סמינריוניות (4 ש"ס) – אחת במסגרת הקורס 'סמינריון עיוני' ואחת במסגרת קורס מחקר הפעולה 'מחשיבה אקולוגית לאזרחות סביבתית'

פרויקט גמר אישי בהנחיה קבוצתית וסדנה לליווי פרויקט הגמר (4 ש"ס). ציון פרויקט הגמר מהווה 15% מהציון הסופי של התואר.

משך הלימודים ופרישתם:
תכנית הלימודים מתפרסת על-פני 4 סמסטרים, ובסך הכול על-פני שנתיים אקדמיות. בכל מקרה, וכמקובל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אין לפרוס את לימודי התואר השני על פני תקופה העולה על 5 שנים.

יום הלימודים: בשנת הלימודים תשע"ח יתקיימו הלימודים ביום ג'.